متن مکمل سخنرانی مارشال عبدالرشید دوستم در مورد انتخابات وپروسۀ صلح در ملاقات با نمایندگان پارلمان افغانستان واستاد محقق

0
900

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here