اساسنامۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان( ففتا) که درقورولتای(کنگره) سوم آن در 25دسامبر 2017 در شهر بروکسل به تصویب رسید

0
650

بسم ا الرحمن الرحیم

اساسنامۀ فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان( ففتا)

 تصویب شده درقورولتای(کنگره) سوم ففتا در 25دسامبر 2017 در شهر بروکسل

مقدمه

 فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان که اسم اختصاری آن(ففتا) میباشد، در نتیجۀ فعالیت های جمعی، وبهم پیوستۀ جمع بزرگی از فرهنگیان وروشنگران متعهد وآگاه تورک افغانستان از داخل وخارج کشور، به خصوص مهاجران وپناهندگان تورک افغانستان در اروپا، امریکا، کانادا، روسیه ودیگر کشورهای جهان، درهفدهم ماه می، سال 2008 میلادی درقورولتای شهر تلبورگ کشور هالیند امکان تأسیس یافت وبا بهره گیری از نتایج کار کینگاشهای بعدی در کشورهای دنمارک، آلمان، سویدن وغیره تا امروز بعنوان یک نهاد هدفمند ووحدت آفرین فرهنگی به کار وفعالیت خویش در داخل وخارج افغانستان ادامه میدهد.

  تأسیس این نهاد فرهنگی ملهم ازدرک عمیق  درد ومحرومیتهای یک ونیم قرنۀ اقوام وملیت های محکوم افغانستان، بخصوص تورکان  این کشور، مبتنی بر تجارب تلخ تاریخ وحکم زمان بوده ، زیر بنای اساسی اندیشه وافکار آنرا واقعیت های عینی جامعه در رابطه با مسألۀ اقوام، رشد آگاهی وخود آگاهی ملیت های محکوم، تحولات جهانی، مواریث پر بار و ایثارگرانۀ دانشمندان وفرهنگیان مبارز در گذشته، تجارب اقوام وملیتهای دربند کشور های منطقه وجهان تشکیل میدهد.

 طوریکه در فوق اشاره شد، هدف اساسی تأسیس فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان را،  فراهم آوری زمینه های احیا و نجات فرهنگ ملی، زبان مادری، هنرهای مردمی، تاریخ حقیقی و دیگر ارزش های معنوی و انسانی پامال شدۀ تورکان ساکن افغانستان، بمثابۀ عناصر اصلی واساسی هویت ملی وانسانی اوزبیکها، تورکمنها، قزاقها، قرغیزها، هزاره ها،  تاتار ها، ایماقها، مغولها، قزلباشها وغیره که، طی سده های واپسین، با شیوع سازمانیافتۀ نژادپرستی، استبداد قبیلوی و حاکمیت تک ملیتی درین کشور، یکجا با دیگر اقوام وملیتهای محکوم افغانستان، همواره در معرض اسارت وتبعیض قرار داشته ، در بعضی موارد تا سرحد نابودی مطلق خساره مند گردیده است، بخود معطوف میدارد.

اساس کار این نهاد، برپایۀ تجارب کاری ومواریث معنوی مجموع فرهنگیان، دانشمندان، صاحب نظران، روحانیون ، هنرمندان، شخصیت های ملی ومردمی، از گذشته های دور تا امروز استوار بوده، دستمایۀ اصلی واساسی بنیانگذاران وگردانندگان امروز وفردای این نهاد فرهنگی را در کلیه ساحات علمی وتحقیقاتی همین مواریث وارزشهای بجا مانده از هر یکی ازرهروان نستوه راه آزادی وخویشتن شناسی با واقععیت های موجود در جامعه، در توأمیت با دست آورد های بزرگ بشری در جهان متمدن امروزی بخود اختصاص میدهد.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان یک نهاد فرهنگی واجتماعی غیر وابسته وغیرحزبی با برنامه های کاری هویت طلبانه وعدالت خواهانه بوده ، به هیچ حزب ویا سازمان سیاسی تعلق ندارد.

هدف اساسی:

هدف اصلی واساسی کار وفعالیت این کانون فرهنگی را، انسجام وتوحید فعالیت های فرهنگی تورکان افغانستان،در داخل وخارج از کشور، ایجاد وتوسعۀ  فضای همکاری های هدفمند درین زمینه با کلیه نهاد های فرهنگی هم میهنان ما از کلیه اقوام وملیت های همزیست درین خطه، و تأمین رابطه های خلاق وسازنده  بامنابع فرهنگی کشور های دیگر بخصوص کشور های تورکی گوی منطقه وجهان تشکیل میدهد.

