جوزجان در معرض تصفیۀ قومی وکوچ های اجباری

0
533

کوچ های اجباری توسط طالبان  بمثابۀ آغاز دور جدید پاکسازی های قومی وپشتونیزه نمودن سرزمین افغانستان

جوزجان در معرض تصفیۀ قومی وکوچ های اجباری

دامنۀ کوچ های اجباری وپاکسازی های قومی که با فرار اشرف غنی احمد زی واشغال افغانستان توسط طالبان در دایکندی ، قندوز، قندهار، پنجشیر، بلخ ، کابل ودیگر مناطق کشور بر علیه باشندگان بومی عمدتاً غیر پشتون  آن مناطق به وقوع پیوسته بوداکنون به جوزجان رسید.

اخبار واصله از منطقۀ تورکمن قدوق ولسوالی شور تیپه مربوط ولایت جوزجان حاکی از آغاز کوچ  اجباری هزاران خانواده توسط کوچی ها با حمایت طالبان از آن منطقه است .

خانه، باغ وزمین های زراعتی باشندگان بومی این منطقه که اصالتاً اوزبیک وتورکمن میباشند از جانب مهاجمین کوچی تصرف  آلات وادوات زراعتی ایشان از قبیل تراکتور، قلبه گاو  وسایر ادوات زراعتی  با جبر وتهدیدغصب وخانواده های آنان مجبور به خانه وکاشانۀ خویش ساخته شدند .

 قرار اطلاعات دقیق ده ها تن از این مردم بی دفاع که در برابر این اقدام غیر انسانی وغیر اسلامی کوچی ها دست به اعتراضات قانونی ومسالمت زده بودند از جانب مسئولین امارات اسلامی طالبان در ولایت جوزجان توقیف واعتراضات به شدت سرکوب گردیده است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here