نویسندگان پست های شرعی جوزجانی

شرعی جوزجانی

37 پست 0 نظرات

آخرین مقالات

مسیر آیندۀ افغانستان بسوی یک آیندۀ وحشتناک

مسیر آینده افغانستان از دید شبکه تحلیلگران افغانستان شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارشی تحلیلی درباره مسیر آینده افغانستان- بعد...

با فرارسیدن زمستان، افغانها با ‘جهنم روی زمین’ روبرو هستند

با فرا رسیدن زمستان مردم افغانستان با جهنم روی زمین روبرو هستند https://youtu.be/JWcEqhuV7KI

خلیلزاد معمار یک کلاه برداری بزرگ در افغانستان

کارنامه خیانت‌آمیز خلیلزاد در افغانستان با نگاهی به همان چند بند منتشر شده از...