ای شرق کهن

0
268

فرستنده : عبدالمجید (اوزگون)

قطعه شعری از مرحوم محمد یونس سرخابی که در سوگ افتخارات از دست رفۀ مشرق زمین بشیوۀ شعرای کلاسیک  باشمردن افتخارات تاریخی شرق کهن  خاصتاٌ افغانستان ازمظالم و جناهای که دراین قرن اخیر بمردم از دست عمال فاسد رواداشته شده است به صراحت بیان میکند.
        دولت زتو و حاکم دگران مخفی وعلن اشاره به دولتمردا ن بی کفایت وقت است  

مجید اوزگون                         ای کوه و دمن جانی تو به تن ای پیر زمن ای شرق کهن
                  بزدای محن ای مامن من ای مادرمن ای شرق کهن.

                  بی مکر و ریا بی جور و دغا با لطف و رضا رخشان و صفا
                  بنگر قفا بودی همه جا تو فخر زمن ای شرق کهن.

                  مهد حکما مهد بلغا مهد فصحا مهد علما
                  اهلت عقلا بودند چرا برگوی بمن ای شرق کهن.

                  عرفان زتو بُد دوران زتو بُد میدان زتو بُد اینان زتو بد
                    انسان زتو بد مردان زتو بد بر فرق بزن ای شرق کهن.

                    ای سید بس والدی تو کو فارابی بس بینای تو کو
                    رازی تو کو سینای تو کو مردان سخن ای شرق کهن.

                    همان رودکی علام تو کو وذوسی تو خیام تو کو
                    آغاز تو کو انجام توکو ای مامن من ای شرق کهن.

                    کوخسرو تو کو انور تو کو میرعلی عبقریت
                    کو فرخیت کو عنصریت رخشان چو پرن ای شرق کهن.

                    کو حافظ تو کو بیدل تو کو سعدی تو کو عاقل تو
                    کو مولوی بس فاضل تو چون دُرعدن ای شرق کهن.
                    باحلم و حکم بودای تو رفت زردشت نبی بینای تورفت
                    کو نفیسوس دانای تو رفت چون جان زبدن ای شرق کهن.

                  ای منزل حق محمود تو کو بهبود تو کو مقصود تو کو
                  مفقود تو کو موجود تو کو ای پیرزمن ای شرق کهن

                  بلخ تو کنون ویرانه شده غزنین توهم بیخانه شده
|                  نیمروز توهم بی لانه شده افسانه وطن ای شرق کهن.

                  بُست تو کنون سر بسته شده از ظلم خسان دلخسته شده
                  هر چند جهان را هسته شده اکلیل- وطن ای شرق کهن.   

                  در تیر ستم آماج شدی از خانۀ خود اخراج شدی
                  تاراج شدی مختاج شدی حتی بکفن  ای شرق کهن.

                  سرخابی خود کردی به فغان ای مهد مهان خوابی تو چسان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here