جریان مکمل مظاهرۀ انجمن تورکمن های افغانستانی مقیم امریکا دربرابر سفارت...

امروز جمعه 11 ماه دسامبر تجمع اعتراضی بزرگ انجمن تورکمن های افغانستانی مقیم امریکا؛ از ساعت ده قبل از...

تحلیل وارزیابی مذاکرات صلح قطردر یک مصاحبۀ کوتاه استاد توردیقل...

https://www.facebook.com/turkestansesi/videos/1654225201424723/?t=52