تحلیل وارزیابی مذاکرات صلح قطردر یک مصاحبۀ کوتاه استاد توردیقل...

https://www.facebook.com/turkestansesi/videos/1654225201424723/?t=52

جریان مکمل کنفرانس بین المللی( سراب صلح) که از جانب مجمع...

https://www.facebook.com/afghanistanExperts/videos/188548539495196/?t=26

وحشتناکترین وقایع سال 2020

https://youtu.be/6U3BwAE7m6I

راجی قالمس نی 20 ئیل ده( گپلر بابا سی) عنوانیده یازگن...

https://www.facebook.com/uzbegum/videos/1989839547946598/?t=7

اوزبیک تیلی نینگ ملی کونی نینگ قوتلش فاریاب ولایتیده

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3490878847601499&set=pcb.3490879434268107&type=3&tn=HH-R&eid=ARBmGhnjGRpkeOJlVnlI7aqnVk9r1nzxs8KLk5KSGBr0XtvJ0GiNLhFoM2llGrJL0Q8jy7BGzBDkqdIO