ای شرق کهن

https://youtu.be/ml20RiigZSg فرستنده : عبدالمجید (اوزگون) قطعه شعری از مرحوم...

کنفرانس نظام غیر متمرکز ، صلح عادلانه وپایدار با اشتراک استاد...

با گردانندگی داکتر احد قریشی و داکتر عزیزه رسول https://youtu.be/BtFDURVJ8HM

تورکستانده تصوف تعلیماتی

پروفیسور سید عبدالحکیم شرعی(جوزجانی) بیلن باتور بنیادینی ژورنالیستی نی قیلگن مصاحبه سی https://youtu.be/JgVz65086SE

بنباد مولانا از لندن 538 مین زاد روز ظهیرالدین محمد بابر...

https://fb.watch/3Sl7ZTJjnq/ بنیاد مولانا جلال الدين بلخى از لندن برگزار می کند:بمناسبت ٥٣٨ مين زاد...

سخنرانی توردیقل میمنگی در کنفرانس ویدیویی ظهیرالدین محمد بابر که از...

https://fb.watch/3UXyKPq1sR/ متن سخنرانی توردیقل میمنگی درویدیو کنفرانس ظهیرالدین محمد بابرکه به روز چهارشنبه 24ماه فبروری...

گزارش کنفرانس( وحدت برمبنای معرفت با مواریث علمی وادبی علیشیر نوایی...

https://www.facebook.com/bayanifoundation/videos/708928279991588/ گزارش کنفرانس( وحدت...