اعلامیۀ شماره هفت نهضت آزادی تورک تباران در رابطه با تحمیل کوچ های اجباری وغصب زمین باشندگان جوزجان

0
249

علی تقوایی

 اعلامیه شماره«7» ، نهضت آزادی تورکتباران افغانستان

، پیرامون غصب زمین ها وخانه های اوزبیک ها وتورکمن ها از سوی کوچی ها در ولایت جوزجان ؛لازم است تا نقبی به تاریخ بزنیم .

پدیده ای غصب واشغال سرزمینی وکوچ اجباری اوزبیک ها وتورکمن ها، در شمال ویا قطغن زمین بعداز نشرنظامنامه ناقلین دردولت امان الله ، صبغه قانونی گرفت.

ناقلین را ازشرق وجنوب زیر نظر مستقیم نایب الحکومه قطغن که خود یک پشتون بود، بهترین زمین های زیر جوی را به ناقلین توزیع کردند وبرای هر فرد خانواده که 7 ساله بود 8 جریب زمین می رسید. برای سه سال مالیات مواشی ومالیات سر خانه ناقلین را معاف کردندوبرای کشت وکار آنها را تخم ووسایل شخم را نایب الحکومه مکلف بود که در اختیار شان قرار میداد. بدین ترتیب دهها هزار جریب زمین مردم اوزبیک وتورکمن را در شمال غصب کردند ونایب الحکومه مکلف بود که رسمآ قباله های شرعی زمین های غصب شده را در اختیار ناقلین قرار بدهد. بسیاری از مردمان بومی را به دهقانان زمین های خودشان تبدیل کردند. وروزتاروز به حمایت حکومت های محلی ، ناقلین مشرقی وجنوبی به اربابان تام ا لاختیار این مناطق تیدیل شدند. که حتی از کشتن ، بستن ، زندانی کردن وسوختاندن اوزبیک ها وتورکمن ها در سرزمین غصب شده ای آبایی شان ابانورزیدند. { صفحاتی از « نظامنامه ناقلین را نیز به عنوان عکس منتشر کردیم. }دیروزتاریخ 29 نوامبر، خبری منتشر گردید که کوچی ها درولسوالی قوش تپه ولایت جوزجان، خانه وهزاران جریب زمین مردم اوزبیک وتورکمن را به زور اشغال کردند. وقتی مردم دست به دفاع وقیام از خانه وزمین شان زدند ، مسئولان طالبان این مردم را هم لت وکوب کرده و هم زندانی ساختند. خبر ها میرساند که پس ازروی کار آ مدن طالبان کوچی ها در ولسوالی قوش تپه منطقه « تورکمن قدوغ » نو آباد جوزجان، زمین ، تراکتور ووسایط اوزبیک ها وتورکمن هارا غصب کرده، طالبان دادخواهان را زندانی کرده اند. در حادثه دیروز زمین های بیش از هزار نفر را کوچی ها غصب کردند. معترضان به شدت سرکوب گردیدند. مدیر بخش آسیایی سازمان ملل گفته بود که : طالبان گروه های از مردم را براساس قومیت شان از محلات شان بیرون میکنند،تا خانه ها وزمین های آنهارا به حامیان شان پاداش بدهند. طالبان وکوچی ها ی هم تبار شان، پس از رسیدن به قدرت کوچ های اجباری را از هزارستان شروع کردند واینک کوچ اجباری را به مناطق اوزبیک نشین توسعه داده وعملی کردند نهضت آزادی تورکتباران افغانستان ( هزاره ، اوزبیک ، تورکمن و… ) باور دارد که این حرکت در راستای تداوم تاریخی تسخیر سرزمینی اقوام غیر پشتون از جمله تورک تباران شکل گرفته تا این تسلسل تاریخی بلا انقطاع جریان داشته باشد وحکومت طالبی یکدست پشتونی ، به عنوان مهمترین محمل این غصب وتسخیر به صحنه آمده است. چنانچه از زمان عبدالرحمن کوچی ها به عنوان نماد استبداد فاشیزم، پیوسته همچون دشنه ای در قلب هزارستان فرو رفته بود. اینک همان سیاست تسخیر اجباری با شدت وحدت بیشتر به حمایت طالبان نه تنها در هزارستان بلکه در سرزمین تاریخی وبومی اوزبیک وتورکمن ها عملی میشود.نهضت آزادی تورک تباران افغانستان، با تمام توان در مقابل این سیاست اشغال وتجاوز طالبان وکوچی ها ی همتبار شان می ایستد و مبارزان ، نخبگان ، سیاسیون وفرهنگیان عدالتخواه اوزبیک ، تورکمن وهزاره را فرا می خواند که با تشتت وپرا گندگی وداع کنند، در کنار هم برای دفاع از سرزمین ، خانه وحیثیت جامعه شان همچون تن واحد قرار بگیرند و به این ننگ تاریخی « سیاست زور، تسخیر وغصب » نسبت به مردم شان پایان بدهند. این تنها در پرتو اتحاد وهمبستگی در این مقطع حساس تاریخی میسر است وبس. 30 نوامبر 2021 میلادی

