باز نشرنامۀ سرکشادۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا) عنوانی باراک اوباما رئیس جمهوروقت امریکا در سال 2009 در رابطه با واقعیت های جنگ در افغانستان

0
628

نویسندۀ نامه: توردیقل میمنگی

    نامۀ سرکشادۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان عنوانی  

       محترم باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا            

    در رابطه با توهم کشتار جمعی طالبان در افغانستان

                  هفدهم جولای سال2009 میلادی

      جلالتمآب بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا !

 هفت سال ازسقوط  نظام فاشیستی مذهبی طالبان والقاعده در افغانستان سپری شد، ومردم بد بخت افغانستان طی این مدت طولانی همواره  امید وار آن بودند که با سر نگونی این نظام تمدن ستیزوفاشیست، مسیر رهیابی به دموکراسی وعدالت اجتماعی با همکاری نیرو های حامی دموکراسی وحقوق بشردرجهان ونیروهای معتقد به حق وعدالت واقعی درافغانستان هموار گردیده و امکانات تعین سرنوشت ایشان بواسطۀ خود آنها و با در نظر داشت ترکیب ملی واجتماعی کشور، متکی به حقایق وواقعیت های دیروز وامروز جامعه مهیا خواهد شد.

      اما با کمال یأس مردم افغانستان یکجا با جامعۀ جهانی شاهد آن اند که، از همان نخستین لحظات  سقوط طالبان تا امروز فضای کشور ما ومنطقه، آگنده ازنوعی  بازی های مرموز سیاسی نظامی متحدالشکل ورشد یابندۀ سیستماتیکی میباشد که، محتوای اصلی  این بازی هارا استحالۀ اعتماد وباور مردم نسبت به دموکراسی ودگرگون سازی حیات جامعه، از طریق بازی نا مقدس با مفاهیم وارزش های دموکراسی ود یگرمفاهیم مقدس انسانی در سیا ست ودین  تشکیل میدهد که، هدف عمده واساسی این بازی ها را  واضحاً جلو گیری ازسقوط  تمام عیار وکامل طالبان والقاعده که اتحاد تنگا تنگی با مافیای مواد مخدر، تروریسم بین المللی وپاسداران نظام های فاسد قبایلی در کشور ما دارند، یکجا با حفظ مناسبات قبیلوی ونظام سیاسی تک ملیتی به نفع قبایل حاکم سنتی در افغانستان تشکیل میدهد .

    طوریکه واضحاً دیده میشود، نقش های اساسی این بازی ها هم عمدتاً بدوش  گردانندگان نظام دولتی حاکم در افغانستان تحت زعامت افغان ملتی ها ود یگر نمایندگان قبیله سالاری وحافظ  مناسبات تک ملیتی سنتی در کشور قرار دارد، که در سطح ملی وبین المللی به شیوه های گوناگون نقش آفرینی نموده وکشور مارا از رسیدن به صلح وسعادت حقیقی بعد اینهمه دوران طولانی جنگ ومصیبت باز داری،  وکلیه مسیر های تفاهم ووفاق ملی از طریق  تأمین برادری وبرابری در بین کلیه باشندگان کشوردریک نظام قانونمند وعادلانه را،  تا آنجا که مقدور است ریشه زنی مینمایند    

    ما میبینیم که در نتیجۀ کار روائی های بی پرده وهدفمند این بازیگران در همسوئی با حلقات معین بین المللی نه تنها جنگ ومناقشه طی این هفت سال مملو از امید ها وآمیخته با نا گفتنی ترین بد بختی ها چون افزایش فساد اداری، رشد سیستماتیک ترور وآدم کشی ، بلند رفتن سطح بذر وقاچاق مواد مخدر، بالا رفتن میزان نا برابری ها در بین اقوام وملیت های ساکن کشور، افزایش فقر وتفاوت های طبقاتی ، بیکاری ، بد امنی  وغیره  کاهش نیافت بلکه بگونۀ هدفمند افزایش هم پیدا کرد، که در نتیجه  امروز ما با تعجب  شاهد آنیم  که ،این طا لب شکست خورده یکجا با نیروهای القاعده  در افغانستان ومنطقه تشکلات سیاسی ونظامی خود ها را باز یابی نموده ورهبران آنها چون ملا عمر وگلب الدین حکمتیار وغیره که تا دیرور شامل لیست سیاه و منسوب به رهبری تروریسم بین المللی بودند، تحت عناوین مختلف از لیست سیاه حذ ف وبه مذاکرۀ تقسیم قدرت دعوت میشوند . اما بر عکس کسانی که دیروز بر علیه طالب والقاعده یکجا با نیروهای بین المللی ضد تروریسم در افغانستان سنگر به سنگر جنگیده وجانهای شیرین خود را قربانی دفاع از حق وعدالت نموده بودند، متهم به ارتکاب جنایات جنگی گردیده وقابل مجازات به شمار میروند، که این یکی از شاهکارهای سیاه و نا مکرر کار گاه های بیداد گری واستبداد درجهان وکشورماست که قا تلین وجنایتکاران اصلی در موقف مظلومین قا بل ترحمقرار گرفته ومدافعین حق وآزادی در برابر آنها مجرم وجنایتکار تعریف میشوند .

