قطعنامۀ کنفرانس تجلیل از580 و538مین سال یاد امیرنظام الدین علی شیر نوایی وظهیرالدین محمد بابرکه از جانب فدراسیون ففتا وبنیاد بیانی بر گزار گردید

0
600

قطعنامۀ کنفرانس تجلیل از580 و538مین سال یاد امیرنظام الدین علی شیر نوایی وظهیرالدین محمد بابر

یکشنبه 14 فبروری2021(26 دلو 1399خورشیدی)

 این کنفرانس که تحت عنوان( وحدت برمبنای معرفت  با مواریث علمی وادبی علیشیر نوایی وظهیرالدین محمد بابر) دوازدۀ ظهر روزیکشنبه 26 دلو 1399 هجری شمسی  برابر با 14 فبروری 2021 میلادی به ابتکار فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ففتا و بنیاد اجتماعی وفرهنگی بیانی، با مشارکت همه جانبۀ انجمن تورکستان از امریکا، انجمن بابر از استاکهلم، انجمن فرهنگی آیدین از شهر مالموی کشور سویدن، انجمن فرهنگی تورکان افغانستان ازاطریش، انجمن افغانستانلیگ تورکلر بیرلیگ انجمنی از کشور بلجیم و مجمع فرهنگی تورکان افغانستان از کشور دنمارک از مجرای اپلیکیشن زوم با اشتراک جمع بزرگی از دانشمندان، محققین، استادان، محصلین، هنرمندان وفرهنگیان از نقاط مختلف جهان آغاز گردیده بود،  ساعت 21.00 یانه شب در یک فضای مملو از صفا وهمدلی  با صدور این قطعنامه به پایان رسید.

 متن قطع نامه که به زبان های اوزبیکی، وفارسی دری آماده گردیده بود از جانب رحمت الله رحیمی پیلوت ومحمد هاشم همدم به حضور اشتراک کنندگان قرائت ومورد تأیید قرار گرفت.

  محتوای اساسی این قطعنامه معطوف بمسایل ذیل گردیده بود:   

  1. پیام وحدت وهمبستگی!

 پیام اصلی همه اندیشمندان درین کنفرانس ؛ با عطف توجه به عنوان ( وحدت بر مبنای معرفت با مواریث علمی وادبی  حضرت نوایی وحضرت بابر) عمیقاً معطوف به وحدت وهمبستگی واقعی مردم در سرتاسر کشورکثیرالملیۀ  افغانستان بوده، وروی کار مشترک صادقانۀ همه فرهنگیان، دانشمندان، اهل خبره، هنرمندان وسایر اقشار جامعه بمثابۀ یک نیازاجتناب ناپذیرمردم ما درین مرحلۀ حساس وسرنوشت سازتاریخ کشورتأکید بعمل آمد.

  • پیام هم میهنی :

 سخنوران سرزمین کنونی افغانستان رابمثابۀ زادگاه امیرعلی شیرنوایی ومرکزمحبوب فرمانروایی ظهیرالدین محمد بابر، خانۀ مشترک همه باشندگان  کشور تعریف  وبر همزیستی همدیگر پذیرانه وعادلانۀ تمامی اقوام وملیتهای ساکن در آن تأکید ورزیدند.

  • پیام عدالتخواهی:

همه با یک صدا بیعدالتی را  بمثابۀ بزرگترین عامل نفاق تقبیح  وعدالت را شرط اجتناب ناپذیر تأمین همبستگی واتحاد  تعریف نموده؛ مبارزه برعلیه همه اشکال بیعدالتی هارا وظیفۀ تأخیر ناپذیر همه روشنفکران کشور در امروز وفردا بحساب آوردند.

  • نقش فرهنگیان در ایجاد وترویج فرهنگ مبارزۀ مشترک بر علیه همه اشکال بیعدالتی:

همه اشتراک کنندگان این کنفرانس نقش فرهنگ وفرهنگیا ن را در ایجاد فضای وحدت وهمبستگی واقعی در کشور، که حاوی کار مشترک فرهنگی بر علیه همه اشکال تبعیض ونابرابری ها با دوری گزیدن ازهمه تمایلات برتری جویانه در مناسبات باهمی مردم افغانستان  باشد مهم وحیاتی ارزیابی نموده، روی اقدامات عملی وآگاهانۀ همگانی درین زمینه صحه گذاشته ، اینکار را یک ضرورت حیاتی برای تأمین وحدت سرتاسری در کشوربحساب آوردند.

