اعلامیۀ نهضت آزادی تورکان افغانستان بمناسبت بیست وهشتمین سالیاد شهادت رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری

0
66

علی تقوایی

4. marts kl. 10.54  · اعلامیه شماره « 10» نهضت آزادی تورک تباران افغانستان به مناسبت بیست وهفتمین سالیاد شهادت رهبرشهید استادعبدالعلی مزاری ؛

Kan være et billede af 1 person og skæg

نهضت آزادی تورک تباران افغانستان ( هزاره ، اوزبیک ، تورکمن و… ) بیست وهفتمین سالیاد شهادت استاد عبدالعلی مزاری ، این شهید راه عدالت وآزادی را به ملت های سرفراز تورک تبار افغانستان ، رهروان ، مبارزان ضد استبداد وهمه عدالتخواهان کشور تسلیت عرض میدارد. شهید مزاری در شرایطی علیه استبداد تاریخی برملت های تورک تبارافغانستان قامت قیام فرازکرد که زمین وزمان برای تداوم سنت سرکوب ، تحقیر وتوهین بر این ملت ها کمربسته بودند. اما شهید مزاری با آگاهی تاریخی این واقعیت را برجسته ساخت که در پرتو اتحاد خود، تورک تباران میتواننددربرابر بیدادگران زمان از هرجنس ووسنخی که باشند، بایستند واز هویت ، تاریخ وتمدن خود دفاع نمایند. چون یکی از اهداف سرکوبگران کتمان هویت تاریخی تمدنی و فرهنگی تورک تباران افغانستان بود. آنها تلاش میکردند که با ایجاد نفاق از اتحاد وهمبستگی این ملت ها جلوگیری کنند.

بعد از سرکوب خونین هزارستان وتورکستان توسط عبدالرحمن، تلاش گردید که تاازاتحاد تورک تباران درافغانستان جلوگیری شود، اما شهید مزاری با آگاهی از هویت تباری یکسان تورکان افغانستان، آستین همت بالا زد، در نخستین اقدام تاریخی خوددرآن زمان ازحزب جنبش ملی – اسلامی به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم، حمایت بیدریغ خودرا اعلام کرد. وگفت که حزب وحدت وکل هزاره ها با تمام قامت از جنبش ملی – اسلامی ورهبر آن تا پای جان دفاع میکنند وهیچ نیروی درافغانستان نمیتواندکه حضور وواقعیت جنبش را نادیده بگیرد. این موضعگیری قاطع شهیدمزاری راه جدیدی را برای اتحاد تورک تباران درافغانستان بازکرد.

شهید مزاری همچنان درآن بزنگاه حساس تاریخی با توجه به تنازغات قومی، سرکوبگری های خونین هزاره ها، اوزبیک ها ، تورکمن ها و سایر تبارها، به این درک رسیده بود که برا ی رسیدن به عدالت اجتماعی ، ملی ،قومی و حق شهروندی، وهم برا ی حفظ یکپارچگی کشور، یگانه سیستمی که میتواند پاسخگوی عدالت وآزادی باشد، تحقق نظام فدرالی درکشور است. او با هوشمندی نگاهی دقیق به جغرافیای یکدست و کثرت نفوس تورک تباران در افغانستان داشت. چنانچه احصاییه های آخرارقام نفوس کشور میرساند که اگر کل نفوس تورک تباران درنظر گرفته شود، نزدیک به 60 درصد نفوس افغانستان را تشکیل میدهد. شهید مزاری میدانست که نظام فدرالی تورک تباران را برمنابع قدزرت وثروت خودشان مسلط میسازذ. بنآ بیجهت نبودکه حزب جنبش ملی – اسلامی درنخستین کنگره خود از نظام فدرالی سخن گفت.

شهید مزاری نه تنها برای جنبش عدالتخواهی افغانستان یک رهبر کاریزما بود، بلکه میتواند الگوی رسا برای اتحاد تورک تباران افغانستان باشد که با حمایت ازجنبش ملی – اسلامی وبنیاد گذار ورهبر آن مارشال عبدالرشید دوستم، در عمل نشان داد که او دراین مسیر با شجاعت وصداقت گام گذاشت. اما اینکه این مسیر اتحاد وهمبستگی پس از شهید مزاری چگونه تداوم یافت، به تاریخ ونسل های پس ازمزاری واگذار میکنیم، تا داوری خودرا بکنند. نهضت آزادی تورک تباران به این نظر است که ماجزء اتحاد تورک تباران درافغانستان، راه نجات دیگری نداریم. این را باید در گوش همه ملت های آزاده ای تورک تبار وبخصوص مدعیان رهبری این ملت ها پیوسته زمزمه کرد. درچنین شرایطی که اهریمن طالبی کمر برای اضمحلال هویتی، فرهنگی وتاریخی ما بسته است ، باید با شوروشعوردر پی شکل دادن بدون قید وشرط این اتحاد همگانی باشیم.

78782 kommentarer3 delingerSynes godt omKommenterDel

Kommentarer

  • Rahmatullah R Pilotروح اين مرد اعيار و آگاه ء از نسل توركان تاريخساز و مرد مبارز و قهرمان شاد و خاطراتش ابدى و رهروانش افزون باد !1
    • Synes godt om
    • Svar
    • 1 d.
    • Redigeret
  • AktivThordy Besmalahiشهید استاد مزاری یک انسان عملگرا وواقعیت نگر دقیق زمان خویش بود که با وقوف تاریخی وعینی بر مسألۀ ملی، راه حل عادلانۀ این مسأله را جستجو وهمبستگی آگاهانۀ اقوام وملیتهای تحت ستم را بمثابۀ حیاتی ترین موضوع مبارزاتی بر علیه اسارتگران قبایلی در نظام قبیله سالاری حاکم بر کشور مورد توجه جدی وعملی قرارداد. به تحقق برقراری نظام فدرالی پاسخگو به واقعیت های عینی کشور در تئوری وعمل اقدام وراه های رسیدن به عدالت وآزادی واقعی را در عمل پیش بینی نمود. روحش شاد وراهش پر رهروباد

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here