نظامنامه

ناقلین بسمت قطغن

در مطبع شرکت رفیق طبع گردید

8 قوس –  1306

تعداد طبع ثالث   (500) جلد

قیمت فی جلد………. ( 11 پول )

بسم الله الرحمن الرحیم

نظامنامهء ناقلین بسمت قطغن

قاعدهء

(1): – کسانی که از اهالی ولایت کابل و حکومتی های اعلای سمت مشرقی و جنوبی بزمین داری ولایت قطغن راغب باشند و روانهء قطغن میشوند، نائب الحکومهء قطغن و مدیر زراعت قطغن فوراً برای سکونت شان مطابق مواد این نظامنامه مکلف و موظف شمرده میشوند.

2: – مطابق نظامنامهء تفریق وظایف حکام، مدیریت زراعت قطغن قبل از رسیدن ناقلین زمین های قطغن را بنظر دقت گرفته وبرای اسکان ناقلین استحضارات اولیه را اجرا میدارد، ازآنجمله زمینی که حالا آب داشته و برای اسکان ناقلین تیار باشد مشخص میکند و تعداد نفری ناقلین را که درین زمینها سکونت و گذاره کرده میتوانند تعیین میکند.

(1): – کسانی که از اهالی ولایت کابل و حکومتی های اعلای سمت مشرقی و جنوبی بزمین داری ولایت قطغن راغب باشند و روانهء قطغن میشوند، نائب الحکومهء قطغن و مدیر زراعت قطغن فوراً برای سکونت شان مطابق مواد این نظامنامه مکلف و موظف شمرده میشوند.

2: – مطابق نظامنامهء تفریق وظایف حکام، مدیریت زراعت قطغن قبل از رسیدن ناقلین زمین های قطغن را بنظر دقت گرفته وبرای اسکان ناقلین استحضارات اولیه را اجرا میدارد، ازآنجمله زمینی که حالا آب داشته و برای اسکان ناقلین تیار باشد مشخص میکند و تعداد نفری ناقلین را که درین زمینها سکونت و گذاره کرده میتوانند تعیین میکند.

3: – مدیر زراعت بذریغهء نائب الحکومه از مقدار زمین و گنجایش مقدار نفوس ناقلین بوزارت داخلیه فوراً اطلاع میدارد، وزارت داخلیه مطابق اطلاع مدیر زراعت قطغن حصهء تعداد نفوس ولایت کابل وسمت مشرقی و جنوبی را تفریق کرده به آنها خبر میرساند، والی کابل وحکام اعلای سمت مشرقی و جنوبی مطابق اطلاغ وزارت داخلیه اعلان کرده کسانی که خواهش رفتن را داشته باشند روانهء قطغن میدارند.

4: – علاوه برزمینهائی که به تحت جوی آب میباشند، نائب الحکومه و مدیر زراعت قطغن مکلف وموظف هستند که سررشتهء نهر امام صاحب و امثال آنرا نیز ملاحظه می کنند، نائب الحکومه بذریعهء مدیرزراعت قطغن پیمایش انهاری را که جدید کشیده میشود تعیین میدارد و برای کشیدن انهار مذکور بذریعهء وزارت تجارت تخصیصات لازمه منظوری حاصل میدارد.

5: – بعد از منظوری تخصیصات مدیریت زراعت تاریخ افتتاح و اختتام کار و مقدار زمین و مقدار گنجایش تعداد نفوس را بصوابدید نائب الحکومه تعیین میدارد، و بعد از اختتام کار مطابق تفصیلات فوق از اختتام کار و مقدار زمین و مقدار گنجایش تعداد نفوس بوزارت داخلیه اطلاع میدارد وزارت داخلیه نیز موافق تفصیلات فوق حصص ولایت کابل و حکومتیهای اعلای سمت مشرقی و جنوبی را مشخص کرده برای والی ولایت کابل و حکام اعلای سمت مشرقی و جنوبی اخبار مینماید، والی کابل وحکام سمت مشرقی و جنوبی مطابق اطلاع وزارت داخلیه برای اهالی متعلقه حکومت خود اشتهار کرده مطابق تفصیلات این نظامنامه کسانی که آرزوی زمینداری قطغن را داشته باشند آنها را بطرف قطغن روانه میدارند. ویک سند بنام نائب الحکومهء قطغن از طرف والی کابل یا حکام اعلای سمت مشرقی و جنوبی که تعدا نفوس وجای سکونت سابقهء شان مندرج باشد، برای اشخاصیکه به علاقه قطغن میروند داده میشود، همچنان یک راپورت نفری مذکور را بوزارت داخلیه میدهند.

