متن سخنرانی توردیقل میمنگی در کنفرانس بیسمین سال تأسیس فدراسیون سازمانهای مهاجرین افغانستان در اروپا

0
744

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              صلح نیابتی دوحه در خدمت جنگ استراتیژیکی امریکا

متن سخنرانی توردیقل میمنگی در کنفرانس بیسمین سال تأسیس فدراسیون سازمانهای مهاجرین افغانستان در اروپا

زمان اختصاصی برای صحبت: 8 دقیقه

صلح نیابتی دوحه در خدمت جنگ استراتیژیکی امریکا

با اتحاف دعا بحق قربانیان حملات تروریستی اخیر طالبان دردانشگاه کابل ، مرکز آموزشی کوثر دانش بیمارستان دشت برچی وآرزوی شفا یابی مجروحین این حوادث خونین بعنوان ثمرۀ شوم بازیهای صلح قطر!

باعرض سلام خدمت تمامی همدیاران عزیزم درهر کجایی که حضور دارند؛ من امروز سخنان پراگندۀ راکه پیرامون صلح این متاع گمشده وناپیدای مردم ما ؛ در ذهن خویش انباشته ام طی صحبت مختصری؛ درقید زمان داده شده بخود باشما شریک میسازم؛ تا از اینطریق بتوانم برای روشن سازی ماهیت بازی های اسارت باری که از سالیان سال بدینسو همه هستی مردم مارا با استفادۀ افزاری از مقدس ترین نیاز های انسانی ایشان به اسارت کشیده است؛ سهمی بجا آرم.

 صلح یکی ازهمان نیازهای بزرگ انسانی مردم ماست؛ که اسارتگران همواره از آن برای تحمیل خواست وارادۀ خویش برمردم استفادۀ ابزاری نموده وحلقه های اسارت خویش را برزندگی ایشان تنگ وتنگتر نموده اند.

چنانچه با عطف توجه به حوادث دو دهۀ اخیر کشور به وضاحت در می یابیم که؛ مردم این سرزمین آن مصائیبی راکه از نام وعنوان صلح درجریان بلا انقطاع جنگ ها ی مسلحانه متحمل گردیده اند، بمراتب وحشتناکترازآثارونتایج مستقیم این جنگها در طول پنجاه سال اخیر بوده است.

درین رابطه کافی خواهد بود که ما نگاهی به موضعگیریهای دولت مردان مستقردرارگ کابل به محوریت حامد کرزی واشرف غنی احمد زی؛ با پیروی بی چون وچرا ازخواست وارادۀ حامیان بیرونی وتمایلات ذاتی خود ایشان دربرابرطالبان وهمسنگران تروریست بین المللی شان  بعنوان عاملین اصلی این جنگ نگاهی بیندازیم ؛ تا دریابیم که جنگ با سلاح صلح چگونه از پیروزی نیروهای مسلح ومردم افغانستان در برابر طالبان ومتحدین آن ها بازداری وقربانی های بیحساب فرزندان این خاک را در راه رسیدن به صلح وامنیت واقعی وعادلانۀ دایمی به هدر داده است.

تا جایی که صد ها بارازامکانات سرکوب قطعی طالبان در حساسترین ترین لحظات جنگ باهمین سلاح صلح با عناوین برادران ناراضی، جلوگیری از تلفات ملکی، پا در میانی بزرگان ومتنفذین محل وغیره از درون ارگ کابل نه تنها متوقف بلکه بادادن امتیازات خاص وفوق العاده به طالبان چون رهایی زندانیان، واگذاری مناطق، قطع حملات نیروهای مسلح در سرتاسر کشوربخصوص در هلمند، قندهار، بغلان، قندوز، غزنی، فاریاب، بادغیس، ننگرهار، پکتیا، بلخ  وغیره جا ها جلوگیری بعمل آمده است.

که مانتایج شوم آن را عملاً در سقوط چندین مرتبۀ قندوز، جنگهای فراه، جنگ های ارزگان، جنگهای بدخشان وتخار، سقوط غزنی وده ها ولسوالی درنقاط مختلف کشوربا تلفات عظیم انسانی و تخریب تمامی زیربناهای زندگی اقتصادی مردم با انتقال پلان شدۀ جغرافیای جنگ از جنوب به شمال کشورطی سالیان متمادی دیده میتوانیم؛ که با رهایی هیئت رهبری طالبان از زندان گونتانامو در بدل یک خورد ظابط امریکایی، رهایی سه عضو برجستۀ شبکۀ حقانی به شمول انس حقانی در بدل دو استاد امریکایی ، رها سازی هزاران طالب تروریست با عناوین مختلف از زندانها بمناسبتهای مختلف، رهایی شش هزار زندانی طالب بمثابۀ وثیقۀ آغازمذاکرات بین الافغانی درقطرمبتنی بر توافقات صلح امریکا وطالبان هاوزهم ادامه دارد.

که همه وهمه نقش ویرانگر سلاح صلح افزاری رابمثابۀ سلاح خطرناکتر از تمام سلاح های کشندۀ دیگر جنگ عملاً بازگو مینماید.

اگر ماجنگهای کنونی افغانستان را درارتباط با بازیگران بین المللی آن چون امریکا، اروپا، پاکستان، ایران، عربستان، تورکیه، هند، چین، روسیه ، کشورهای عربی حوزۀ خلیج پارس وغیره جنگ نیابتی وتحمیلی تعریف نماییم، از بعد داخلی این خصوصیت خاص جنگ در رابطه با انتقال وتحمیل آن ازیک منطقه به منطقۀ دیگرکشور، بخصوص از جنوب به شمال در وجودمتصدیان ارگ کابل بادید قبیلوی ایشان درهمه قضایای کشور هرگز نباید غافل بود.

که دایما مردم افغانستان را یک دید قبیله محورزمامداران اجیردرفقدان یک نگاه افغانستان شمول دوراز تبعیض، تعصب، برتری جویی وتمایت طلبی های سازمانیافتۀ موروثی اسیر وگروگان خود نموده است که دایما به شیوه های مختلف فرصت های تاریخی باشندگان سرتاسری این سرزمین را از رسیدن به صلح واقعی از مجرای تحقق مناسبات عادلانۀ دموکراتیک درجهت ایجاد ملت شهروند محوردرورای نفی همه اشکال ناسیونالیسم های برتری جویانۀ قومی وقبیلوی محروم میگرداند! تا بگونۀ هدفمند ازایجاد  ملت دولت دموکراتیک با اشتراک متساوی الحقوق همه باشندگان کشور باز داری بعمل آورده بتوانند.   

 که ما آخرین نتایج شوم این بازی صلح را درمذاکرات کنونی صلح نام نهاد قطر در اوج رشد جنگ وتروردرسرتاسرکشورمیتوانیم با وضوح کامل آن مشاهده بداریم.

  صلح واژۀ مقدسی که مفاهیم قدسی آن بامسألۀ  تداوم حیات وهستی همه موجودات عالم گره خورده؛ ولی درطول تاریخ؛ بخصوص چند دهۀ اخیربه گونه های مختلفی به افزاری ترویج وتقویت جنگها مبدل گردیده است.

 ممنون ازتوجه همۀ شما عزیزان  وسپاس بیکران اعضای محترم فاروبخاطر فراهم آوری این فضای دموکراتیک روشنگری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here