گزارش کنفرانس بین المللی ( آنلاین) فارو 7نوامبر2020

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe                       فدراسـیون سازمانهـای...

ارس، تاجیک، تازیک، تات‌جیک

ارس، تاجیک، تازیک، تات‌جیک مئهران باهارلی https://www.facebook.com/groups/qashqay/permalink/1722919044522511/ https://sozumuz1.blogspot.com/2020/07/blog-post_34.html فارس‌های امروزی...

جایگاه ایالات متحده در نظم جهانی پیشِ رو

لوموند دیپلوماتیک جایگاه ایالات متحده در نظم جهانی پیشِ رو بیشتر حکومت های بزرگ اروپایی...

ما با طالبان علیه دولت منتخب افغانستان همدست شدیم

مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا: ما با طالبان علیه دولت منتخب افغانستان همدست شدیم ۸ ساعت پیش

وحشتناکترین وقایع سال 2020

https://youtu.be/6U3BwAE7m6I

سوگنامه ای به مناسبت چهل ویکمین سال شهادت شادروان محمد طاهر...

محمد یحی حفیظی جوزجانی   سوگنامه...

روایتی ازکربلای دانشگاه کابل

حمله دانشگاه کابل؛ از دختری که خودش را به مردن زد تا پسری که هفت ساعت در دستشویی قایم شد

ماتم كابل

ماتم كابل یک عدۀ بیگناه جوانان بخون تپید ...

تذکرۀ الکترونیکی یک وثیقۀ مدرن شهروندی است نه سلاح استعماری

نفاق و استحالۀ هویت های جمعی باشندگان یک سرزمین  توردیقل میمنگی   فاشیسم ، شئونیسم،...

بدخشی روشن نگری ازاعماق ظلمت های بیکرانه واندیشمندی فراتراززمان خویشتن

شهید بدخشی در کنار ارواحشاد خان عبدالغفار خان