نویسندگان پست های توردیقل میمنگی

توردیقل میمنگی

885 پست 0 نظرات

آخرین مقالات

مناظرۀ یک کابل

https://youtu.be/5cLyc2mhWHg

خواجه احرار ولی کيست ؟

دوشنبه، ۱۱ فبروری  ۲۰۰۸ خواجه احرار ولی کيست ؟ )مجيد مزاری(

سخنرانی پروفیسور سید عبدالحکیم شرعی جوزجانی در محفل بزرگداشت از شخصیت عرفانی بزرگ خواجه...

در تابستان سال 2004 به مناسبت بزرگداشت از زاد روز شخصیت عرفانی بزرگ...