اسرائیل وامریکا در مسیر تجدید فجایع تاریخی جنگهای صلیبی در فلسطین

0
45

C:\Users\shara\OneDrive\Bilder\فلسطین.jpgاسرائیل باکشتا ر جمعی اهالی غزه، فجایع جنگهای صلیببی  را به حمایت امریکا   در فلسطین تکرار میکند 

جنگهای خونین و دهشتبار صلیبی که به دعوت رهبران کاتولیک و پادشاهان وقت کشورهای اروپایی به خاطراشغال سرزمین فلسطین و مرکز آن  بیت المقدس و تصرف کشورهای اسلامی منطقه به اشتراک بیش از یک ملیون تن از پیروان مسیحیت به سایقهٔ جذبات دینی و توسعه طلبی به راه انداخته شده بود، از قرن یازدهم تا اواخر قرن سیزدهم میلادی ادامه یافت. 

در مرحلهٔ اول اشتراک کنندگان جنگ صلیبی دراثرعوامل طبیعی و جنگ با قیلیچ ارسلان شاه سلجوقی در سال 1096 مغلوب شدند، اما در مرحلهٔ دوم، سال 1097 براساس نوشتهٔ تاریخ قرون وسطی بیش از 40 هزار نفر آنان توانستند از جنگ با سلجوقیان نجات یافته به فلسطین برسند و پس از جنگهای خونینی که تاریخ  نظیر آنرا به یاد ندارد توانستند فلسطین و بیت المقدس مرکز آنرا تصرف نمایند. اشغال بیت المقدس و مسجد اقصی که در نزد مسلمانان، یهودیان و نصرانیان مقدس شمرده میشود، مقصد اساسی آنان بود. جنایات وحشیانه ای که توسط صلیبیها در شهر مقدس براه انداخته شد، توسط مورخان مشهور اروپا از جمله البرماله، ویل دورانت، گوستاولوبون و دیگران به تفصیل بیان شده و تقبیح گردیده است. 

برطبق نوشتهٔ آنان در نامه هایی که فعالان کلیسا به پاپ کلیسا نوشته اند، حقایق دهشت انگیز ذیل موجود است : «درداخل مسجد تقریبا ده هزار(10000) مومن کشته شدند، اسبها تا زانو میان خون راه میرفتند. به هیچ یک از آنها حتی به زنان و کودکان هم رحم و شفقت نشان داده نشد». ویل دورانت در کتاب «تاریخ  تمدن» مینویسد: « زنان را با شمشیر میکشتند و اطفال شیر خوار را از سینهٔ مادران شان جدا کرده روی دیوارها می افگندند، یا که آنها را بر ستونها زده گردن شانرا میشکستند. در نتیجه 70000 هفتاد هزار مومن- مسلمان که در شهر مانده بودند، قتل عام شدند». مورخ بزرگ فرانسه گوستاو لوبون در کتاب «تاریخ تمدن اسلام و عرب» مینویسد که آنها تمام گروههایی را که در شهر زنده مانده بودند، اعم از مسلمان، یهود و مسیحی از دم تیغ کشیدند و تا هشت روز این کشتار ادامه داشت، طوری که در شهر هیچ زنده جانی باقی نماند. دانشمند انگلیس جان دیون پورت در کتاب « عذرتقصیر در پیشگاه محمد و قرآن» مینویسد: اشغالگران هیچ یک ازملتها در هیچ عصر و زمان نمیتواند در بی حیایی، شهوت پرستی، فسق و فجور با این گروههایی که به خاطر «جنگ مقدس» فرستاده شده بودند، همسری کند. آنها بدترین نمونه های تعصب را نشان دادند». به نوشته گوستاولوبون«اعمال وقیح جنگجویان صلیب، انها را در ردیف بی شعورترین وحشیان درندهٔ روی زمین قرار داده بود». 

