اطلاعيه ی کمیته ی فعالین حزب دموکراتيک خلق افغانستان

اطلاعيه ی کمیته ی فعالین حزب دموکراتيک خلق افغانستان 2016 ـ 12 ـ 16        مردم شرافتمند افغانستان!        هوشیار و بیدار باشید، توطئه بزرگی به راه انداخته...