کاندید اکادمسین داکتر محمد یعقوب «واحدی جوزجانی» جنابلرینی امیرالکلام امیرعلی شیر نوایی نینگ حقیده افغانستان ملی تلویزیونی دن ایتگن بحث لری

0
418

https://www.facebook.com/sarepul/posts/5564074666951985

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here