جریان مکمل مظاهرۀ انجمن تورکمن های افغانستانی مقیم امریکا دربرابر سفارت دولت افغانستان درواشنگتن دی سی؛ دررابطه با بی تفاوتی دولت افغانستان ونیروهای امنیتی ولایت بلخ درجهت پیدا کردن و رها سازی عبدالروف طفل نه سالۀ تورکمن که 45 روز قبل برین درشهر مزار شریف اختطاف گردیده است برگزار گردید.

0
927

امروز جمعه 11 ماه دسامبر تجمع اعتراضی بزرگ انجمن تورکمن های افغانستانی مقیم امریکا؛ از ساعت ده قبل از ظهر الی 12 ظهر دربرابر سفارت دولت افغانستان در واشنگتن دی سی؛ درابطه با بی تفاوتی دولت افغانستان ونیروهای امنیتی ولایت بلخ درجهت پیدا کردن و رها سازی عبدالروف طفل نه سالۀ تورکمن که 45 روز قبل برین در شهر مزار شریف اختطاف وتا امروز هم هیچ اطلاعی از او در دست نیست در شهر واشنگتن امریکا برگزار گردید.

این تجمع اعتراضی با وجود محدودیت هایی شدیدی که بخاطر شیوع ویروس کرونا در امریکا اعمال گردیده است، با اشتراک جمع بزرگی از تورکمن های افغانستانی مقیم امریکا ومسئول شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان«ففتا» محترم رحمت الله «رحیمی» پیلوت دربرابر سفارت افغانستان بایک نظم وترتیب فوق العاده برگزار شد.

این تجمع با ارائۀ سخنرانی های اعتراضی از جانب اشتراک کنندگان به آدرس دولت افغانستان ونیروهای امنیتی ولایت بلخ؛ با قرائت وتقدیم متن اعتراض نامه، با محتوای درخواست اقدام جدی به دریافت ورهایی عبدالروف و عطف توجه جدی دولت افغانستان به رفع کلیه اشکال تبعیض و بیعدالتی ها برعلیه خلق تورکمن ودیگر ملیتهای محکوم ، که از سالیان سال بدینسو درینکشور اعمال وهنوز هم ادامه دارد؛ به دوتن ازاعضای سفارت افغانستان در امریکا محترم سید زیدالله «مهدی یار» مستشار سیاسی ومسئول محترم امور فرهنگی سفارت افغانستان در امریکا به پایان رسید.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ضمن ابراز همبستگی عمیق با خانوادۀ عبدالروف جان و همه همدیاران مظلوم تورکمن در افغانستان در راستای رها سازی این طفل معصوم ؛ وفریاد های دادخواهانۀ خلق تورکمن در راه رسیدن به عدالت واقعی؛ از بارگاه ایزد متعال استدعا میدارد که نیاز های دادخوانۀ ایشان هر چه عاجلتر برآوردۀ خیر گردد !

این تجمع اعتراضی با تلاش های خستگی ناپذیر خانواده های تورکمن افغانستانی که در شهر های نیویارک وواشنگتن ایالات متحدۀ امریکامقیم اند برگزار ونقش زنان خانواده ها در کنار مردان خیلی برجسته بود.

درین رابطه زحمات محترم حاجی محمود تورکمن، محترم الله مراد، که زحمت طی مسافۀ ده ساعت راه رفت وبرگشت را برخود هموار ومحترم ابراهیم آغه ودیگر اشتراک کنندگان یکجا با خانم های محترم شان که بدون هراس از ویرس کرونا در سرتاسر امریکا بیداد میکند، درین گرد همآیی اعتراضی سهیم گردیدند شایان سپاسگزاری وقدردانی است.

خداوند پاک اجر وپاداش هردو دنیا را نصیب ایشان بگرداند

به امید ختم همه بیعدالتی ها برای همه ورهایی سالم وسلامت عبدالروف جان

مسئول دوره ای شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان رحمت الله «رحیمی» پیلوت

امریکا

https://www.facebook.com/zaher.danishjoo/videos/1768981089947078/?d=n

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here