اوزبیک تیلی

0
710

محمد یحی حفیظی جوزجانی

اوزبیک تیلی

شانه سی ییرکورمه کان هیچ بیرزمان اوزبیک تیلی

اوشبو باتور پهلوان وقهرمان اوزبیک تیلی

نی اوچون سیومی دیکیل جان وتنیم بیرلان سنینگ

ای منینگ جسمیم ارا روح وروان اوزبیک تیلی

نی اوچون وصفینگنی بلبل دیک ترنم ایله می

مینگه سین باغ سن بهار سن بوستان اوزبیک تیلی

جان ودل دین مین سنی حرمت قیلورمن سوزلرینگ

چونکه تنگری مینگه بیرگان بوزبان اوزبیک تیلی

آنه تیل نینگ جان ودل بیرلان سیوب اسرنگ انینگ

کیتمه سون قولدین یوقالیب هیچقچان اوزبیک تیلی

تیل بیلان دین ایککی سی فرضدور بشر اولادیگه

خاصه اول هم جانه جان بیز خاندان اوزبیک تیلی

قیسی تیل بیرلان سنینگ وصفینگنی مین قیلسام بیان

شونگه حیران من بوکون ای جانه جان اوزبیک تیلی

بی عمریازگان بیلان وصفینگ سنینگ بولمس ادا

شونچه دستانینگ ایرور با فرو شان اوزبیک تیلی

یشنه سون باغ وبهاروگلشنینگ تا بر ابد

بولمه سون تا عمرباد یارب خزان اوزبیک تیلی

تا جهان باریچه یارب یشنه سون عمرینگ سنینگ

کورما یین هرگز زوالینگ جانه جان اوزبیک تیلی

قدرت وکوچینگنی کورگان خمسه ده خلق جهان

حاجت ایرماسدورسنگا شرح وبیان اوزبیک تیلی

روس مویا جرمن ویا کیم انگلیس بیرلان عرب

سینگه تینگ کیلماس انینگ بیل هیچقچان اوزبیک تیلی

بیرگینه اوزبیک اولوسیگه ایماس سن مهربان

برچه ملت که ایرور سن مهربان اوزبیک تیلی

لطفی وسکاکی دیک فرزانه لاردین اوشبو کون

بیز گه قالگان سن میراث وهم نشان اوزبیک تیلی

سینگه یوقدوراوشبو آچون ایچره گربیلسانگ زوال

ای همایون اکبرو شاه جهان اوزبیک تیلی

سین بیلان پنجه بیرالماس یاولرینگ هیچ بیر زمان

چون ایرور سن صاحب گرز وسنان اوزبیک تیلی

ایندی سینگه فخر قیلمای کیم گه قیلسام بیلمادیم

کیتتی شان وشوکتینگ تا کهکشان اوزبیک تیلی

کورقیلوربیرگن سوتینگ بیرلان نا نینگنی حرمتی

قیمت وقدر وبهانگنی بیلمه گان اوزبیک تیلی

سینگه قرشی تیل یوقالسون ریشه وبنیادیدین

قالمسون اندین علایم ونشان اوزبیک تیلی

ملتی که بولمه سه اوزتیلی گه حاکم انینگ

اولگه نی کوپ یخشی دور اوشبو زمان اوزبیک تیلی

آنه تیل گه سوزله ماقدین عار ایتاردور وادریغ

نیچه بیر وجدانی اولگان خاندان اوزبیک تیلی

زره جانیگه انینگ گر بولسه وجدان دن نشان

آنه تیل نینگ اول اونوتماس هیچقچان اوزبیک تیلی

قرن لر ایردینگ غنیم لار نینگ ایاغین تا گیده

کم جفانی چیکمادینگ ای جانه جان اوزبیک تیلی

اوشبو قهر واستم وجبروزماننینگ قولیدین

بولگان ایردی رنگ وروینگ زعفران اوزبیک تیلی

شونچه توهین شونچه تحقیرلر بیلان یاولرگه سین

بولمدینگ تسلیم الار گه هیچقچان اوزبیک تیلی

قنچه اوغلا نینگ سنینگ یولینگه قربانلیک بو گان

فطرت واولانی لار دیک قهرمان اوزبیک تیلی

شونچه ینچیل گان بیلان قندی قالیب سن سین تیریک

شونگه حیران دور بو کون خلق جهان اوزبیک تیلی

کوپ یمان کونلرنی اوتکاز دین باشینگدین وادریغ

کورمه گن کونلرنی کوردینگ قهرمان اوزبیک تیلی

قنچه آتینگ گه تجارت قیلدیلر سین بی خبر

بیر گروه فتنه ای آخر زمان اوزبیک تیلی

بی اجل اولدیم دیگیل چون قالمشینگدور در گمان

توشسانگ ارباب لر قولیگه هر زمان اوزبیک تیلی

ینگی اویغاندی عزیزفرزندلرینگ اویقوسیدن

آچتی کوزینی شکر پیروجوان اوزبیک تیلی

شونچه ایل فرزند لرینگ گه بولسه ایردی عقل وهوش

بولمس ایردینگ مونچه پسمان جهان اوزبیک تیلی

بیر عمر چیکتینگ فاشیستلر قولیدین رنج وعذاب

ایمدی راحت یشنه گیل تا بار جهان اوزبیک تیلی

سرو ینگلیغ قامتینگنی ایمدی توتگیل استوار

قیته دین بولدینگ ییگیت ونو جوان اوزبیک تیلی

تا توانینگ باریچه شعرو ادب بوستانیده

ایمدی بلبل دیک یورای بیر سیره بان اوزبیک تیلی

کیلدی دورینگ بیرله دورانینگ سنینگ قیتیب اینه

غم ایما گیل اوشبو عصرو بو زمان اوزبیک تیلی

ایمدی قالماسن بو احوال وپریشانلیک که سین

قیلمگیل بوندین بویان بغرینگنی قان اوزبیک تیلی

سین گزند روزگاردین در امان سن بی گمان

چونکه قصرینگدور سنینگ دارالالمان اوزبیک تیلی

ایمدی هر ییل بیرمینگ آلگای سنینگ فرزند لرینگ

اوشبو توران یورتی ده با فرو شان اوزبیک تیلی

تنگری دین دایم دعایم شول ایرور هرتون وکون

یشنه گیل ای حضرت صاحبقران اوزبیک تیلی

ینگی دهلی

۱۰ قوس ۱۳۹۹ ییل

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here