تا باشد که در پرتو اینگونه فعالیت های روشنگرانه وانسانی،  تورکان ساکن درین سرزمین یکجا با دیگر باشندگان کشور،هویت جمعی وتاریخی خویش را از برخورد های تعرضی وانهدامی قبیله پرستان وارهانیده، درجهت راه اندازی یک پروسۀ واقعی ملت و دولت سازی  سهم و نقش آگاهانۀ خود را از طریق  تأمین یک صلحعادلانه و رسیدن به عدالت اجتماعی  دریک نظام  دموکراتیک ایفا

نموده بتوانند.

دست اندرکاران ایجاد این کانون فرهنگی، اعتقاد راسخ دارند که فعالیت در جهت احقاق حقوق

از دست رفته تورکان در کشور ما، به هیچوجه مغایربا  منافع مشروع هیچ یک از اقوام و ملیت

های دیگر در کشور نبوده، برعکس تحقق اهداف و برنامه های عدالتخواهانه،ازهر طریقی که باشد، تضمین کننده واقعی

وحدت و همبستگی همه، به دور از بی عدالتی ها و نابرابری های بجامانده از گذشته های دور

تا امروز میباشد

 توضیح مختصر اصطلاحات خاص مورد استفاده درین اساسنامه:

– اصطلاح فدراسیون درین اساسنامه  به منظور فراهم نمودن زمینه های عملی اتحاد و همبستگی تشکیلات مختلف فرهنگی تورک های افغانستان در داخل وخارج  از کشور، منظور گردیده است. فدراسیون معرف پلورالیسم وغیر انحصاری بودن این نهاد میباشد.

2- کلمۀ تورکان  صیغه جمع بوده،  نشان دهنده واقعیت وجودی و عینی اقوام و ملیتهای مختلف تورک در افغانستان میباشد، که  با هدف جلو گیری از سوء تفاهمات غیر آگاهانه دربین اقوام وملیتهای مختلف تورک کشور، در اساسنامه  منظور گردیده است.

3- توركان افغانستان عبارت اند از اوزبیک ها، توركمن ها، هزاره ها، ایماق ها، تاتارها،

اویغورها، بیات ها، قزاق ها، قرغزها، قزل باش ها، تایمنی ها و سایرگروه های قومی مرتبط

به یکی ازشاخه های اتنیکی تورك .

ما كسی را تورك مینامیم كه بشكلی از اشكال پیوند عرقی، صلبی ویا خانوادگی را با یكی از اقوام

و ملیت های تورك ساكن افغانستان دارا بوده و خود را متعلق به جامعه تورکان  بداند.

4- ففتا)مخفف فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان(

5- قورولتای بمعنی)کنگره وکنگرۀ مؤسس)

6- جرگه)کنفرانس)

7- كینگاش)شورا)

8 – یاش اولوغ لر)خبرگان،پیشکسوتان(

9- یاش ییگیتلر) جوانان، نوجوانان(

10- بیگم لر)خانم ها(

11- یاسا(اصول، قاعده، مقرره)

  فصل ا

شرایط عضویت، حقوق و وجایب اعضأ

مادۀ اول:عضویت در ففتا یک امر داوطلبانه و اختیاری بوده، هرشخص متعهد به احیای هویت

فرهنگی و تاریخی تورکان افغانستان در داخل و خارج كشور، که سن هژده سالگی را تکمیل،

اساسنامه و برنامه ففتا را قبول و تقاضانامه کتبی عضویت ارایه نموده و آماده ی پرداخت حق

العضویت باشد به عضویت ففتا پذیرفته میشود.

مادۀ دوم:جوانان و نوجوانان زیر سن هجده  تا زمان اکمال سن قانونی (هجده سالگی)در

بخش خاص تشکیلاتی یاش ییگیتلر ثبت و راجستر شده و بعد از تکمیل سن قانونی بلاوقفه در

شمار اعضای اصلی ففتا قبول میگردند.

مادۀ سوم:

پذیرش به عضویت ففتا از صلاحیت ارگان های رهبری هر منطقه ومحل در داخل

کشور و یا مملکت های مختلف در خارج از کشورمیباشد.

مادۀ چهارم:

– نهادها و تشکیلات مختلف اجتماعی، فرهنگی و مدنی که علاقمند پیوستن به این

کانون فرهنگی باشند، با قبول اساسنامه وبرنامۀ ففتا میتوانند بطور دسته جمعی کسب عضویت نمایند.

