فاشيسم ابدي: چهارده نکته در باره ي ويژگي پيراهن سياهان

فاشيسم ابدي: چهارده نکته در باره ي ويژگي پيراهن سياهان (۱)  جمعه 27 ژوئن 2014 در فضاي آلوده به فاشيسم به دنيا آمديم. در خانه ـ...

غولهای‌یهودی«‌چگونه‌روسیه‌را‌به‌ویرانی‌ کشاندند‌

»+‌تصاویر شواهد‌و‌مدارک‌نشان‌میدهد‌الیگارکها‌با‌برقراری‌شبکهای‌از‌پیوندها‌با‌وفاداران‌سرسخت‌حزبی‌و‌مقامات‌رده‌ باالی‌حزب،‌توانستند‌به‌تدریج‌گلوگاههای‌اقتصادی‌شوروی،‌و‌بعدها‌فدراسیون‌روسیه،‌را‌به‌دست‌بگیرند. به‌گزارش‌گروه‌تاریخ‌مشرق؛‌وقتی‌از‌دهه‌دوم‌1980 میالدی،‌به‌تدریج‌برنامه‌اصالحات‌اقتصادی‌و‌سیاسی‌رهبر‌ تجدیدنظرطلب‌و‌اصالحگرای‌اتحاد‌جماهیر‌شوروی،‌میخایل‌گورباچف،‌موسوم‌به‌»پرستروییکا«‌و‌گالسنوست، کلید‌ خورد،‌در‌لوای‌آزادسازی‌تدریجی‌اقتصاد‌و‌کاستن‌از‌نقش‌انحصاری‌دولت‌در‌اقتصاد،‌گروهی‌از‌افراد‌وارد‌عرصه‌ سیاست‌و‌اقتصاد‌شوروی‌شدند‌که‌بعدها‌الیگارک‌یا‌»غول‌های« روسیه‌لقب‌گرفتند. میخاییل‌گورباچف؛‌آخرین‌رهبر‌اتحاد‌شوروی تمبر‌پستی‌یادبود‌پرستروییکا اکثریت‌این‌افراد‌عضو‌رسمی‌حزب‌کمونیست‌اتحاد‌شوروی‌نبودند،‌ولی‌شواهد‌و‌مدارک‌نشان‌میدهد‌در‌آن‌دوران،‌ با‌برقراری‌شبکه‌ای‌از‌پیوندها‌با‌وفاداران‌سرسخت‌حزبی‌و‌مقامات‌رده‌باالی‌حزب،‌توانستند‌به‌تدریج‌گلوگاههای‌ اقتصادی‌شوروی،‌و‌بعدها‌فدراسیون‌روسیه، را‌به‌دست‌بگیرند.‌این‌جا‌بود‌که‌به‌مدت‌دست‌کم‌یک‌دهه،‌سیاست‌ روسیه‌جوالنگاه‌تاجران‌و‌دالالن‌اقتصادی‌شد.‌به‌نحوی‌که‌والدیمیر‌پوتین‌در‌سال‌2000‌،چند‌روزی‌پس‌از‌رسیدن‌ به‌قدرت،‌در‌توصیف‌این‌وضعیت‌چنین‌گفت: "‌گاهی‌یک‌مساله‌در‌این‌کشور‌به‌سختی‌قابل‌درک‌است.‌این که‌کسب‌و‌کار‌کجا‌تمام‌و‌سیاست‌کجا‌آغاز‌میشود،‌ یا‌حکومت‌در‌کجا‌تمام‌و‌کسب‌و‌کار‌در‌کجا‌آغاز‌میشود." با‌شروع‌دهه‌1990‌،و‌از‌دست‌رفتن‌مهار‌امور‌از‌دستان‌گورباچف،‌که‌خود‌قایل‌به‌حفظ‌نظام‌شوروی‌در‌عین‌ انجام‌اصالحات‌اساسی‌بود،‌تجارت‌و‌اقتصاد‌شوروی‌هم‌با‌شیب‌تند‌به‌سمت‌اقتصاد‌بازار‌حرکت‌کرد.‌با‌انحالل‌اتحاد‌ جماهیر‌شوروی‌و‌به‌قدرت‌رسیدن‌»بوریس‌یلتسین«)1991تا‌1999‌)عظیم‌ترین‌خصوصی‌سازی‌تمام‌تاریخ‌بشر‌...

صبر استراتژیک چیست؟ – طنز

صبر استراتژیک چیست؟ – طنز هشت صبح - چهارشنبه, ۸ حمل , ۱۳۹۷ آیا شما در مورد صبر استراتژیک چیزی شنیده‌اید؟ من در گذشته نشنیده بودم، ولی تازه‌گی‌ها...

اوزبیک ها در افغانستان

Afghanistan'daki ozbekler اوزبیک ها در افغانستان

راهی به ترکستان: مانیفست شماره دو یا تزهای بیشتر درباره‌ی ایجاد...

راهی به ترکستان: مانیفست شماره دو یا تزهای بیشتر درباره‌ی ایجاد صلح در افغانستان اطلاعات روز : نویسنده: توماس روتیگ یادداشت نویسنده: عنوان و درونمایه‌ی این...

صلح

صلح از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد «صلح‌جو» به اینجا تغییرمسیر دارد. برای افرادی با این نام خانوادگی، صلح‌جو (نام خانوادگی) را مشاهده کنید. نماد صلح در ادبیات قدیم پارسی صُلح هم‌معنای...

باورهای غلط درباره زبان‌آموزی کدامند؟

باورهای غلط درباره زبان‌آموزی کدامند؟ Image captionکودکان در جزایر قناری مشغول یادگیری یک زبان کهن محلی باورهای غلط درباره هر چیزی فراوان است، مشکل اما وقتی...

حکومتِ فعلی دنبالۀ حکومتِ قبلی

حکومتِ فعلی دنبالۀ حکومتِ قبلی ماندگار : برخی از سران و کارمندان دولتِ قبلی که دیگر موقعیتی در حکومت فعلی به صورتِ رسمی ندارند، در...

اعلامیه پایانی نشست صلح تاشکند برای افغانستان

اعلامیه پایانی نشست صلح تاشکند برای افغانستان طالبان باید مسئولیت شان را برای آوردن صلح و ثبات به افغانستان درک کنند. به گزارش سپوتنیک به نقل...

ملا اختر منصور در یک سال 13 بار به امارات سفر...

ملا اختر منصور در یک سال 13 بار به امارات سفر کرده بود آوا : روزنامه واشنگتن‌پست در تازه‌ترین شماره خود، جزییات تازه‌ای...