لطیف پدرام به نمایندگی از حزب کنگرۀ ملی همبستگی وحمایت خویش را از اعتراضات عدالتخواهانۀ فاریاب اعلام میدارد

0
256

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here