نویسندگان پست های توردیقل میمنگی

توردیقل میمنگی

1087 پست 0 نظرات

آخرین مقالات

پیام تعزیت وتسلیت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا) بمناسبت درگذشت نابهنگام استاد سخن...

پیام تعزیت وتسلیت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا) بمناسبت درگذشت نابهنگام  استاد سخن...

افغانستان تورکلری مدنی فدراسیونی (ففتا) نینگ اعضاسی نی بویوک شاعر حفیظی جوزجانی جنابلرینی رحلتلری...

افغانستان تورکلری مدنی فدراسیونی (ففتا) نینگ رهبریت شوراسی و اعضالرینی  بویوک شاعر...

افغانستان ماقبل آریاییها نوشتۀ شادروان نورالله تالقانی

مروری بر کتاب: افغانستان ماقبل آریاییها نوشتۀ شادروان نورالله تالقانی علی شاه صبّار