پسمنظرموضوع علفچرهادرفاریاب وپیآمدهای ناشی ازآن

0
131
مردان کوچی در فاریاب با یورش به یک خانه، یک زن مُسن را کُشتند -

نویسنده: کاظم امینی

پسمنظرموضوع علفچرهادرفاریاب وپیآمدهای ناشی ازآن

(1) زمانیکه محمدگل مومندبه حیث وزیرداخله ورییس تنظیمیۀ شمال به نایب الحکومه گی میمنه آمد.هدف وی محوکامل اوزبیکهاوتورکمنها،تغییرجغرافیای این مناطق،غصب مالکیت اهالی بومی این مناطق به آدرس ناقلینی بودکه موجی ازآنهادرزمان تسلط جابرانۀ امیرعبدالرحمن در این منطقه جابجاشده وقسمت بزرگ آن بین سالهای1311- 1320دراین مناطق بزوروحمایت قوۀ قهریۀ دولت جابجاشدند.اینک متن فیصله رسمی غصب مواضع علفچرهای فاریاب که درسالهای متذکره صورت گرفته بود وسوادوثیقۀ رسمی آن در سال1329 ازمحکمۀ ابتدایی شرعی پشتونکوت به امروزیرمحمدگل مومندصادرگریده است،بعنوان یک سندتاریخی ذکرمیگردد:در سطح ولايت فارياب (14 ) موضع علفچر موجود است كه موازي (76700 ) هكتار زمين را احتوا نموده بدون حدود واربعه آن ، ثبت كتاب ودفاتر املاك ميباشد كه به شرح زير ميباشد:1ـ جنگل مورچه غال في بين اولسوالي خواجه سبز پوش.2ـ جنگل طبيعي بلچراغ .3ـ جنگل طبيعي اولسوالي گرزوان.4ـ جنگلات كوهستانات.5ـ جنگل قيصار.6ـ جنگل لوخ اولسوالي دولت آباد.7ـ جنگلات مصنوعي حومه شهر ميمنه ( موازي 244 هكتار )اينك متن وسواد وثيقه شرعي اين مواضع : ( نقل مطابق اصل است)( سواد وثيقه 813ـ 2534 مورخ 29 دلو 1331 ) موضوع وتحديد آنمقران مذكوران بقرار ذيل اقرار نمودن بر اينكه نظر به هدايت امر يه (7717) 14/11/1331 ماموريت تحريرات حكومت اعلي كه ع ـ ا حاكم صاحب پشتونكوت براي مايان قرائت نمودن بالاثر چنين اقرار ميداريم كه حكومت اعلي كه موضوع علفچرها واهميت آنرا كه درتوده وظيفه مالدار حايز ميباشد ، احساس وبه مايان رهنموني فرمودند واقعا ء علفچر ها به مردم مالدار حيات وممات تلقي از سرمايه بزرگ ملي مايان ميباشد و حال كه زمينه را جكومت پشتونكوت در اثر ارشاد حكومت اعلي ميفرمايند از اين نوع تميز به نفع مالداران عامه تمام ميشود ، در حاليكه مايان رابه كلام الهي محول ، حقايق را استفسار ميفرمايند خداي خودهارا حاضر وناظر ديده عرض ميداريم كه موضعات اصلا در ذات خود علفچر عمومي بوده به قرار فيصله جرگه به حضور ع ـ ج محمد گل خان رييس صاحب تنظيميه بعمل آورده شده اراضي مالچر حق ملك هيچ يك نفر شده نميتواند در بين اقوام ازبيك ـ افغان ـ عرب ازاد ميباشد :1 ـ از خط شور دريا الي سرحد تماما علفچر عمومي و ازاد است.2ـ دشت ميده كه شمالا متصل است به خانه هاي محمد عمر آخوند زاده ، حنوباء اوچ كوتل والي خوشيايي ، شرقا باد قاق غرباء ميان در خت وخواجه قل.3ـ از اتونجي الي… (در اصل سند حفظ نشده ودر كاپي نيامده است )4 ـاز چشمه مغيتو الي جنگل مورچه غال و كار خانه شلكتو آبريزه قلعه غن ولقمان .5 ـ دشت دلوي تماما علفچر است .6ـ غر پشته گليم بافت شرقا الي خواجه غار الي گردنه چي جنوبا الي در ياي حواجه هشتي كوهستان شمالائ درياي طلب.7ـ دشت محراب.8 ـ خواجه قرغان .9ـ دشت باغ كوهستان.10ـ دشت خواجه قراول .11ـ خواجه اون عطا .12 ـموضوعات علاقه داري كوهستان ، گرزن شرقا تا سر ملور غرباء تيغ لولاش ، جنوب خود قشلاق گرزن شمالاء تيغ جويانه .13ـ دشت صحرا.14 ـ از سموت تا كلته خاك . بقرار تذكار فوق حصه هاي علفچر عامه به ملاحظه حق و حقايق قرار فوق معلومات داده شد. وهم برخي علفچر هاي خصوصي در بين خود اهل قريه وقريه دارها معلوم است و از آنها اخذ معلومات فرموده از آن نيز اقرار ميداريم كه حضور ع ـ ع حاكم صاحب اعلي ميمنه كه يك تن شخص صادق وحق بين ميباشد خواهشمنديم سخصا به موضوعات متذكره تشريف فرما و علم آوري بفرمايند ، در آ ن ئقت اصل حقايق به حضور شان مكشوف ميشود وبعد از ملا حظه و بازديد حضور حاكم صاحب اعلي مايان نفري مقرون حاضريم تا طوريكه لازم بدانند ، در موضوع التزام خط قباله شرعي را نسبت عدم حق و تصرف تجاوزات ، خودراامر فرمايند وتعميل ميداريم .تشريحات:بتاريخ مذكور بحضور محكمه شرعيه پشتونكوت اقرارو اعتراف صحيح عقل ونفاذ جميع تصرفات شرعيه بدون جبر واكراه بر ين وجه كه در موضوع مذكور ( ) مقر مذكور ضامن نميباشيم . هر وقت نامبرده مذكور مكمول موضوف طلب نمايد هيچ عذر و حيله نياورده ، هر گاه عذر اورديم باطل است ودر اقرار خود صادق هستيم مكمول له ضمانت مذكور مقر مذكور را براي خود قبول نمود. والسلام ( محل امضا قاضي محكمه ابتدايي اولسوالي پشتونكوت ) و مهر رياست اداره زراعت و مالداري ){سواد وثيقه (813 ـ 2534 ) 29 دلو سال 1329 } (ادامه دارد)

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here