سخنرانی استاد بسم الله «توردیقل میمنگی» در کنفرانس (سراب صلح ) که به روز 16 نوامبر 2020 به ابتکار مجمع دانشمندان ومتخصصان افغانستان برگزار گردیده بود

0
823

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here