– نهاد هاوتشکیلات مختلفۀ فرهنگی ، اجتماعی ومدنی که عضویت ففتا را بدست میآورند، در صورت حفظ نام وتشکیلات اصلی ، باید کلمۀ ففتا را هم با نام قبلی خود ضمیمه سازند.

 مادۀ پنجم-

پذیرش دسته جمعی سازمانها، اتحادیه ها، انجمن ها، شوراها ودیگر نهاد های

فرهنگی، به عضویت ففتا، از صلاحیت شورای رهبری ففتا میباشد.

مادۀ  ششم:

– ففتا از پذیرش دسته جمعی یک حزب ویا سازمان سیاسی درعضویت خود معذوراست ولی دررابطه با عضویت انفرادی افراد وابسته به احزاب و جریانات سیاسی در ففتا، که اساسنامه وبرنامۀ ففتارا درنظر وعمل بپذیرند، ممانعتی وجود ندارد، به شرط آنکه برنامۀ حزبی او مغایر برنامۀ ففتا نباشد.

فصل دوم

  حقوق و وجایب :

الف:حقوق

مادۀ هفتم- هر عضو ففتاحق انتخاب شدن و انتخاب كردن در تمام سطوح رهبري ففتارا مطابق احکام اساسنامه دارا میباشد

مادۀ هشتم- هر عضو این نهاد دارای حق ابراز نظر، مشوره، پیشنهاد و انتقاد پیرامون كلیه مسایل مطروحه و نسبت به تمام

سطوح رهبری ففتا میباشد.

مادۀ نهم- هر عضو ففتا حق استفاده از امكانات مادی و معنوی این کانون را  مطابق به اصول موضوعه ففتا دارد

ب:وجایب

 مادۀ دهم- هر عضو ففتا مکلف به رعایت احكام برنامه و اساسنامۀ ففتامیباشد.

مادۀ یازدهم-  پیروی از دساتیر و فیصله های مقامات رهبری ففتا وارگانهای جمعی ففتا.

 مادۀ دوازدهم- پرداخت به موقع و منظم حق العضویت.

مادۀ سیزدهم- سهمگیری فعال در فعالیتهای روشنگرانۀ فرهنگی ،  تبلیغ و تفهیم اهداف مرامی ففتا در بین مردم.

-مادۀ چهاردهم- دفاع نمودن از اهداف و برنامه های ففتا در صورت روبرو شدن با فعالیت های تخریبی

وسبوتاژ های مخالفین و اطلاع دادن این موضوع به تشکیلات مربوطه.

فصل سوم

ساختار تشكیلاتی

مادۀ پانزدهم- تشکیلات ففتا، متشکل است  از کلیه بخش های این كانون فرهنگی در داخل و خارج کشور

مادۀ شانزدهم-  مندرجات این اساسنامه  در تمام تشکیلات ففتا یکسان قابل تطبیق و اجرا است، مگر

آنکه شرایط خاص و حاکم در یک محیط ،  رعایت آنرا با مشکل مواجه

نموده ایجاب تدابیر لازم را نماید.

ارگانهای رهبری ومدیریت ففتا

مادۀ هفدهم- ارگانهای رهبری کننده ففتا عبارت میباشد از:قو رولتای، کینگاش،  شورای رهبری وهیأت مدیره.

مادۀ هژدهم- قورولتای عبارت است از عالیترین مجلس رهبری کننده ی ففتا،که از نمایندگان منتخب

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان از داخل و خارج كشور ، تشكیل میگردد

 كمیت  آن تابع شرایط حاکم در مقاطع مختلف زمانی میباشد.

در هر پنج سال یک بار دایر میگردد.

مادۀ نوزدهم- وظایف و صلاحیت های قورلتای:

 الف – تأسیس و انحلال ففتا،

ب-  تصویب مرامنامه و اساسنامه

ج-  تعیین اعضای شورای رهبری بادر نظر داشت سابقۀ یکسال عضویت فعال در ففتا

د-  تأیید وتصویب فیصلۀ شورای رهبری در رابطه با معرفی هیأت مدیرۀ منتخب ففتا از جملۀ اعضای منتخب شورای رهبری ، دراولین جلسۀ آن در جریان کار آخرین قورولتای.

 ه – تمام فیصله های قوریلتای به اكثریت نسبی پنجاه جمع یک  به تصویب میرسد.

