سبوتاژ ننگین طالبان برعلیه زنان وخانواده ها

0
417

توطئه ای سازمان یافته برای سبوتاژ خانواده ها ؛

نگارنده : امام قل

طالبان اعلان کردند که نیروهای امنیتی آنها در جوزجان یک مردرا به ظن فروش 130 زن شوهردار به ولایات دیگر، بازداشت کردند. اما نام وهویت این مرد را افشا نکردند. در حالیکه مسئله ای به این بزرگی، با توجه به جامعه سنتی افغانستان وحساسیت ناموسی ، نمی شود که بدون افشای نام ، هویت ، مکان انتقال، میعاد زمانی اختطاف زنان شوهر دار وفروش آنها را چنین با بی مبالاتی رسانه ای وعمومی ساخت؟ فروش 130 زن شوهردار؟ شوهران شان چه شدند ؟ اینها اطفال وفرزندنداشتند؟ اگر یک خانواده دچارچنین تراژیدی میشد دراین دنیای انفجار اطلاعات ، جامعه بیخبر نمی ماند، چه رسد به 130 زن شوهردار فروخته شده ؟

گفتگو های که با مردم جوزجان داشتم ، این خبر را از ریشه ردکردند وحتی آن را مضحک ومسخره دانستند. آنها گفتند که طالبان بخاطر مقاومت وجنگ شدیدی که تورک تباران در مناطق شان قبل از به قدرت رسیدن شان انجام دادند درپی انتقام گیری از جامعه اوزبیک وتورکمن شده اند. وهم این فرافگنی وعقده گشایی آنها بخاطر ترک برخی از نیروهای قبلی طالبان اوزبیک تبار ازصفوف شان میباشد. برای بدنام سازی این تبار باعزت از خانم ها شروع کردند. اگر چنین اتفاقی می افتید، از میان 130 خانواده یک نفر حاضر نمیشد که صدا برکشد و این اختطاف و فروش را افشا کند ؟ لذا این یک توطئه سازمان یافته برای بدنام سازی اوزبیکان و هم به مقصد ترسانیدن مردم ، این غوغای ناموسی را راه اندازی کردند. ازسوی دیگر به نحوی تلاش میشود که فرهنگ فروش دختران را در سطح جنوب وشمال ، یکسان جلوه دهند. وما مصاحبه ها وخبرهای زیادی دراین زمینه از جنوب داشته ایم.

تاریخ بما میگوید که قبایل جنوب بعد از سرکوب حبیب الله کلکانی از شمالی هزاران زن ودختر را با زور سرنیزه ای نادر و محمدگل مومند به جنوب انتقال دادند. طالبان در دوراول قدرت خود خانه های مردم را ویران وتاک های شمالی را سوختاندند وسیاست زمین سوخته راعمال کردند. اینک به شیوه دیگرتبارهای دیگر را هشدار میدهند که ما همان سیاست زمین سوخته وتاراج شمالی، کوچ اجباری هزاره ها و اهانت به خانواده های اوزبیکهارا را در دستورکار خود داریم.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here