صورت اسکان ناقلین

 6: – صورت انتقال ناقلین اهالی ولایت کابل وحکومتیهای اعلای سمت مشرقی و جنوبی در نواحی قطغن و تعیین جای برای اسکان ناقلین وصورت اسکان شان با معافیاتی که ازطرف دولت داده میشود مطابق مواد این نظامنامه تعمیل میشود.

7:- کسانی که با عیالداری خود از رعایای حکومتی متعلقهء کابل وحکومتیهای اعلای سمت مشرقی و جنوبی خواهش زمینداری و رفتن قطغن را داشته باشند برای ترفیهء حال اوشان معافیات ذیل داده میشود: –

الف: – برای هر فرد ذکور واناثیهء خانه واری که هفت ساله ویا بالا باشد فی نفر هشت جریب زمین آبی از اراضی که برای ناقلین مخصوص ومعین می شود در علاقه و نواحی حکومت قطغن داده میشود.

ب : – قیمت زمین مذکور از طرف ناقلین فی جریب یک شاهی بخزینهء دولت تسلیم میشود. نائب الحکومهء قطغن بموجب مادهء (10) نظامنامهء فروش اراضی قبالهء شرعی برای ناقلین میدهد.

ج:- برای بذر افشانی سال اول فی جریب چهار سیر گندم و جو بضمانت همدیگر داده میشود، بعد از سه سال در ظرف سه سال واپس بقرار …. همان سال اول گرفته میشود.

د: – برای چهل جریب زمین دو صد روپیه معادل 182 افغانی 82 پول عوض قیمت خرید قلبه وغیره سامان زمینداری بضمانت همدیگر بطور تقاوی داده میشود، بعد از سه سال در ظرف سه سال گرفته میشود.

هـ: – از اول کشت شش سال کامل از مالیات دیوانی معاف میباشند.

و: – از اول سال هفتتم الی سه سال کامل مناصفهء مالیهء پلوان شریک گرفته میشود، وبعد از اکمال سه سال مذکور، موافق پلوان شریک مالیه گرفته می شود.

ز:- محصول مال مواشی که ناقلین با خود در قطغن آورده باشند، در اول آمدن شان سیاهه میشود، و درمدت سه سال از محصول معاف میباشند و نیز از محصول گاو قلبهء که در قطغن بقدر احتیاج زراعت زمین خود خریداری میدارند، سه سا معاف هستند.

ح:- محصول سرخانه فی خانه وار، ده روپیه مقرر است، ناقلینی که بموجب مواد این نظامنامهء روانهء قطغن می شوند، در مدت سه سال از محصول سرخانه معاف گفته میشوند.

8:- تعیین زمین و محل سکونت ناقلین وتعیین و تفریق زمین برای ناقلین وهمه معاملاتی که برای اسکان ناقلین تعلق داشته باشد ازجملهء وظایف مجلس مشاوره شمرده میشود.

9:- امتیازاتی که برای ناقلین درین نظامنامه مشخص شده است مطابق تجویز مجلس مشوره از طرف مستوفی ویا مامورین مالیه بمصرف رسانیده میشود، و صورت حساب این مصرف مطابق نظامنامهء محاسبه مجری داده می شود.

10:- مجالس مشاوره در هر ماه یک راپورت اجراات خود را بذریعهء مستوفی بوزارت داخلیه میفرستند، درین راپورت صورت اسکان و تعداد شان ومقداریراکه ازقسم زمین و غیره معافیات داده شده است علیحده علیحده نشان میدهند وزارت داخلیه اقسامی راکه لازم اطلاع حکومتی محلی مسکن اصلی همان ناقلین لازم می بیند اطلاع میدارد.

11:- مستوفی ومامورین مالیهء قطغن جدول املاک را عندالمطلب باین مجالس ناقلین میدهند.

12:- با اجرای این نظامنامه وزارت داخلیه مکلف است. ادخال و اجرای احکام این نظامنامه را در زمرهء نظامات دولت امر ومنظور فرمودیم.

16 حمل 1302

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here