و- جلسات قورولتای بصورت عادی در هر پنج سال  یک بار ودر صورت نیاز،  بر اساس پیشنهاد شورای رهبری، در هر زمانی که ضرورت باشد دایر شده میتواند.

مادۀ بیستم-

کینگاش( کنفرانس)

– کینگاش بعداز قورولتای عالی ترین مرجع تصمیم گیری ومدیریت ففتا است که، در فاصله بین دو قورولتای صلاحیت رهبری آنرا بدوش میگیرد . از فیصله های خوددر نزد قورولتای مسئولیت دارد، مشروعییت کاری خویش را مستقیماً از اساسنامۀ کاری ففتا بدست میآورد.  تمام صلاحیت های قوریلتای را به استثنای انحلالفدراسیون و تغییر نام آن دارا میباشد.

– کینگاش جلسات عادی خودرا در هر سه سال یکبار بر گزار مینماید. جلسات فوق العادۀ آن بر اساس پیشنهاد دو ثلث شورای رهبری دعوت شده میتواند.

 – دو ثلث اعضای اشتراک کننده دركینگاش عبارت است از اعضای شورای رهبری ، هیئت مدیره، مسئولین ارگانهای محلی( ، کشور، ولایت، شهر، محله ها) ومسئولین کمیسیون های کاری .

– یک ثلث اعضای کینگاش از میان کدر های فعال ففتا بگونۀ انتخابی  تعین میگردند.

– تمام فیصله های  کینگاش با رای سری ومستقیم  اكثریت نسبی اشتراک کنندگان صورت میگیرد.

– اعضای غایب کینگاش با هر عنوانی که باشد از حق رأی در کنگاش محروم اند.

مادۀ بیست ویکم-

شورای رهبری:

 شورای رهبری  ارگان رهبری دایماً فعال ففتا است  که اعضای آن مستقیماً با رأی اکثریت نسبی اشتراک کنندگان در قورولتای تعیین میگردد.

مادۀ بیست ودوم

وظایف وصلاحییت های شورای رهبری :

الف – رهبری و پیشبرد امور فدراسیون در فاصله بین دو  قورولتای به

شمول عقد پروتوکولها و قرارداد ها با انجمن های فرهنگی، از طریق شعبات و مراجع

ذیصلاح پیشبینی شده دراین سند،

ب – تهیه گزارش از فعالیت های فدراسیون به کینگاش و قورولتای،

ج-  تهیه پیشنهاد تعدیلات لازم در اساسنامه وبرنامۀ ففتا، به کینگاش یا قورولتای،

د-  استماع گزارش هیئت مدیرۀ ففتا و تصمیمگیري در مورد آن،

ه –  تعلیق عضویت هر یکی از اعضای شورای رهبری،هیئت مدیره، مسئولین کمیسیونها با پیشنهاد اکثریت قاطع اعضای شورای رهبری و ثبوت تخطی او از اصول مرامی و اساسنامه ففتاویا در خواست داوطلبانۀ خودشخص مورد نظر به دلایل موجه .

و – انتخاب عضو جدید به عنوان عضو علی البدل به عوض عضو تعلیق شده با اكثریت دوثلث آرای شامل جلسات نوبتی ویا فوق العادۀ شورای رهبری

ز –  تصویب پلان کاری و پروگرام های یك ساله ففتا

ح –  شورای رهبری، بصورت نوبتی در هرسال یكبار، جلسه حضوری خود را دایر مینماید، اما

جلسات فوق العاده خارج ازاین امر است.

ماده بیست وسوم-

هیأت مدیره:

هیأت مدیره، ارگان رهبری دایماً فعال ففتا است که کار وفعالیت مجموعی وروز مرۀ ففتا را در فاصله بین دو قورولتای از طریق کمیسیون های کاری وشعبات خود رهبری وکنترول مینماید. از طریق شورای رهبری به نزد کینگاش وقورولتای مسئولیت دارد.

– هیأت مدیره  متشكل است ازنه عضو منتخب، دراولین جلسۀ حضوری شورای رهبری منتخب در آخرین قورولتای که از جملۀ اعضای منتخب شورای رهبری با رأی مستقیم وسری انتخاب وبه قورولتای معرفی وبا اکثریت نسبی تأیید میگردد.

 مادۀ بیست وچهارم-

  هیأت مدیره جلسات عادی خودرا در هر ماه یکبار ، و جلسات فوق العاده خود را طبق ضرورت دایر مینماید.  

