گزارش کنفرانس( وحدت برمبنای معرفت با مواریث علمی وادبی علیشیر نوایی...

https://www.facebook.com/bayanifoundation/videos/708928279991588/ گزارش کنفرانس( وحدت...

جریان مکمل مظاهرۀ انجمن تورکمن های افغانستانی مقیم امریکا دربرابر سفارت...

امروز جمعه 11 ماه دسامبر تجمع اعتراضی بزرگ انجمن تورکمن های افغانستانی مقیم امریکا؛ از ساعت ده قبل از...

مناظرۀ یک کابل

https://youtu.be/5cLyc2mhWHg