بنباد مولانا از لندن 538 مین زاد روز ظهیرالدین محمد بابر...

https://fb.watch/3Sl7ZTJjnq/ بنیاد مولانا جلال الدين بلخى از لندن برگزار می کند:بمناسبت ٥٣٨ مين زاد...

سخنرانی توردیقل میمنگی در کنفرانس ویدیویی ظهیرالدین محمد بابر که از...

https://fb.watch/3UXyKPq1sR/ متن سخنرانی توردیقل میمنگی درویدیو کنفرانس ظهیرالدین محمد بابرکه به روز چهارشنبه 24ماه فبروری...