فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا) بازداشت استاد فیض الله «جلال» را از جانب طالبان محکوم مینماید.

0
349

شنبه 8 جنوری 2022

 بازداشت  استاد فیض الله جلال از جانب استخبارات طالبان یک تجاوز آشکار برعلیه حقوق وآزادی های داد خواهانه واصلاح طلبانۀ عامۀ مردم کشور بخصوص دانشمندان، خبر نگاران و فرهنگیان عدالتخواه در مقام منادیان حق وعدالت در جامعه است.

   فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان این عمل طالبان را بمثابۀ یک شیوۀ غیر انسانی واستکباری خاموش سازی  فریاد مظلومیت مردم  بابکار گیری تهدید و تخویف محکوم ورهایی هر چه عاجل استاد جلال را از مراجع رهبری کنندۀ  طالبان تقاضا میدارد.

  همچنان از کلیه مراجع عدالتخواه ملی وبین المللی تقاضا بعمل میآورد که برای رها سازی استاد جلال از قید طالبان با همصدایی وارد اقدام عاجل شده، برای بازداری از وقوع فجایع دوراز باورجسمی وروحی که حیات وهستی این شخصیت علمی را تهدید مینماید همه باهم همصدا شوند .

شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان«ففتا»

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here