پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت 41 مین سالروز شهادت زنده...

 پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت 41 مین سالروز شهادت زنده یاد محمد طاهر بدخشی

ادبیات مردم ! نوشته ای از زنده یاد محمد طاهر بدخشی

رامین رأفت   ادبیات مردم✍نویسنده:محمدطاهر بدخشی پانوشت: مجله‌ی ادب، دانشکده‌ی ادبیات،‌ دانشگاه...

تایید طرح تعدیل شناس‌نامه الکترونیک در مجلس

؛ توزیع شناس‌نامه متوقف و موارد اختلافی بازنگری شود هشت صبح۷عقرب , ۱۳۹۹

از رعیت به شهروند ــ نمونه افغانستان

از رعیت به شهروند ــ نمونه افغانستانژست به منزله ی تبلور حافظهی تاریخیعتیق اروندزمانه : ۱۹ سال از حمله نیروهای ناتو به...

پیام تعزیت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا) در رابطه با درگذشت...

پیام تعزیت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا)  در رابطه با درگذشت جناب محبوب الله کوشانی متصدی اسبق مقام ریاست...

مواجهه با تاریخ پنهان استعمار انگلستان

مواجهه با تاریخ پنهان استعمار انگلستان راهول ورماروزنامه‌نگار ۸ ساعت پیش توضیح...

شرف رشیدوف بیلن اوچره شیش افتخار

 نویسنده: پروفیسور شرعی جوزجانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ از خاطرات زندگی سیاسی من

سه هزار سال دروغ در تاریخ ایران

اقتباس:  شرعی جوزجانی                                                                                                                        شادروان داکتر منوچهر اقبال سابق رئیس دانشگاه تهران...

استاد پور پیرار و اثبات دروغ بودن تخت جمشید

استاد پور پیرار و اثبات دروغ بودن تخت جمشید تورک...