قطر وامارات اجیران جنگی به افغانستان استخدام می کنند

0
91

عبدالکریم تایب شریفی

Abdul-Karim Taeb-Sharifi

 قطر وامارات اجیران جنگی به افغانستان استخدام می کنند؟قتل عام اردوی افغانستان ادامه دارد اما این ها محکم گرفته اند که شانزده هزار مربی دیگر می آوریم!هزاران اجیر جنگی از سودان وسومالی را به نام نظامیان خود ناتو وارد افغانستان می کنند. این اجیران دربهترین حالت می توانند دسته جات داعش را درافغانستان حمایت لوژستیکی ونظامی کنند و درین عملیات ها سفید پوستان اروپایی وامریکایی به چشم مردم دیده نشوند.جنرال نیکلسن قوماندان امریکایی درمحضر سنا گفته بود که نزدیک به ۱۶ هزار مربی اضافی در افغانستان نیاز است تا مأموریت آموزش نیروهای امنیتی افغان را خوب به پیش ببرند. پس سیزده هزار نفر امریکایی و ناتو که درپایگاه ها خوابیده اند مشغول چه کاری اند؟حالا که شانزده هزار نفر دیگر افزون می شود، بالطبع انتظار می رود که تعداد نیروهای امنیتی افغانستان هم دو برابر شود؛ اما معلوم است که شمار اردوی افغانستان به حالت اول باقی می ماند. پس وظیفه این شانزده هزار بعدی چه تعریف شده است؟درین حال ستولتنبرگ دبیرکل ناتو فرموده است که امارات متحده عرب و قطر هم به افغانستان عسکر می‎فرستند. امارات متحده عرب و قطر اگر لشکرنظامی می داشتند، می توانستند بدون قوای امریکایی روی پا بیایستند. درپس این خبر دو موضوع ممکن است قرار داشته باشد. مورد اول این است که امریکا و ناتو ارتش های اسلامی را به میدان افغانستان وارد می کند تا در نبرد دنباله دار علیه روسیه درمیان جوامع اسلامی انگیزه اسلامی ایجاد کنند. نکته دوم این است که این کشور ها شهروندان خود را به مأموریت جنگی ( هرچند نمادین) گسیل نمی دارند. قطر وامارات به زورپول، هزاران اجیر جنگی از سودان وسومالی را به نام نظامیان خود شان وارد افغانستان می کنند. این اجیران دربهترین حالت می توانند دسته جات داعش را درافغانستان حمایت لوژستیکی ونظامی کنند و درین عملیات ها سفید پوستان اروپایی وامریکایی به چشم مردم دیده نشوند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here