    بدینترتیب ما میبینیم که سر نوشت مجموع مردم کشور، بالخاصه اقوام وملیت محکوم افغانستان که محرومیت های دیروز وامروز ایشان به شیوه های گوناگون کمتر از محرومیت ومحکومیت نه چندان دور ومشهور تاریخی سیاه پوستان در امریکا نیست،  یک بار دیگر در حال فرو رفتن درباطلاقی از بد بختی ها وسیه روزی های بجا مانده  از زمانه های دور تا امروز با اشکال وشیوه های جدید قرار دارد،  که تحقق این فاجعه  که چندان بعید هم به نظر نمیخورد، مسلماً لکۀ ننگی خواهد بود به دامن هر آنچه دموکراسی وحمایت از دموکراسی وحقوق بشر در جهان نام دارد .

   جناب رئیس جمهور !

شما که به عنوان شخص اول  قدرتمند ترین کشور جهان یعنی ایالات متحدۀ امریکا از کلیه واقعیت های مربوط به افغانستان آگاهی کامل دارید ودرجریان مبارزات انتخاباتی خویش بار ها این شناخت ومعلومات دقیق خویش را از واقعیت های مرتبط با افغانستان وکشور های منطقه تبارز داده ووعده سپرده بودید که در صورت پیروزی،  جنگ با طالب والقاعده را با محو دایمی لانه های آنها در هر دو طرف خط مرزی افغانستان وپاکستان وپاکسازی دولت افغانستان از وجود نما یندگان بالقوۀ فساد وافراط گرائی  که در عمق این دولت جا گرفته به پایان برده و برای نجات مردم مظلوم افغانستان ازچنگا ل این هیولای وحشت وبربریت کمک های همه جانبه خواهید نمود، واین اظهارات شما مایۀ بسی امید واری ها در بین مردم رنجدیدۀ افغانستان وسایر مردم جهان گردیده بود، امروز نمیدانیم که روی کدام محاسبه لبۀ تیز شمشیرسیاست راهمانند دیگر سیاستمداران سلف خود یکباره از ستمگران به سوی ستمکشان ومظلومینی که انتظارات زیادی در جهت رسیدن به حق وحقوق انسانی خود هااز شما منحیث یک شخصیت بر خاسته از متن محرومترین لایه های اجتماعی جامعۀ امریکا یعنی سیاه پوستان داشتند ودارند، دور داده وکسانی را که یکجا وهمآهنگ با نیروهای شما بر علیه این نما یندگان فاشیسم قبیلوی ومذهبی  جنگیده بودند هدف قرار میدهید؟ وتوجیه منطقی شما ودیگر سیاستمداران دولت شما از بکار گیری این سیا ست وارونه که رزمندگان راه آزادی وعدالت را متهم  به ارتکا ب جنایت جنگی بخاطرکشتن این جانیان تاریخ در جنگ رویاروی  وسنگر به سنگرکه جهان شاهد آن است نموده ، واین گرگان درنده را که تا امروز هم بی محابا آدم میکشند وسر های بریدۀ انسانهای بی گناه را دوباره بالای فامیل واقارب آنها میفروشند  مظلوم ارزیابی مینمایید چیست ؟

    کدام وجدان بیدار انسانی در جها نیکه ما امروز در آن به سر میبریم، قادر به فراموش کردن جنایات این نمایندگان وحشت وبربریت است که با شعارهای  مخالفت آشکا ر با کلیه مظاهر تمدن وانسا نیت وارد معرکه گردیده وسر تاسر کشور مارا به زندان عقاید خرافی وغیر انسانی خود تبدیل نموده بودند .