مادۀ بیست وپنجم-

– در جلسات ماهوارهیأت مدیره ، اشتراک مسئولین کمیسیون های کاری،  مسئولین شورا های کشوری ویا ولایتی با داشتن حق رأی  حتمی است. در جلسات اختصاصی هیئت مدیره نظر به ضرورت کار، مسئولین کمیسیون ها ویا مسئولین شورا های رهبری در کشور های مختلف ویا ولایات دعوت شده میتوانند.

 مادۀ بیست وششم- مسئولین واحد های تشكیلات مستقل در کشور های مختلف ویا ولایات در داخل بصورت نورمال در جلسات عادی وفوق العادۀ هیئت مدیره  اشتراک وگزارش های خودرا پیشکش میدارند.

ماده بیست وهفتم

وظایف هیأت مدیره عبارت اند از:

الف– قبول و انفكاك عضویت در فدراسیون،

ب-  تشکیل ، لغوویا تعلیق شعبات کاری

ج-  تعیین وعزل مسئولین شعبات با اکثریت دوثلث اعضا ی اشتراک کننده در جلسات نوبتی

 د- انتقال وتفویض درخواست  استعفاي كادرهاي رهبری، به شورای رهبری

ه– تصویب مصارف مالي روزمرۀ  فدراسیون،

و- نظارت از مسائل مالي فدراسیون،

ز– نظارت بر فعالیت های جاری و روزمرۀ سرتاسر فدراسیون.

مادۀ بیست و هشتم

رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان:

 فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بگونۀ جمعی وشورایی توسط پنج عضو منتخب هیأت مدیره، از زمرۀ اعضای منتخب شورای رهبری در قورولتای،  رهبری ومدیریت میگردد.

مادۀ بیست ونهم

– هر یک از اعضای هیئت مدیره بگونۀ دورانی برای یکسال مسئولیت اداری واجرایی ففتا رامتقبل گردیده، دیگر اعضا بصورت اتومات نقش معاون، سخنگو، مسئول تشکیلات و امورمالی را بدوش میگیرند.

مادۀ سی ام:

 در صورت استعفا، اخراج، تعلیق، مریضی صعب العلاج، فوت، ارتکاب جرم  وغیره حالات یکی از اعضای هیئت مدیره ، شورای رهبری میتواند با رأی مستقیم وسری ، علی البدل اورا معرفی نماید.

 مادۀ سی ویکم

پیشنهاد اخراج ویا تعلیق هر عضو هیئت مدیره، مستند به دلایل قانع کننده،  با رآی اکثریت مطلق اعضای هیئت مدیره  وتآیید کمیسیون یاش الوغلر وشورای رهبری، در مطابقت با احکام این اساسنامه عملی میگردد.

 مادۀ سی ویکم

اعضای هیئت مدیره  لزوماً دارای اوصاف ذیل میباشند:

الف– دارای سجایای عالی انسانی بوده و به یکی از اقوام و ملیت های تورک در افغانستان که

هنوز هم به یکی از شاخه های زبان تورکی تکلم مینمایند، مربوط باشد،

ب  دارای تحصیلت عالی حد اقل به سویۀ لیسانس باشد،

ج– به امور فرهنگی وارد بوده با تاریخ و فرهنگ تورکها آشنایی و معرفت کافی داشته باشد،

د – باید حداقل قدرت صحبت كردن روان به یكی از لهجه های لسان توركی را داشته باشد،

ه –  به دفاع از منافع حق طلبانه خلق تورک در افغانستان وفادار بوده و از تبعیض و تعصب

نسبت به دیگر مردم کشور ما افغانستان مبرا باشد،

و –  به هیچ یک از احزاب و جریانات سیاسی داخل و خارج کشور عضویت نداشته باشند.

  اختفای عضویت برحال در یک حزب ویا سازمان سیاسی و فعالیت به نفع این یا آن حزب

ویا سازمان سیاسی به معنی تخلف از مفاد و مقررات این اساسنامه و نقض عدم

وابستگی سیاسی، آیدیالوژیکی و عقیدتی با این کانون فرهنگی محسوب گردیده و هرزمانیکه افشا

شود، سبب سبکدوشی شخص مذکور شده میتواند،

ز – اعتبار دوره کاری اعضای هیئت مدیره  به صورت عادی، پنج سال بوده از تدویر یک قوریلتای الی دایر شدن قوریلتای بعدی نافذ است

ح- در حالت های غیر عادی که دایر شدن به وقت وزمان قورولتای  میسر نگردد، این مدت زمانی، از طریق تدویر جلسات کینگاش، از شش ماه الی یک سال دیگر میتواند تمدید شود.

