دررثای شادروان راه آزادی شهید پیرم قل ضیایی

0
754

  دررثای شادروان راه آزادی شهید پیرم قل ضیایی

محمد یحی حفیظی جوزجانی

5 t.  · 

دررثای شادروان راه آزادی شهید پیرم قل ضیایی

پیرم قل مفخر ترکان تو بودی

غرور ملت با شان تو بودی

توبودی رستم این عصر دوران

که پور برزوی دهقان تو بودی

تواندر راه آزادی میهن

الم بردار ترکستان تو بودی

تو ای آزاده مرد نسل توران

که خار چشم پاکستان تو بودی

به ضد طالبان اهریمن خو

به پیکار از دل وازجان توبودی

یگانه دشمن سرسخت طالب

بحقا اندین دوران تو بودی

به سرکوبی این باند تباه کن

بدوشا دوش سربازان توبودی

سپاه سربه کف در صحن میدان

مدام اندر صف مردان تو بودی

صف آزاده مردان خراسان

بلند آوازه ایشان تو بودی

تخارستان زیبا را زدشمن

نگهبان ازدل واز جان تو بودی

بنازم زور بازویت پیرم قل

بلا گردان ترکستان تو بودی

به میدان مصاف ای گرد دوران

چه گویم رستم دستان تو بودی

تواز آغاز پیکارت عزیزم

بلای جان فاشیستان تو بودی

به پیشا پیش خیزش های مردم

همیشه با دلیر مردان تو بودی

چنان دادی به دشمن درس عبرت

به جنگ کامه وسیغان تو بودی

گهی در جبهه قندوز وبغلان

گهی در سنگر پروان تو بودی

به دشت کوه این میهن شب وروز

پی نابودی گرگان تو بودی

زدوران امین تا عصر کرزی

به ضد اهریمن خویان تو بودی

درفش سرخ استقلال بر دوش

صف آزاده گان با جان تو بودی

سرود فتح و نصرت برزبانت

چو شیر شرزه در میدان تو بودی

درین دوران پر آشوب میهن

جوابدهی ترورستان تو بودی

که سد راه خصم سفله دون

عزیزم در تخا رستان تو بودی

برای امن و آرامی مردم

شب وروز زار سرگردان تو بودی

به میدان نبرد ای سام دوران

که الهام بخش سربازان تو بودی

چو کیکاوس ولهراسب دوران

که فخر ملت ترکان تو بودی

بما از سنجرو طغرل درین عصر

نشان ویادگار از آن تو بودی

ترا مردم از آنرو دوست میداشت

به قلب جمله اش سلطان تو بودی

مقامت پیش مردم زان بلند است

که از خیل جوانمردان تو بودی

به روز سخت ودر ایام دشوار

مدد گار تهی دستان تو بودی

انیس رنجبر های ستم کش

رفیق ومشفق دهقان تو بودی

چه گویم از خصایل نیکویش

که کان ومعدن احسان تو بودی

به درد بی دوای ملت خویش

طبیبا دارو درمان تو بودی

به خیرو بر سخا وت همچو حاتم

به عالم قصه ودستان توبودی

یتیم وبیوه وبیچاره گان را

خبر گیرا زحال شان تو بودی

درت باز بود مدام بر روی مردم

همیشه صاحب مهمان تو بودی

چه روز خوش بود یا روزدشوار

همیشه بالب خندان تو بودی

تو ای فرزانه فرزند خردمند

حکیم عصر واین دوران تو بودی

همیشه دیده ام من با طهارت

به ذکر آیه قران تو بودی

مقامت جنت فردوس از آن است

که از خیل نیکو مردان تو بودی

۱۶ ثور ۱۴۰۰

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here