  چه کسی میتواند منکر سیاست های زمین سوخته وپاکسازی های وحشیانۀ قومی این آدم کشان در افغانستان باشد که که مناطق مرکزی وشمال کشورمارا در مجموع خواهان پاکسازی از وجود مجموع باشندگان ازبیک ، تورکمن، هزاره وتاجیک وغیرۀ آن بودند، وطی دوران حاکمیت بالای آن مناطق بدون کوچکترین ترحم زن ومرد،  پیر وجوان وحتی حیوانات اهلی چون سگ وپشک  راهم امان نداده و یکسان از دم تیغ کشیدند ودر عقب خود جز باغستان های سوخته وویران شده وخانه های با خاک یکسان شده چیز دیگری را بجا نمیگذاشتند .  

   جناب رئیس جمهور !

  اگر شما در جستجوی در یافت حقیقت هستید لطفاً از مراجع امنیتی واطلاعاتی خود تنها معلومات کشته شدگان جنگ آخرین طالبان در شمال کشوررا نه بلکه جنایات مربوط به مجموع دوران سیاه حاکمیت این نیروهای فاشیستی را که ترکیبی از حاکمیت طلبان راست وچپ قبایل حاکم از شاهنواز تنی تا گلب الدین حکمتیار تا ملا عمر وسید محمد گلابزوی ، رسول سیاف وغیره  را شامل میشود طی سی سال اخیر مطالبه نمایید.

   اگر واقعاً خواهان پیگیری حقایق در رابطه با جنایات انجام یافته درین کشور ویران هستید عاملین کشتار دسته جمعی در مناطق شمال کابل ، شهر هرات ، قیصار، میمنه، شبرغان  ، تخار، سمنگان ،بغلان ، قندوز،سرپل ، بادغیس، غور، مزارشریف، بامیان، ارزگان،غزنه ، کابل  ودیگر مناطق کشور را پیگیری نمایید.

بازهم اگر میخواهید جنایتکاران را بشناسید از هویت نابود کنندگان مجسمه های بودا در بامیان جویا شوید وکسانیراکه کتب کتابخانه های دانشگاه کابل وکتابخانۀ عامه ودیگر مراکز علمی وفرهنگی کشوررا به آتش کشیدند جویا شوید .

با لاخره اگر به هیچ یک ازین اعمال وجنایات انجام شده اعتنائی ندارید به ضجه وناله های مادر اجمل نقشبندی وسر بریده وتن بی سر اووده های دیگری که همه روزه به قتل میرسند توجه نموده و داوری  نمایید.

  وبازهم به چهرۀ مظلوم زن افغانستانی نگاه کنید که از شنیدن نام طالب چگونه چون بید میلرزد وشلاق طالبی وتجاوز به عفت مادری وزن بودن اوبزرگترین فاجعۀ تاریخ است .

     محترم رئیس جمهور !

   تصمیم اخیر شما درر ابطه با بر رسی موضوع کشته شدگان طالب در جریان جنگ های مناطق شمال کشور در ذهن هر فرد حقیقت بین کشور ما این ذهنیت را تداعی میکند که گویا شما خدای نا خواسته موضوع را غلط کرده وبه جای قاتل مقتول رامیخواهید محاکمه کنید ویا هم بجای دزد وغارتگر صاحب خانه را !!!!

  در غیر آن شما وهر فرد واقعیت یاب دیگر باید است به چگونگی عمق وپهنای مسایل با در نظر داشت پس منظر تاریخی واجتماعی قضایا وارد بحث گردیده وباید است نیک دریا بید که این آقایان طالب در کجا وچگونه به قتل رسیده اند ؟ آیا  این مردم ازبیک ، هزاره ، تورکمن،تاجیک وغیره بالای خانه وشهر طالبان در جنوب وشرق حمله نموده آنهارا به قتل رسانیده اند ویا هم در اثنای دفاع از شهر وخانۀ خود؟ ایا در امریکا اگر دزدی بالای خانه یک نفر حمله کند ودر نتیجه دزد کشته شود ، صا حبخانه مقصرشناخته میشود ویادزد ؟

    وبازهم همه میدانیم که بیشترین طالب ها بعداز اسارت وشورشی که در قلعۀ جنگی در شهر مزار شریف بر پا وتا پای جان از تسلیم شدن ابا ورزیدند با عملیات مشترک نیروهای بین المللی وافغانستانی به قتل رسیدند نه در زندانها.