بعد از اشغال فلسطین، کلیسا و دولتهای اروپایی جنگهای صلیبی را تا قرن 13 دوام دادند و قسمتهایی از شرق میانه را تا لبنان و سوریه تحت سلطهٔ خود قرار دادند، تا این که صلاح الدین ایوبی موفق شد فلسطین را آزاد بسازد و بعد از وفات او دولت مملوکهای تورک جنگ برعلیه مغلها و صلیبیها را قاطعانه دوام دادند و کشورهای منطقه را از شر آنها نجات بخشیدند. سلطان چهارم مملوکهای تورک «الملک ظاهر بیبرس البندقداری» که حیثیت قهرمان ملی مصررا پیدا کرده و سریالهای زیادی از کارنامه های او تهیه شده است، یکی از قهرمانان تاریخ تورک است که توانست صلیبیهارا که طی مدت نزدیک به دو قرن حاکمیت خود را در برخی از کشورهای عربی استحکام بخشیده بودند، کاملا ازسرزمینهای عرب اخراج کند.   

وقایع تلخ بالا حقایق غیر قابل انکاری است که مورخان دانشمند اروپا بدون ذره ای مبالغه بیان کرده اند.                                                                                            اگرما تاریخ اشغال فلسطین توسط اسرائیل را بحمایهٔ مستقیم کشورهای غربی و دخالت مستقیم انگلیس و فرانسه که منجر به اخراج صدها هزار فلسطینی از سرزمین آبایی شان و اسکان یهودیان مهاجربه جای آنان گردید و با اشغال وسیع اراضی وسیع این کشوردولت فلسطین را به دولت خودگردان فلسطین و نوار غزه تجزیه کرد، همچنان تجاوز و تعدی روز افزون وحشیانهٔ دولت اسرائیل بر فلسطینیان را برخلاف تمام ارزشهای حقوقی بین الدول و زیرپا کردن جمیع معیارهای حقوق انسانی در نظر بگیریم، یک واقعیت هولناک تاریخی در نظر مامجسم میشود که نظیر آنرا در تاریخ کمتر میتوان یافت. 

اسراییل در نظر دارد با کوچ دادن اجباری فلسطینیان از خانه های آبایی شان و تصرف زمینهای آنان و ادامهٔ اعمار شهرکها در داخل بیت المقدس و اسکان یهودیان مهاجر درآنها، به تدریج تمام ساحهٔ این شهر را به شهر یهودی نشین مبدل سازد و عرصه را چنان برعربها تنگ بسازد که مجبور شوند سرزمین خودرا ترک نموده به سایر کشورها پناهنده شوند. 

اگرجنگهای صلیبی قرون وسطی راکه 8 قرن پیش روی داده بود، باجنگ دوامدار کنونی اسرائیل برضد فلسطین مقایسه کنیم، چند وجه مشترک بین هردو جنگ قابل بررسی است.  

نخست این که جنگهای صلیب به خاطر اشغال سرزمین فلسطین و تصرف بیت المقدس پایتخت آن و مسجد تاریخی الاقصی که در نزد یهودان، عیسویان و مسلمانان از اماکن مقدس به شمار میرود، به راه انداخته شده بود. صلیبیان این شهر را بعد از جنگهای خونین و بر بریتهایی که تذکر دادیم اشغال کرده، تا خروج صلاح الدین ایوبی آنرا در اختیار داشتند. 

اکنون بعد از 800 سال یهودیان میخواهند این سرزمین و شهر مقدس را با مسجد اقصی در تصرف بی چون و چرای خود در آورده، عربهای ساکن بومی این سرزمین را به کوچ اجباری به سایر کشورهای عربی مجبور بسازند.  

اسرائیل که ازچند دهه بدینسو با کوچ اجباری ساکنان بومی عرب و اعمار شهرکهای یهودی نشین در آن به قتل و تعذیب عربها ادامه میدهد، اهداف وسیعتر توسعه طلبانه را دنبال میکند. در سالهای حمله اسراییل بر مصر شعار رسمی دولت اسراییل چنین بود « مملکة اسرائیل من فرات الی النیل » یعنی (از دریای فرات تا دریای نیل مملکت اسرائیل است).  

