جلد اول تذکرۀ مکمل شعرای اوزبیک زبان رونمایی شد

0
438

تاب(تذگره مکمل شعرای اوزبیک زبان افغانستان/جلداول)رونمایی شد!ازچاپ اثر(اوغانستان اوزبیک شاعرلری نینگ مکمل انتالوژیسی) ساعت۲بعدازظهرروزیکشنبه۹عقرب درسالون کتابخانه ریاست دارالمعلمین عالی فاریاب بابرگزاری برنامه ویژه ازسوی مدیریت لیسه خصوصی آیدین فاریاب رونمایی گزدید.برنامه باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید توسط یکی ازمتعلمین آن لیسه آغازگردیده،متعافبن شووندوی احمدالله عرب رییس دارالمعلمین عالی فاریاب ضمن صحبت خیرمقدمیه به میهمانان خوشآمدیدگفته سپس به ترتیب:آقای تاشقین بهایی درمورد برخی کاستیهای اثرچاپ شده صحبت انتقادی نموده ملاحظات شخصی خودراارایه کرد.پیوست به ان محترم مولوی المعتصم بالله رییس تعلیم وتربیه ولایت فاریاب سخنرانی نموده نقش تدویربرنامه های فرهنگی رابرای رشد زبانهاوادبیات امرلازمی وضروری دانست.درلابلای برنامه ترانه (آنه تیلی)توسط محمدمصطفاسدیس وتیم ترانه خوانان لیسه خصوصی آیدین فاریاب اجراگردید.سپسدیپلوم انجنیرمحمدامین انتظارعضو هیات رهبری انجمن فرهنگی ایدین افغانستان درموردکارکردهاوفعالیتهای تعلیمی وفرهنگی انجمن ایدین افغانستان روشنی انداخته.دراخیر برنامه شوونمل محمدکاظم امینی مولف اثر درباره خصوصیات اثرچاپ شده توضیحات لازمی ارایه نموده ازانجمن ایدین افغانستان اظهارتشکروقدردانی کرد.برنامه باخوانش دعاییه بپایان رسید.گفتنیست که این اثردر۳۱۲ صفحه و(۱۰۰۰)تیراژدرمطبعه دوستان ولایت بلخ بحمایت مالی انجمن فرهنگی آیدین افعانستان بچاپ رسیده وقراربودبرنامه آن درماه حوت ۱۳۹۹برگزارگرددولی نسبت نامساعدبودن اوضاع امنیتی فاریاب به تعویق افتاد،این مجلد ویژه شرح حال ونمونه کلام شعرای اوزبیک درسه قرن اخیرمیباشد.مجلد۲-۳این اثرکه مختص به تذکرشعرای درقیدحیات میباشداماده چاپ بوده نسبت نبودحمایت کننده مالی تااکنون اقبال چاپ نیافته

است.محمدکاطم امینی+4

142M Karim Ehsan, Mohammad Hassan Tolqin og 140 andre51 kommentarer1 delingSynes godt omKommenterDel

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here