ط- در صورت تداوم وطولانی شدن عدم  تدویر قوریلتای بیشتر از یك سال، اعضای هیئت مدیره الی ششماه دیگر  به حیث سرپرست تا تدویر قورولتای دررآس ففتا ایفای وظیفه مینماید.

فصل چهارم

شعبات وکمیسیون های کاری  ففتا

مادۀ  سی ودوم

فدراسیون دارای شعبات ذیل میباشد:

الف –  مسئول مالی ففتا که مستقیماً یکی از اعضای منتخب هیأت مدیره ، با تصویب قورولتای گماشته میشود. مسئولین  محاسبه  وکنترول مالی با پیشنهاد هیئت مدیره وتصویب شورای رهبری بر گزیده میشوند.

ب –  شعبۀ امور تشكیلات-  از احصائیه وامور تشکیلاتی ففتا مسئول بوده ،مسئولیت محاسبۀ جلب وجذب، اخراج، فوت ، تعلیق وغیره حالات اعضا را در تمامی قدمه ها بدوش دارد.

ج-  شعبۀ امور فرهنگی: از فعالیت های روزمرۀ فرهنگی در کلیه قدمه های کاری ففتا مسئولیت داشته از کارپیشبرد  نشرات ، تدویر سیمینار ها، کنفرانس ها ، ورکشاپ ها، حوزه های آموزشی ، تحقیقات علمی وتاریخی  وغیره امور فرهنگی مسئولیت دارد

د-  شعبۀ امور یاش الوغ لر یا خبرگان: مسئولیت تأمین رابطه با بزرگان دانش وفرهنگ کشور بخصوص تورکان را بدوش داشته ،  از تجربه ودانش این شخصیت ها زمینه های کسب مشوره  ودانش را به اعضای ففتا ودیگران فراهم میسازد.

ه- کمیسیون روابط:   در تشکیلات ففتا مسئولیت  تأمین روابط درونی وبیرونی ففتا را برعهده دارد.

و- کمیسیون یاش ایگیتلر(جوانان ونو جوانان): در تشکیلات ففتا مسئولیت ترتیب وتنظیم  امور جوانان ونو جوانان را در مطابقت با اساسنامۀ ففتا به پیش میبرد.

ز- کمیسیون امور بیگم لر: از ترتیب وتنظیم امور زنان در تشکیلات ففتا مسئولیت دارد

ماده  سی وسوم-:مسئولین شعبات، هریک مؤظف به طرح و تدوین طرزالعمل شعبه مربوطه

خود میباشد  بعد از منظوری و تصویب هیأت مدیره، مرعی الاجرا است.

مادۀ  سی وچهارم- فدراسیون از منابع ذیل تمویل میگردد:

 – پرداخت حق العضویت منظم اعضأ،

 –  اعانه بی شایبه جنسی و نقدی اعضأ و هواخواهان ففتا اعم از تجار ملی، موسسات

خیریه، شركت ها و دیگر جوامع مدنی داخلی و خارجی،

–   فعالیت های انتفاعی فرهنگی، از قبیل فروش كتب، روزنامه ها، مجلات و امثالهم.

ماده سی وپنجم

فدراسیون بمنظور ایجاد تسهیلات در فعالیت هاي  کاری خود، صندوق وجهی و

حسابات بانكی باز میكند.

ماده سی وششم

– هر عضو فدراسیون مقیم اروپا، ماهانه معادل پنج یورو، مقیم امریکا، کانادا،

آسترلیا، جاپان و كشورهای خلیج، ماهانه معادل پنج دالر امریکائی، مقیم چین، روسیه و توركیه

و آسیای مركزی، ماهانه معادل دودالرامریکائی، مقیم افغانستان، ایران، پاكستان و سایر

كشور ها، ماهانه معادل یك دالر را بنام حق العضویت، به مسئولین امور مالی فدراسیون

میپردازند.

– محصلین و متعلمین کشورهای نظیر افغانستان، ایران و پاکستان از پرداخت حق العضویت معاف اند.

 حق العضویت بصورت یکبارگی ویكباردر سال  پرداخت میگردد

ماده سی وهفتم

– پول حق العضویت ها و اعانه که در هر واحد محلی ویا منطقه یی توسط

مسئولین امورمالی جمع آوری میگردد، در هفتۀ اول ماه بعدی پنجاه فیصد آن به حساب

مرکزي فدراسیون انتقال داده میشود، این موضوع در داخل افغانستان با لایحه جداگانه تنظیم

میگردد.

