سخنرانی افتتاحیۀ استاد بسم الله «توردیقل میمنگی »درمراسم تدویر سومین کنگرۀ مجمع دانشمندان ومتخصصان افغانستان در کشور هالیند

0
619

سخنرانی افتتاحیۀ استاد بسم الله «توردیقل میمنگی »درمراسم تدویر سومین کنگرۀ مجمع دانشمندان ومتخصصان افغانستان
شنبه هشتم فیبروری 2020 میلادی
هالیند
بنام آفریدگار عالم هستی وانسان بمثابۀ خالق هر زیبایی وزشتی درین عالم!
بنام آزادی وعدالت بمثابۀ بزرکترین منشأ سعادت وانسانی زیستن
بنام همه جانباختگان راه آزادی، عدالت، انسانیت که بی با کانه با تعقل وخرد همه هستی خویش را تا سرحد نثار جان در مسیر تحقق آرزو های بلند وانسانی خویش هدیه دادند واز خون خویش به مشعل تداوم مبارزه برعلیه همه بیداد گری ها مایۀ آگاهی وبیداری عرضه نمودند تا از چیرگی ابدی ابر های ظلمت بر فضای زندگانی بشر باز داری نموده باشند.
بنام همه آزادیخواهان وآزاد اندیشانی که حیات خویش را وقف رهیابی به منزلگۀ مقدس انسانی زیستن و باهم زیستن انسانها درین کرۀ خاکی نمودند
بنام همه انسانهای محروم گیتی ومادر میهنم که فرزندان تشنۀ صلح، عدالت ورستن از زندان اسارت ها آوارۀ عالم وماتمدار همیشگی از دست رفتن مقدس ترین خواست ها وخاکسپاری عزیزان خویش اند!
بنام میهن ویرانه وآتش گرفته ام بمثابۀ گهواره وگور همه فرزندانش که استبداد واسارت را در زیر همه پرچم های سیاه، سپید، سرخ، سبز، باداس وچکش، با ستاره وبی ستاره ، با هلال وشمشیر، خوشۀ گندم با عقاب وشیر، بامحراب ومنبر وکلمۀ طئیبه وغیره در طول تاریخ تجربه ولی مردم ما هر گز آزادی را از یاد نبرده اند وهر گز هم از یاد نمی برند!

