نظرات پروفسور میمنگی در بحثی در مورد “آینده سیاست قومی در افغانستان”.

0
93

جهت شنیدن جریان این مناظرۀ تلویزیو.نی به لینک ذیل مراجعه نمایید

https://www.facebook.com/rahmatullah.rahimi6/posts/pfbid0Wtc4FK1e2SrSNBVAxG4sG2AdDtmcQbVHKnUGusXvscAbMxyqVDqrt1NnFSibtLAfl?from_close_friend=1

Najib Aziz

18. maj 2017  · وقتی می گوییم “در یک سرزمین برای بنا نهادن یک جامعه و ملت با محوریت حقوق شهروندی مساوی نیاز است که تاریخ ملی، هویت ملی و فرهنگ ملی محصله تاریخ، هویت و فرهنگ همه باشندگان آن سرزمین باشد”، و بعد می آییم و می گوییم “هویت ملی ما سه لایه و مرحله دارد، آریایی، خراسانی و افغانی”. پس، در صورتی که میلیونها باشنده این سرزمین که دارای رگ و ریشه مستحکم در این سرزمین میباشند نه ریشه آریایی دارند و نه دلچسبی و ضرورت به چسباندن خود به آن را دارند و با این چنین یک ترسیم خطوط آنها را خارج از تعلق به این سرزمین قرار داده و تلویحاً آنها را در این کشور بی ریشه قلمداد میکنید، چگونه میخواهید بر اساس آن جامعه شهروندی بسازید؟چگونه یک جامعهٔ روشنفکر ملی ساخت وقتی در کتابهای درسی مکاتب برتری طلبی های آریائی و خراسان به ذهن های آینده سازان (شاگردان) آن جامعه پیچکاری گردد؟ دیدگاه و نظرات پروفسور میمنگی در بحثی در مورد “آینده سیاست قومی در افغانستان”.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here