مناظرۀ یک کابل

https://youtu.be/5cLyc2mhWHg

خواجه احرار ولی کيست ؟

دوشنبه، ۱۱ فبروری  ۲۰۰۸ خواجه احرار ولی کيست ؟ )مجيد مزاری(

سخنرانی پروفیسور سید عبدالحکیم شرعی جوزجانی در محفل بزرگداشت از شخصیت...

در تابستان سال 2004 به مناسبت بزرگداشت از زاد روز شخصیت عرفانی بزرگ...

پیام تسلیت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت درگذشت الحاج محمد اکبر...

انا لله وانا الیه راجعون فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در گذشت الحاج محمد اکبر« اندخویی»...

تأیید نقش برتری جویی قومی در شکل گیری وتداوم جنگ وبحران...

تحقیق تازه در آستانه کنفرانس ژنو؛ 'برتری‌طلبی قومی از عوامل جنگ افغانستان است' ۳...

تناقض بین صحیح بخاری وارشادات قرآن کریم از دیدگاه ترکی حمد...

ترکی حمد، نویسنده سعودی، با توییتی در مورد تناقض صحیح بخاری و قرآن جنجال آفرید شریف ولیدخبرنگار

تحلیل وارزیابی مذاکرات صلح قطردر یک مصاحبۀ کوتاه استاد توردیقل...

https://www.facebook.com/turkestansesi/videos/1654225201424723/?t=52

جریان مکمل کنفرانس بین المللی( سراب صلح) که از جانب مجمع...

https://www.facebook.com/afghanistanExperts/videos/188548539495196/?t=26

آخرین دیدار یک برادر با جسد پاره پارۀ خواهرنامرادش

وداع تلخ با نازدانه‌ی برادر؛ «گفتند بیا حسنا پیدا شده، رفتم کیسه‌ای را تحویلم دادند» آسیه حمزه‌ای۲۷ عقرب...

جایگاه ایالات متحده در نظم جهانی پیشِ رو

لوموند دیپلوماتیک جایگاه ایالات متحده در نظم جهانی پیشِ رو بیشتر حکومت های بزرگ اروپایی...