پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا) بمناسبت چهاردهمین سال یاد کشتار جمعی معترضین شهر شبرغان در سال 1386 شمسی!

0
671

پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا) بمناسبت چهاردهمین سال یاد کشتار جمعی  معترضین شهر شبرغان در سال 1386 شمسی!

            پنجشنبه ششم جوزای 1400برابر با 27ماه می 2021

فاجعۀ هفتم جوزا وقتل عام جوانان شبرغان رافراموش نکنید!!!

                     جمعه خان همدرد وحامیان جنایتکاراورا نفرین نمایید!

زمانیکه قاتل وجنایتکاری همچون جمعه خان همدرد، ازجانب حلقات فاشیستی کشور، همواره وبی وقفه مورد پشتیبانی وتشویق واقع میشود، ودر ازای خونریزی های بیحساب وارتکاب جنایات غیر انسانی خود برعلیه مردم مظلوم افغانستان ، مدارج ترقی را ازرهزنی وغارتگری تا ولایت ووزارت یکی پی دیگر بی هیچ حساب وکتابی طی مینماید، وازخشم های سرکوب شده وآرزو های بخون نشستۀ مظلومین هراسی ندارد، چگونه پاسداران حق وعدالت ، ونادیان محو استبداد وبیعدالتی، ووارثین آن جان باختگان بخود اجازه میدهند که، آن روز نفرین شدۀ تاریخ را فراموش کنند، وبگذارند که چهرۀ آن جلاد از خاطره ها محوگردیده، وفریاد را که آخرین وکارا ترین سلاح مظلومین در تاریخ است، در نفس فریاد گران بخاموشی بسپارند!

 فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان، درحالیکه پاسداری ازخاطره ویاد جانبازان راه حق وعدالت را وظیفۀ تأخیر ناپذیر خود قلمداد مینماید، وافشای چهره های نا بکار وسیاه جلادان وآدمکشان را یک لحظه هم ازیاد نمی برد، ازتمامی رهروان راه حق وعدالت ووارثین شهدای خونین کفن شهر شبرغان ودیگر شهدای راه حق وعدالت در سرتاسر کشور، مصرانه میطلبد که، همه باهم در سنگر دفاع از خواسته های انسانی مردم مظلوم افغانستان که، صلح وعدالت بر پایۀ پاسداشت حقوق تمامی باشندگان کشور، پایه وتهداب آن باشد، قرار گرفته ونگذارند که عمر استبداد درین کشور بیشتر ازین طولانی تر شود، ودست های خون آلود جلادان بعنوان پیروزان میدان بلند.

 جمعه خان! قاتل جوانان حق طلب ومعترض شهر شبرغان است، که بزرگترین گناه ایشان ، اعتراض ایشان برعلیه بیدادگری ها وعملکرد های خائینانه وفاشیستی جمعه خان ودیگر حامیان اوبود، که درروز روشن با رگبار مسلسل های سربازان دولتی بخاک وخون کشیده شدند. بدتراز همه اینکه این جلاد بی رحم بجای رفتن بپای میز محاکمه مورد تقدیر وپاداش قرار میگیرد وبحیث وزیر وهمزمان والی پکتیا بر گزیده میشود واکنون هم در خدمت طالبانی ساختن نظام  و تمرکز قدرت در دست های کثیف تمامیت طلبان قراردارد.

 پس قاتل اصلی مردم شبرغان به تنهایی جمعه خان نه!!! بلکه دولت جنایت پروروتیم فاشیست های افغان ملتی است که در همکاری باحزب اسلامی گلب الدین حکمتیار تمامی اختیارات دولت کنونی را در اختیار خود دارند، ومنافع مردم سراسر کشور را در پای منافع قبایل وابسته بخود قربانی نموده ومینمایند..

 پس باید است فریاد کشید واعتراض نمود تا صدای دادخواهی واعتراض ما موجبات اتحاد وبیداری تمامی مظلومین ونابودی این ستمگران رادر تاریخ آتیۀ کشورفراهم سازد، وقاتلین مردم در دادگاه حق بپای میز محاکمه قرار گیرند.

 خون مردم بیگناه هر گز از دامن این قاتلین پاک نمیشود، وچرخ دورا ن تا ابد بکام این خونخواران نمیچرخد ونخواهد چرخید!!

 ما در انتظار فرارسی روز عدالت هستیم ودرین راه باتمامی وجود خویش مبارزه مینماییم.

نابود باد فاشیسم واندر طنین باد صدای مبارزات حق طلبانۀ مظلومین در سرتاسر کشور.

                       شورای رهبری  فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here