نشر زندۀ جریان حل مشکل در مجلس نمایندگاننشر زندۀ جریان حل...

https://www.facebook.com/ariananews/videos/262650471216727/?t=322      

چنگیز خان

https://youtu.be/UNIL6FDAGL4

بیرلیگ بیر ضرورت

https://www.facebook.com/dr11223344/videos/1483897121699533/?t=0

حیات داستانی

https://www.facebook.com/elif.eshchanova/videos/353226168614708/?t=24

قیصار در آتش جنگ طالبان

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=259015458354647&id=100027385835230

آنه تیل : خیر محمد چاووش

https://www.facebook.com/134198173439251/videos/2088839214530236/?t=11

اشوله: باله م ایشیت منی ایتکن سوزیمنی

https://youtu.be/eIJJj-U56Aw

آهنگ قدیمی

https://youtu.be/UlHeGLoSjYM

داستان ملا محمد جان

https://youtu.be/ugdMw0xO-20