فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان«ففتا»تعین محمد داوود لغمانی را بحیث والی فاریاب به شدت تقبیح نموده وازاعتراضات عدالتخواهانۀ مردم فاریاب پشتیبانی مینماید!

0
711

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان«ففتا»تعین محمد  داوود لغمانی را بحیث والی فاریاب به شدت تقبیح نموده وازاعتراضات عدالتخواهانۀ مردم فاریاب پشتیبانی مینماید!

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان اقدام غیرمترقبه وعاقبت نا اندیشانۀ دولت فرد محور اشرف غنی را،  در رابطه با  تعین یک فرد مجهول الهویۀ بیگانه با فرهنگ، زبان، ودیگر مشخصات محیط ومنطقه بنام  محمد داوود رحمانی بجای محترم نقیب الله فایق والی کنونی فاریاب دراین شرایط حساس ، که درخلای هرنوع تفاهم ومصلحت قبلی با مردم ونمایندگان این ولایت اتخاذ گردیده،  بمثابۀ یک عمل غیر دموکراتیک مرتبط با یک توطئۀ مطلقاً  هدفمند وسازمانیافته برعلیه مردم فاریاب وسرتاسر کشور بشمار آورده، این اقدام تمامیت طلبانۀ آغای غنی را مستقیاًمغایربا همه ارزشهای نظام جمهوری و همسو با پروسۀ طالبانی ساختن عملی نظام سیاسی کشوراز مجرای تضعیف ونابود سازی مراکز مقاومت ضد طالبان درسرتاسر کشور بخصوص صفحات شمال ارزیابی مینماید.

هیچ عقل سالم در این اوضاع واحوال، که از یک جانب طالبان با پشت نمودن به هر نوع مصالحه ومذاکره، با چنگ ودندان در صدد سرنگون سازی نظام جمهوری وبرقراری نظام امارتی خویش قرارداشته وبه هیچ چیزی کمتراز قدرت وحاکمیت مطلق قانع نیستند، از جانب دیگر نیروهای بین المللی حامی نظام با هر انگیزۀ که باشد، درحال آماده باش خروج عام وتام خویش از افغانستان الی یازدهم سپتامبر2021 قراردارند، اینگونه عملکردها ی مغایر با امر اتحاد واعتماد مردمی را ، چیزی جزیک توطئۀ هدفمند ومغایر با موازین دموکراسی ، مردمسالاری و ارزشهای نظام جمهوری درکشورپذیرا شود.

 شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با تقبیح وافشای موضع گیریهای عوامفریبانۀ اشرف غنی احمد زی ودیگر قبیله سالاران که از بیست سال بدینسو چهره های هزار چهرۀ ریا یی خویش را در عقب ماسک جمهوری خواهی پنهان ودرعمل زمینه سازاحیای نظام قبیلوی از مجرای عروج دوبارۀ حلقات تروریستی طالب، القاعده وداعش در سرتاسر کشور گردیده اند، همه وهمه یک پروژۀ شئونیستی طالبانی  برای احراز وحفظ قدرت وحاکمیت قبیلوی از هر طریق ممکن ارزیابی نموده، ازمردم با شهامت ولایت فاریاب وکافۀ همدیاران عزیز در سرتاسر کشور مصرانه تقاضا میدارد که با اتحاد وهمبستگی آگاهانه بدور از همه گرایشات قوم پرستانه وقبیله پرستانه در راستای بر پا نمودن یک نظام دموکراتیک واقعی وغیر وارداتی مبارزۀ مشترک تا سر حد محو کلیه عوامل تمامیت طلبی و وابستگی به اجانب در کنار هم قرارگرفته از حقوق وآزادی های انسانی خویش برای رسیدن بیک نظام عادلانه دفاع نمایند..

تاریخ گواه برآن است که باشندگان خطۀ فاریاب بحیث یک جمع انسانی مدنیت پرور، زحمت کش، با عزت نفس، صلح دوست ومیهن پرست در همه ادوار تاریخ اینکشور با دوری گزیدن از همه اشکال تبعیض وتعصب با کافۀ همدیاران خویش دریک مراودۀ نیک وهمدیگر پذیرانۀ انسانی واسلامی به سر برده، با وجود تحمل محکومیت های دراز مدت سیاسی وفرهنگی، از جانب زمامداران کشورطی سالیان دراز، هیچگاهی ازادای دین شهروندی وحفظ مناسبات همدیگر پذیرانه با سایر همدیاران خویش ابا نورزیده، در بسا موارد بالاتراز سهم وتوان خویش سهم و رسالت خویش را بجا آورده اند.

 اما حق مبارزه بر علیه بیدادگری واستبداد را هیچگاهی از یاد نمبرند!

حق پیروز میشود

از مبارزه درراه رسیدن به حق وعدالت هرگز نباید منصرف شد!

شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

شنبه 24 ماه اپریل

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here