مادۀ سی وهشتم- :پول مورد نیاز با امضا های معرفی شدۀ دو نفرمسئول که در برگیرندۀ

مسئول مالی، محاسب ویا کنترولر است قابل حصول از بانک میباشد.امضای دو نفر فوق الذکر توسط  مسئول دورۀ هیئت مدیره

به بانک مورد نظر معرفی میگردد.

 مادۀ سی ونهم

 تشکیلات ففتا از دو بخش اساسی ذیل عبارت میباشد:

الف – بخش داخل کشور

 ب-  تشکیلات بیرون مرزی

الف – تشکیلات داخل کشوری

تشکیلات داخل کشور یکی از بخش های اساسی و عمده ی تشکیلات فدراسیون فرهنگی

تورکان افغانستان بوده و اعضای رهبری آن توسط مجلس با صلاحیت در سطح کینگاش  ویا

قورولتای در داخل کشورانتخاب میگردد.

-شورای رهبری داخل کشور از طریق انترنیت و دیگر وسایل ممکنه ارتباطی، رابطه

دوامدار و بموقع خود را با مرکز اصلی رهبری فدراسیون در خارج جاری نگه داشته و از

اجراات خود گزارش میدهد.

-رهبری فدراسیون در اولین فرصت بدست آمده از ملحوظات مختلف سیاسی و امنیتی وغیره

مکلف به تدارک زمینه های انتقال مرکز اصلی فدراسیون در داخل کشور بوده و تا آن موقع

مکلف به تأمین رابطه های دوامدار و مؤثر با بخش داخل کشور میباشد.

-کلیه احکام و مندرجات این اساسنامه در کلیه سطوح در داخل کشور

نیز قابل تطبیق و اجرا است.

مادۀ چهلم

ب- بخش بیرون مرزی ففتا

بخش بیرون مرزی تشکیلات فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با اشتراک فعال وآگاهانۀ

مهاجرین تورک افغانستان در کشور های مختلف جهان تشکیل و مطابق به روحیۀ این اساسنامه وبرنامه فعالیت مینماید.

-اعضای فدراسیون در کشورهای مختلف جهان میتوانند با ایجاد تشکیلات کشوری مربوط به

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان منسجم گردیده و با رعایت کلیه موازین و احکام

اساسنامه و برنامه ففتا در کشور های متعلق ثبت و راجستر گردیده و به فعالیت های خود آغاز

نمایند.

مادهۀ چهل ویکم- سلب عضویت اشخاص از فدراسیون در حالت استعفآ، اخراج و وفات ویا ارتکاب جرم که منجر به محکومیت او از جانب محکمه گردد صورت میگیرد.

ماده چهل ودوم:  اخراج از عضویت فدراسیون بنابه علل ذیل در نظر گرفته میشود:

الف– عدم علاقمندی یک شخص به ادامۀ عضویت در فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان،

ب– نقض مکرر وعمدی احکام و مندرجات اساسنامه و برنامۀ فدراسیون، اتهام و دروغ برای

ج- تخریب و تحریف آگاهانه اهداف این کانون فرهنگی، ارتکاب کدام جرم مشهود.

د- عدم انتقاد پذیری و سر باز زدن از پذیرش روش های اصلاحی بصورت مکرر

ه -هر عضو ففتا که بصورت متواتر بیشتر از شش ماه حق العضویت خود را بصورت عمدی

وبدون داشتن عذر موجه پرداخت ننماید وبه فعالیت های روز مرۀ ففتا علاقه نشان ندهد،

عضویت آن با اعطای اخطار بحالت تعلیق قرار داده میشود، ودر ادامۀ این امر الی شش ماه

بصورت خود بخودی عضویت آن باطل میگردد.

ه-باطل شدن عضویت یک فرد در ففتا بمعنی باطل شدن کلیه حقوق و وجایب او درین کانون  محسوب

میگردد.

 و- اخراج از صفوف ففتا از صلاحیت هیئت رهبری انجمن های کشوری بوده و با تأیید هیأت

مدیره فدراسیون صورت میگیرد.

ماده چهل وسوم – تنزیل مقام ویا سبکدوشی اعضای رهبری انجمن های کشوری از صلاحیت

شورا های مملکتی فدراسیون در کشور های مختلف و شورای رهبری بخش داخل کشور با

رأی اکثریت آرای اعضای موجود در یک جلسه میباشد.