  • پیام  وحدت وهمبستگی باهمی تورکان افغانستان:

بر وحدت وهمبستگی آگاهانۀ باهمی تورکان افغانستان، باعبور ازهمه اختلافات سلیقوی وفکری؛ بمثابۀ کلید اصلی واساسی وحدت وهمبستگی ایشان با خود و سایر همدیاران شان اکیدأ تاکید نمودند.

  • اعتراض به کم توجهی دولت ها به رشد زبان وفرهنگ اقوام وملیتهای محکوم به شمول تورکان افغانستان:

به کم توجهی دولت ها در رابطه با رشد و تکامل فرهنگ وزبان اقوام وملیت های محکوم کشور بخصوص تورکان اوزبیک تورکمن افغانستان؛ همه سخنوران توجه جدی ومسئولانه مبذول داشته از دولت افغانستان، جامعۀ مدنی وفرهنگی کشوردرین راستا طالب توجه عملی وسازنده گردیدند.

  • اعتراض به روند سازمانیافته ورشد یابندۀ سیاسی ساختن قوم، قبیله، زبان، مذهب، منطقه وغیره:

برخی ازسخنوران با عطف توجه به روند نامیمون و رشد یابندۀ سیاسی سازی قومیت، ملیت، زبان، مذهب ، فرهنگ، تاریخ و هویت بمثابۀ بزرکترین مانع همبستگی باشندگان سرتاسری افغانستان در جهت نیل به پروسۀ ملت سازی ورسیدن بیک دولت ملی برخاسته از مناسبات عادلانه وقانونمند شهروندی در شرایط کنونی محکوم و مبارزۀ بر علیه این پدیدۀ شوم را از مسئولیت های اساسی همه دانشمندان و روشنفکران کشور محسوب نمودند.  

  • تقاضای جدی بر ضرورت شامل ساختن تدریس زبان اوزبیکی بمثابۀ زبان سوم درنصاب تعلیمی مناطق غیر تورک نشین کشور:

بر ضرورت ترویج  شناخت ومعرفت زبانهای اوزبیکی  وتورکمنی در مناطق زیست هموطنان غیرتورک از مجرای شامل نمودن آموزش این زبانها در نصاب تعلیمی همانند آموزش زبانهای پارسی دری وپشتو بعنوان زبانهای اول ودوم وسوم در مناطق مختلف کشورتآکید، توجه عملی دولت و ارگانهای با صلاحیت تعلیمی، تربیتی وفرهنگی کشور را درین مورد خواهان میباشند.

  • توجه فرهنگیان بر ترویج فرهنگ خاطره نویسی روزمره در بین جوانان:

برعطف توجه جدی پیشکسوتان فرهنگی به ترویج فرهنگ وعادت خاطره دربین جوانان ونوجوانان از طریق ایجاد اتحادیه های صنفی نویسندگان جوان، راه اندازی کنفرانس ها ، چاپ وتکثیر کتب وآثار متقدمین وفرهنگیان معاصر، راه اندازی کنفرانس ها ، سیمینار ها وورکشاپ ها به زبان های مادری تأکید بعمل آمد.

  1. تقاضای کمک از کشور های همسایۀ هم زبان  وموسسات حامی فرهنگ وزبان های مادری  بین المللی بخصوص یونسکو:

ازکشورهای همسایۀ تورکی زبان ، یونسکو وسایر موسسات فرهنگی با اعتبار بین المللی خواهان کمک وعطف توجه به رشد وتکوین آموزش زبان های مادری  تورک ها ی افغانستان و سایر اقوام خورد وبزرگ کشور گردیده طالب اقدامات بیشتراز پیش ایشان درین مورد گردیدند.

این قطعنامه از جانب کمیسیون تدارک کنفرانس به زبانهای اوزبیکی، تورکمنی، پارسی دری، تحریر وبه زبانهای پشتو، انگلیسی، تورکی استانبولی وغیره ترجمه گردیده از طریق فیسبوک، یوتوب، تلگرام، انستاگرام نشر ودر اختیار مردم قرار داده شود!

کنفرانس با دعای آمرزش ارواح  پاک حضرت امیر علی شیرنوایی وحضرت ظهیرالدین محمد بابرودعای خیر وفلاح، صلح وامنیت، اتحاد وهمبستگی سرتاسری در کشور ساعت نه شب  به پایان رسید.

  کمیتۀ تدارک کنفرانس

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here