بنام دانش وخرد که انسان را موهبت انسان شدن وخویشتن شناسی میسر ساخت.
خرسندم که سومین کنگرۀ مجمع دانشمندان ومتخصصان افغانستان را ؛ که درروزهای هجدهم ونوزدهم فیبروری 2013، طی یک کنفرانس باشکوه وهدفمند، با اشتراک صد ها اشتراک کنندۀ خبیر وپویا از کشورها وقاره های مختلف به شمول افغانستان دردانشگاه علوم اجتماعی وسیاسی مادرید؛ در کشور هسپانیه هسته گزاری گردید ، بعد هفت سال تداوم حیات پر بار ودشوارش اکنون همه باهم افتتاح مینماییم.
من به نمایندگی از شورای رهبری، دارالانشاء وهمه اعضای این نهاد، گشایش سومین کنگرۀ مجمع را اعلام وحضور گرم وصمیمانۀ شما شخصیت های متعهد علمی وفرهنگی کشور را درین کنگرۀ سرنوشت سازخیر مقدم میگویم.
همدرین لحظه بازهم وظیفۀ خویش میدانم که به نمایندگی ازشورای رهبری مجمع دانشمندان ومتخصصان از همکاری وسهم گیری های بی شائیبۀ یکایک فرهنگیان، دانشمندان، استادان، متخصصان، ارباب سیاست، هنرمندان، شخصیت های ملی مذهبی، نهاد های مدنی ، تجارملی ودانشمندان دیگر کشور های جهان بخصوص دانشگاه مادرید واعضای انجمن آیکاف قدردانی وسپاسگزاری نموده ؛ برای شان صحت، سعادت وکامیابی آرزو بدارم!
همانگونه که آغازین گام های فکری وعملی ایجاد مجمع هفت سال قبل برین ملهم از اندیشۀ نجات مردم ومیهن ما از رنج جنگ، فقر، عقب افتادگی، استبداد، بیعدالتی، اسارت ونفاق فراگیر طی سالیان متمادی، در یک جو ملتهب وطغیانی احساس تعلق همگانی به مردم افغانستان بود، حضور واشتراک کنونی شما خبرگان ودانشمندان درسومین کنگره هم، بخودی خود ادامۀ بی بازگشت وآگاهانۀ همان اهداف وبرنامه ها ، در جهت دریافت کلید حل معضلات چند جانبۀ مردم ما درین روزگار دشوار است که، بعد گذشت سالیان دراز؛ نه تنها که هیچ روزنۀ به سوب نجات ازاین باطلاق جهنمی پدیدار نیست؛ بلکه با گذشت هر روز بیشتر از پیش بر پیچیدگی اوضاع ونا امیدی مردم فزونی بعمل میآید.
در چنین یک فضای وحشت آور وانسان خوری، که ماشین زمان با خون انسان به چرخش آمده واستبداد با عناوین آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، عدالت با پسوند وپیشوند ده ها ایسم ومیزم دگر، فضای اسارت را هر روز توسیع وانسان را از نام همه داشته های انسانی به زنجیر میکشد، ما فرزندان یک سرزمین سوخته با موجودات انسانی محروم از کلیه حقوق انسانی ؛ در هر گوشۀ عالم که منزلگه ما باشد ؛ حق نداریم که از درد ورنج وروزمرۀ تبار جهانی انسان وسرزمین خویش غافل باشیم.
اشتراک وحضورفزیکی ویا انتر نیتی هر یکی از این جمع در جلسات سومین کنگرۀ مجمع ، که با آگاهی بر همه ناتوانی ها وده مشکل فراروی خویش ، همه باهم در کنار هم قرار گرفته ومصمم به ادامۀ راه تا رسیدن به آرمان مقدس دستیابی به کلید آگاهی برای گشایش قفل سنگین اسارت مردم از زندان های تاریخ میباشند؛ مؤید تعهد راستین وبی خدشۀ تان در برابر انسانیت ومردم ماست!
آرزو مندم که این پیوند عمیق انسانی اعضای مجمع با گسترش روز افزون خود در اعماق توده های ملیونی، تا ژرفترین لایه های آگاهی وخرد جمعی در جهت نجات میهن ما از بلایایی که اکنون در سرتاسرآن مستولیست، همچنان پابرجا ومستحکم باقی بماند.
در مطابقت با حکم اساسنامۀ مجمع، قبل از شروع جلسات رسمی این کنگره لازم میدانم، که ختم مسئولیت های همه اعضای شورای رهبری، دارالانشاء، هیأت اجرائیه، کمیسیونهاو کمیته ها را در بخش خارج کشوری مجمع اعلان واز خدمات ارزشمندی که این شخصیت های متعهد و آگاه در راه بر پا نگهداری وتکامل کمی وکیفی این نهاد، بگونۀ خستگی ناپذیر از خود تبارز دادند صمیمانه قدردانی وبرای شان آرزوی موفقیت وسربلندی بنمایم.
با قدردانی خاص از تلاش وپشتکار اعضای داخل کشوری مجمع که همین اکنون نمایندگان ایشان از طریق شبکه های انتر نیتی در جریان امروزی کار کنگره سهیم میباشند، طبق فیصلۀ شورای رهبری، وظایف مسئولین امور مدیریتی آن بخش الی تدویر کنفرانس داخل کشوری مجمع در روشنایی فیصله های سومین کنگره پابرجا باقی میماند.
یکبار دیگراز خدمات وزحماتیکه هریکی از اعضای مجمع، در داخل وخارج کشور؛ در برپا نگهداری وپویایی این کانون جستجوی راه نجات میهن از خود تبارز دادند ، قلباً سپاسگزاری وآرزوی استواری وکامگاری مینمایم.
همچنان سپاسگزاریم از جمیع آکاهان وخرد ورزانی که از ابتدا تا امروز به اشکال مختلف در راستای ایجاد، تکامل و پیشرفت مجمع با اعضای مجمع همدل وهم باوربوده به سهم خویش به شگوفایی این نهاد یاری رسان بوده اند.
ما پیروز میشویم ومسئولیتی راکه جبر تاریخ با ضرورت رهیابی به متحول سازی سرنوشت خود وهمدیاران ما در راستای احراز سهم شایسته در جرگۀ بشریت حوالۀ تقدیرمان نموده است بی وقفه وبا تمام توان به پیش میبریم و با ایمان بر پیروزی عقلانیت، حقانیت ، عدالت برجمیع توهمات واسارتگری ها؛ تا محو آخرین عوامل سیاهی وتحمیق؛ متحدانه وآگاهانه بمبارزۀ خویش تداوم بخشیده ، امانت آزادی وعدالت را به همه نسلهای بعداز خود به ودیعه میسپاریم!
درین کنگره مارا امید برآن است، که با رجوع به تجارب هفت سالۀ مجمع و مطالعۀ دقیق واقعیت های جاری کشور وجهان ؛ از مجرای وارد آوردن تغیرات مثبت وسازنده دراساسنامه، دیدگاه ومنشورمجمع ؛ مسیر تکامل کمی وکیفی آنرا با تعهد وکار همگانی فراهم ، از مشکلات ونارسایی های موجود در کارها با عمل به پلان کارهای استراتیژیکی که در دستور کار های بعدی قرار خواهد گرفت تا حد ممکن کاسته بتوانیم.
باسجده بر محراب دانش وخرد انسان وامید بر صداقت وایمان راستین به قبلۀ انسان وانسانیت که مارا از اوهام غیر انسانی با هر عنوانی که باشد وارهاند ؛ آغازکار سومین گنگرۀ مجمع دانشمندان ومتخصصان را اعلام مبارکباد میگویم!
اتحاد وهمبستگی آگاهانه وصادقانۀ همه اعضا بزرگترین تکیه گاه وخلاقیت درکار های روزمره اساسی ترین معیار ومحک موفقیت های ماست!
با ایمان بی خدشه به پیروزی به پیش!

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here