مادۀ چهل وچهارم

عضو اخراج شده از صفوف فدراسیون حق دارد ،  شكایت خود را به مقامات

بالائي فدراسیون بشمول قوریلتاي برساند.

شعبه امور فرهنگی

ماده چهل وپنجم- شعبه امور فرهنگی که از افراد فهیم واهل قلم بوجود میآید، رسالت دارد تا

زمینۀ واقعی پخش اندیشه های سالم و مثمر علمی و فرهنگی را با هدف تعمیم آگاهی و خود آگاهی برپا و

فعال نموده  وازهیچ نوع  تلاش در جهت رشد  آگاهی خلق تورک ودیگر باشندگان کشور در راستای

ایجاد یک جنبش فکری عدالت خواهانه و ظلمت ستیزانه در برخورد با شیوع روز افزون

اندیشه های عظمت طلبانه قومی، نژادی، مذهبی، لسانی، عقیدتی، سمتی وغیره خود داری نمی نماید.

 ماده چهل وششم:هرنوشته پژوهشي وغیرپژوهشي که حامل محتواوپیام سیاسی باشد،  قبل از نشر آن به رسانه ها ، لزوما از جانب هیئت تحریرکمیسیون فرهنگی ارزیابی  ، بعداً به نشر سپرده میشود .

پیشبرد امور نشراتي یكي از وظایف مهم شعبه امور فرهنگي شمرده میشود.

فصل پنجم

احكام متفرقه

ماده چهل وهفتم

 – تمام اعضای ففتا درهرکجاي دنیا که باشند حیثیت اعضاي یک خانواده بهم

پیوسته را دارا بوده،  در زمان مواجه شدن به مشکل لاینحل وبالا تر از توان خودشان ،

ففتا با ارائۀ  مشوره ها و رهنمود هاي لازم قانوني وحقوقي و در صورت امکانات با

ارایه ی کمک مالی از آنها حمایت میکند.

ماده چهل وهفتم :براي تدارك هر قوریلتاي ویا کینگاش، شوراي تدارك ویژه ایجاد گردیده و بعداز

ختم  كار قوریلتاي ویاکینگاش خود بخود منحل میگردد.

ماده  چهل ونهم

– دفتر مركزي فدراسیون سیار بوده ومتعلق به محل زیست مسئول دوره ای هیئت مدیره میباشد.  اکنون در كشوراطریش قرار دارد.

  در آینده درصورت امکان بداخل افغانستان ویا كشور دیگری که لازم پنداشته شود، منتقل

خواهد گردید.

ماده پنجاهم

این اساسنامه بعداز تصویب  دراجلاس تاریخی بیست پنجم دسامبرسال2017میلادی دربروکسل نافذ ومرعی الاجرامیگردد

ماده پنجاه ویکم – فدراسیون بصورت دایمی دریکی از کشور های اروپایی که محل و موقعیت دفتر مركزی فدراسیون در آن قراردارد ثبت و را جسترگردیده ورسمیت پیدا میکند.

ماده پنجاه  ودوم

–  مهر، سمبول، بیرق واسم  ارگان نشراتي ففتا که در جرگۀ کپنهاگن بررسی وقبول گردیده است، الی ارائۀ کدام پیشنهاد معقول ومبتنی بر ضرورت زمان همچنان  قابل قبول میباشد.

  • هر نوع تغییردر مهر، آرم، بیرق ونام ارگان نشراتی ففتا از طریق ارائۀ پیشنهاد به  هیئت مدیره و با تأیید شورای رهبری  در قورولتای نهایی میگردد.

ماده پنجاه وسوم :برنامه واساسنامه ففتا به زبانهای تورکی (اوزبیکی و تورکمنی) ویکی از

زبانهای رسمی دولتی منتشر میگردد.

ماده پنجاه وچهارم

 –  مرامنامه و اساسنامه های شعبوی درتشكیلا ت مختلفۀ كشوری و محلی به هیچوجه نمیتواند

متناقض با این اساسنامه وبر نامه قرار گیرد .

ماده پنجاه  وپنجم- توجیه و تفسیر مواد بحث برانگیز احتمالي اساسنامه ففتا از وظایف

شعبۀ  یاش الوغ لر با اشتراک  شعبه امور فرهنگي ففتا تحت ادارۀ هیئت مدیره میباشد.

این اساسنامه در پنج  فصل و پنجاه و پنج  ماده تحریر گردیده است

با امید رسیدن به افق های روشن فردا! 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here