   پس اگر قرار باشد که نیروهای رزمندۀ افغانستانی برعلیه یورش طالبان مجرم باشند ، نیروهای همسنگر بین المللی ایشان درین قضیه بیشتر مجرم اند تا این مردم افغانستان که بخاطر دفاع از خانه وکاشانۀ خود وارد این معرکه گردیده بودند .          

        فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان به نمایندگی از خلقهای محروم وجفا کشیدۀ جمعیت چندین ملیونی تورک در افغانستان که میزان محرومیت های گذشته وحال ایشان کمتر از محرومیت ومظلومیت سیاه پوستان امریکا در گذشته های نه چندان دوردر کشور شما نمیاشد وهنوز هم نابرابری در عرصه های مختلف سیاسی ،اقتصادی، فرهنگی وغیره همچون هیولای وحشتناکی حیات روزمرۀ ما را در اسارت خود کشیده واز داشتن حقوق مساوی با دیگران محروم نموده است وظیفۀ تأخیر نا پذیر خود میداند که فریاد مظلومیت این خلق ستمدیده راکه کمترین مجازات تاریخی آنها از جانب قبیله سالاران عظمت طلب  وحاکم، محرومیت از حقوق برابر شهروندی در عمل ومحرومیت از حق آموزش وپرورش به زبان مادری،وتحقیر فرهنگ ودیگر داشته مادی ومعنوی  وسلب مالکیت از داشته ها ودارائی های منقول وغیر منقول ایشان است را به گوش شما وکافۀ بشریت عدالت خواه رسانیده  خواهان عطف توجه جدی به حقایق جامعۀ افغانستان وحقوق اقوام وملیت های تحت ستم درین کشور سازد . تا باشد که در روشنائی این حقایق شما متوجه حقیقت قضایا گردیده واز افتادن در دام تزویر فاشیست های عظمت طلب افغان ملتی  که با استفاده از سلطۀ دوصد ساله در حاکمیت امکانات وسیعی در جهت به بازی گرفتن اذهان جامعۀ جهانی دارند و تمام مراجع دیپلوماتیک جهان به نمایندگی از کشورما عمیقاً توسط ایشان پر گردیده  شمارا بر حذر داشته واز تکرار اشتباهات زمامداران گذشتۀ  امریکا شما راهوشدار باش دهد .

 فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان به شما یاد آور میشود که اتخاذ این چنین سیاست های دور از واقعیت نه تنها هیچ نوع کمکی رابه تأمین صلح وثبات در افغانستان ودیگر کشور های منطقه نموده نمیتواند، بلکه برخلاف تصورات غلطی که از جانب نمایندگان مقتدر فاشیسم قبیله گرائی به شما القاح گردیده، موجبات افزایش جنگ وخشونت درمناطق نسبتاً آرام شما ل ومرکزی این کشور ویران که عمدتاً مناطق مسکونی اقوام وملیت های تورک و،تاجیک وهزاره میباشد، یکجا با ممالک همجوار افغانستان هم  شده میتواند که تحقق این امر  آرزوی قلبی هواداران نظام فاشیستی طالبان در افغانستان است . حاصل آن هم مسلماً لکۀ ننگی خواهد به دامن شما ودولت شما که مردم ستمدیدۀ افغانستان انتظارات فراوانی به کمک های نجات بخش شما دارند .

 ما امید بران داریم که تحقق دموکراسی واقعی در کشورما که بر خاسته از اراده ونیاز حقیقی  مردم ما باشد راه را برای تأمین صلح وثبات درین منطقۀ عالم مهیا سازدومدعیان پاسداری از دموکراسی در جهان به برزیگران فاشیسم ومناسبات منحط قبیله سالاری در کشور ما مبدل نشوند  .

با آرزوی عطف توجه جناب شما به حقایق جامعۀ افغانستان واحتراز از ذهنیگری وتوهم  در رابطه با چگونگی قضایای جاری در کشورما، با عدم تأ ثیر پذیری از مشوره های  مغرضانۀ هوادار نظام تک ملیتی در افغانستان که در کنار شما واعضای دولت شما جا گرفته اند !!!.

                                                         موفقیت شما در امر بزرگ رهبری کشور کبیر ایالت متحدۀ امریکا ویاری رساندن به صلح وثبات وتأمین دموکراسی در جهان منجمله کشور ما آرزوی همیشگی ماست .

           هیئت رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا)

                                   اروپا 16جولای 2009

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here