فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان «ففتا» ترورسازمانیافتۀ ملا پیریم قل ضیایی را بعنوان یک توطئۀ خائنانه محکوم وبه روح آن شهید طلب آمرز ش مینماید

0
692

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان «ففتا» ترورسازمانیافتۀ  ملا پیریم قل ضیایی را بعنوان یک توطئۀ خائنانه محکوم وبه روح آن شهید طلب آمرز ش مینماید

انالله وانا الیه راجعون

دشمنان غدار آزادی وعدالت آمر پیریمقل ضیایی را هم با غدر به شهادت رسانیدند

یکشنبه 12 ثور 1400 شمسی

(دوم ماه می 2021 میلادی)

با کمال تآسف امروز یکشنبه 12 ثور 1400 شمسی با زهم یکی از مردان سنگر نشین آزادی وعدالت ملا پیریم قل ضیایی در جریان جنگ با طالبان با انفجارمین کنترول شونده از راه دور به شهادت رسید.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان  «ففتا» با ابراز تآسف از ترور نابهنگام این شخصیت مبارز وسنگر نشین نستوه، درین شرایط حساس وسرنوشت ساز تاریخ که از یک طرف نیروهای اشغالگر خارجی پس از دو دهه حضور هدفمند واستعماری خویش در افغانستان ، تشکیلات ازهم پاشیدۀ فاشیستی مذهبی  طالبان  را به کمک استخبارات پاکستان وکماشتگان قبیله سالار خویش در ارگ کابل احیا، جغرافیای جنگ را از جنوب به شمال منتقل، ماهیت قومی جنگ هارا تکمیل ونفاق قومی وقبیلوی را در حد کمال آن تقویت وکنفرانس های نامنهاد صلح خویش در دوحه واستانبول را مقرون به ناکامی نموده اند،  با تمسک به تفاهم صلح دو مرحله ای استخباراتی خویش با طالبان واستخبارات پاکستان ، به ترک  پایگاه ها واخراج نیرو های نظامی خویش  مصروف میباشند،  از جانب دیگر طالبان با استفاده از مفاد تفاهم نامۀ صلح با امریکا، وبرخورداری از پشتیبانی سیاسی ونظامی پاکستان  وحامیان داخلی خویش در ترکیب حاکمیت ارگ کابل، به حملات سازمانیافتۀ جبهوی و ترورهای هدفمند خویش روز تا روز شدت بخشیده، از این طریق خواهان احیای امارت طالبانی در سرتاسر کشور میباشند، این اقدام تروریستی را یک عمل هدفمند وسازمانیافتۀ استخباراتی ارزیابی ویک ضایعۀ جبران ناپذیر برای مردم ومیهن ما محسوب وبه شدت تقبیح مینماید.

هرچندی که همه نیک میدانند دشمنان مردم ما ترورهای  این چنینی وحذف فزیکی  شخصیت های مطرح سنگر مقاومت را برای خود یک موفقیت و از این طریق خواهان بر پایی یک حاکمیت مطلقۀ تروریستی قبایلی تحت نام اسلام میباشند؛ ولی فراموش نموده اند که در این دور تاریخ دیگر هیچ زمینه ومجالی برای برپایی وتداوم حاکمیتهای تروریستی مورد نظر ایشان وجود نداشته، هراندازۀ که شدت ترور تروریستها افزایش یابد، خشم وارادۀ مردم در مبارزه بر علیه آنها نیز به همان پیمانه تقویت واز قطرات خونهای پاک شهدا صدها وهزاران سنگر نشین دیگر تا محو کامل تروریسم  وحاکمیتهای بر خاسته از ترور ووحشت در صحنه عرض وجود مینماید.

 ما یقین کامل داریم که  با شهادت ملا پیریم قل ضیایی سنگر مقاومت هیچگاهی از وجود پاسداران عدالت  وآزادی خالی نمانده  ، نسل های  امروز وفردا با آگاهی  و اتحاد در سنگر های دفاع از حقوق  انسانی واسلامی خویش حضور یافته، کارنامه های ماندگار ملا پیریم قل ودیگر جانبازان راه عدالت را به درسنامه های دایمی مدرسه های آزادیخواهی وعدالت جویی خویش  مبدل میسازند.

 ما یقین کامل داریم که سنگر های عدالتخواهی مادامی که بیداد وحق ستیزی در کشور وجود دارد هیچگاهی از وجودعدالت خواهان راستین تهی نمیماند! وعدالت بر بیداد وستم پیروز میشود.

حق بر باطل پیروز میگردد

با اهدای دعای مغفرت به روح شهید ملا پیریقل ودیگر شهدا از بارگاه ذات پروردگار ختم کامل جنگ و برقراری یک صلح عادلانه ودایمی را در سرزمین خویش تمنا میداریم.

شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان«ففتا»

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here