جمع آوری اعانه در کشور اطریش وکمک به بیجا شدگان جنگ در ولایت فاریاب !

0
1044

جمع آوری اعانه در کشور اطریش وکمک به بیجا شدگان جنگ در ولایت فاریاب !

                               پنجشنبه   4- 12- 2020

                                     اروپا- اطریش

در یک اقدام بشر دوستانه وانسانی عده ای از همدیاران افغانستانی وهمکیشان تورک که در کشور اطریش اقامت دارند باجمع آوری  مبلغ 1185 یورو به کمک بیجا شدگان جنگهای اخیر در ولایت فاریاب شتافته اند.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ازاین همدیاران با احساس وانسان دوست ما هریک:

1- انجنیر نجم الدین محمودی مبلغ / 50  یورو

2- نوراحمد  رسا  مبلغ / 100  یورو

3- انجنیر احمد خالد اعظمی مبلغ / 50 یورو

4- نوید  تورکسیور مبلغ / 70 یورو

5- سرفراز  قزاق مبلغ / 50 یورو

6- کرام الدین رحمانی مبلغ / 50 یورو

7-استا  قدوس رحیمی مبلغ / 50 یورو

8- امان الله رستمی مبلغ / 50 یورو

9- حاجی عبدالحکیم حاجی زاده مبلغ / 40 یورو 

10- حامد  فیضی مبلغ / 40 یورو

11- نوید اوزبیک مبلغ / 40 یورو

12- رمضان آوی مبلغ / 40  یورو

13- عبدالله رستمی مبلغ / 30  یورو

14- هدایت الله وکیلی مبلغ / 30 یورو

15- سید آوی تورک مبلغ / 30 یورو

16- محمد  مینگلی مبلغ / 30  یورو

17- رحمان مرادی مبلغ / 30 یورو

18- یونس شبرغانی مبلغ / 30  یورو

19- نعیم نظری مبلغ / 30  یورو

20- بصیر  اکبری مبلغ / 30  یورو

21- فهیم راغب مبلغ / 30  یورو

22- محمد اعظم بابایی مبلغ / 30 یورو

23- حاجی نصرت بیدکی ۴۰ ایرو

24- احمد شاه اکه مبلغ / 20 یورو 

25- بخار  سیرآب مبلغ / 20 یورو

26- خانم تورک مبلغ / 20 یورو

27- نورآغا  رحیمی مبلغ / 20  یورو

28- کریم  مرادی مبلغ / 20  یورو

29- سهیل صبا   مبلغ / 20  یورو

30- احمد فرید پیام مبلغ / 20  یورو

31- گلبدالدین رستمی مبلغ / 20 یورو

32- منان چرکیز  مبلغ / 20  یورو

33- فرید  احمدی مبلغ / 20 یورو

34- خیرالدین  مرید  مبلغ / 20 یورو

35- محب الله بابایی مبلغ / 10  یورو

36- کیهان رستمی مبلغ / 10  یورو

37- شیرآغا   نبی زاده مبلغ / 10 یورو

38- هدایت بیدکی مبلغ / 10  یورو

39- ادنان آوی تورک مبلغ / 25 یورو

که درین شرایط دشوار ، با این اقدام خیرخواهانه وانسان دوستانۀ خویش  زمینه ساز کمک ودستگیری هموطنان مظلوم خویش  در ولایت فاریاب گردیدند  از صمیم قلب سپاسگذاری  واز بارگاه ایزد متعالی تمنای اجر وپاداش دنیوی واخروی به ایشان را مینماید.

 مبلغ / 1185  / یورو؛ معادل  به مبلغ / 100000 / یک لک  افغانی   ــــــــ به روز سه شنبه  دوم ماه دسمبر 2020 برای محترم محمد حنیف یاردم  رئیس بنیاد خیریه یاردم  در میمنه تسلیم داده شد.

 مسئول انجمن فرهنگی تورکان افغانستان در کشور اطریش محمد اعظم «بابایی»

                   اروپا- اطریش

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here