دوم این که در جنگهای صلیبی تمام دولتهای دنیای مسیحیت اشتراک داشتند، اکنون هم در جنگ ضد فلسطین تمام کشورهای اروپایی ومسیحی هم آواز با امریکا ازین جنگ خونین صهیونیستها به خاطر نسل کشی عربها حمایهٔ بیدریغ میکنند و تمام ارزشهای انساندوستی و دموکراسی را که با تکرار آن گلوی خود را پاره میکردند زیر پا گذاشته اند. 

سوم، بعد از 17 سال محاصرهٔ غزه دهشت و بربریتی که صهیونیستها در حملات هوایی و زمینی خود درین مقطع بر اهالی ملکی روامیدارند، قابل مقایسه با فجایع جنگهای صلیبی نیست، بلکه هزار بار فجیعتر و وحشیانه تر ازآن است. از آغاز حملات زمینی ارتش اسرائیل بر سر زمین غزه 32 روز می گذرد.  برطبق آمار رسمی درین مدت ده هزار و سه صدو بیست و هشت نفر (10328 نفر) شهید شده اند که از جملهٔ آنها  4237 طفل و 2719  زن میباشند و تعداد مجروحان به 26 هزار رسیده است. 

صهیونیستها راه رسیدن تمام وسایل اولیهٔ زندگی بخصوص آب آشامیدنی، انرژی برق، مواد سوخت و تمام انواع مواد غذایی را برغزه قطع کرده اند. صدها واگون کمکهای انسانی در معبر رفح توقف داده شده اند و اسراییل اجازهٔ عبور به آنها نمیدهد. برخیها از شدت تشنگی مجبور شده اند از آب شور بحر که برای صحت خطرناک است استفاده کنند.  

مطبوعات جهان حتی برخی از رسانه های غرب این قتل عام را نسل کشی میدانند، نسل کشی از طریق حملات هوایی و زمینی و تحمیل تشنگی و گرسنگی بر مردمان ملکی. در حقیقت این قتل عام یک هولیکوست یهودی در حق عربهای فلسطین است. 

اما چرا ایالات متحده برخلاف افکار عامهٔ جهان حتی در خود امریکا، با نقض آشکارقوانین بین المللی و زیر پا گذاشتن تمام معیارهای اخلاقی و انسانی، اسرائیل را به ادامهٔ جنگ و قتل عام در فلسطین تشویق و حمایه کرده، هیچگونه کمکهای نظامی و پولی خود را از آن دریغ نمیکند؟. 

امریکا که نمیخواهد از مصطبهٔ ابرقدرت جهانی فرود آید، برای حفظ موقع و منافع خود در شرق میانه سخت به اسرائیل احتیاج دارد که میتواند توسط آن رهبران محافظه کار کشورهای عربی را بترساند و آنهارا زیر نفوذ خود نگهدارد. به گفتهٔ برخی از صاحبنظران سیاسی، دولت اسرائیل یکی از ایالات امریکا است که در شرق میانه قرار دارد و این بی چیز نیست، زیرا پالیسی میکرامریکا سرمایه داران یهودی اند، چنانچه کلید سیاست خارجی امریکا در دست انتونی بلینگتن یک یهودی تمام عیار است. 

امریکا برای جلوگیری از توسعهٔ احتمالی جنگ در دفاع از فلسطین و تقویهٔ روحیهٔ جنگی ارتش اسرائیل که در برابر مقاومت فدائیان حماس دچار عجز و ناتوانی شده اند، کشتیهای یزرگ جنگی طیاره بردار و زیردریاییهای اتومی خود را به آبهای نزدیک به خلیج عرب فرستاده است. منظور اصلی از این مانور نظامی چیست؟ 

امریکا میخواهد به هر قیمتی باشد از شکست اسرائیل جلوگیری کند، زیرا این مغلوبیت درحقیقت با از دست رفتن یگانه تکیه گاه امریکا، ختم نفوذ ایالات متحده بر کشورهای عربی و از دست رفتن منابع نفتی عرب برای اروپا و امریکا است. برای جلوگیری ازین سانحه امریکا حاضر است یک جنگ صلیبی را توسط اسراییل در شرق میانه به راه اندازد.  

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here