مروری بر مستندات وغیر مستندات شکل گیری سازمان انقلابی زحمت کشان افغانستان«سازا» در پیوند با افکار وعقاید سیاسی شهید محمد طاهر بدخشی

0
281

http://www.goftaman.com/images/pdf-files-part1/koshani-06-12-2019.pdf

برای خواندن این مطلب به لینک فوق مراجعه کنید.

تدوین کنندۀ این متن شادروان محبوب الله «کوشانی » منشی سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان بعداز شش جدی 1358 وبنیان گذار حزب ائتلافی آزادگان است.

برای دریافت واقعیت ها ی تاریخی شکل گیری مکتب فکری شهید بدخی با فراز وفرود های ادواری آن خواندن این متن مفید است. البته ملاحظاتی در رابطه با بعضی مسایل مندرج درین متن وجود دارد که توجه عمیق خوانندگان متن بخصوص پیروان خط فکری شهید بدخشی را ایجاب مینماید.

بحث درین موارد را به بعد موکول و منتظر مرور دقیق متن و ابراز نظر خوانندگان بخصوص صاحب نظران آگاه بر تاریخچۀ شکل گیری مکتب فکری شهید بدخشی باقی میمانیم.

میمنگی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here