جریان مکمل مظاهرۀ انجمن تورکمن های افغانستانی مقیم امریکا دربرابر سفارت...

امروز جمعه 11 ماه دسامبر تجمع اعتراضی بزرگ انجمن تورکمن های افغانستانی مقیم امریکا؛ از ساعت ده قبل از...

مناظرۀ یک کابل

https://youtu.be/5cLyc2mhWHg

تحلیل وارزیابی مذاکرات صلح قطردر یک مصاحبۀ کوتاه استاد توردیقل...

https://www.facebook.com/turkestansesi/videos/1654225201424723/?t=52

جریان مکمل کنفرانس بین المللی( سراب صلح) که از جانب مجمع...

https://www.facebook.com/afghanistanExperts/videos/188548539495196/?t=26

وحشتناکترین وقایع سال 2020

https://youtu.be/6U3BwAE7m6I

راجی قالمس نی 20 ئیل ده( گپلر بابا سی) عنوانیده یازگن...

https://www.facebook.com/uzbegum/videos/1989839547946598/?t=7

اوزبیک تیلی نینگ ملی کونی نینگ قوتلش فاریاب ولایتیده

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3490878847601499&set=pcb.3490879434268107&type=3&tn=HH-R&eid=ARBmGhnjGRpkeOJlVnlI7aqnVk9r1nzxs8KLk5KSGBr0XtvJ0GiNLhFoM2llGrJL0Q8jy7BGzBDkqdIO