تحلیل وارزیابی سفر حامد کرزی به اروپا وتورکیه با اشتراک استاد توردیقل میمنگی ، دوکتور محمد حسین یاسا و احمد شاه فرید در برنامۀ تحلیل انالیز صدای تورکستان

0
116

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here