پیام تسلیت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت درگذشت الحاج محمد اکبر اندخویی

0
845

انا لله وانا الیه راجعون

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در گذشت الحاج محمد اکبر« اندخویی» را ضایعۀ جبران ناپذیر میداند!

بازهم عقاب مرگ  یکی از بهترین های مردم ومیهن مارا بکام خود کشید وپیکرجامعۀ دردمند تورکان اوزبیک تورکمن افغانستان را از وجود یکی از مبارزین آگاه وخستگی ناپذیر راه عدالت خواهی محروم گردانید.

شادروان محمد اکبر اندخویی که مردم ودوستانش دایما باحب بی شائیبه اکبر جان اندخویی خطابش مینمودند با داشتن خصایل نیک وسینۀ فراخ عاری از هر نوع کینه وبغض یک انسان واقعی ودوست همه باشندگان میهن خویش بود؛ که از قلم وزبانش جز پیام اتحاد وبرادری با دوری جستن از کلیه عوامل نفاق و بیعدالتی نه کسی حرفی شنیده ونه هم خوانده است.

او یک روشنفکر روشن ضمیر وآگاه به واقعیتهای زمان خویش بود؛ که مردم ومیهنش را صادقانه دوست میداشت؛ در افکار واعمالش هیچ نشانی از تبعیض وتعصب بچشم نمیخورد  .

او بعداز عمری خدمت در شعبات مختلف وزارت خارجۀ کشور، همانند هزاران همدیار دیگرش در دهۀ هفتاد سدۀ گذشته مجبور به مهاجرت از سرزمین آبایی اش به کشور ایلات متحدۀ امریکا گردید وبه شام روز یکشنبه 22 نوامبر 2020 به اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود  در عالم غربت دنیای فانی را وداع ورهسپار سفر بی برگشت وابدی خویش گردید.

شاد روان الحاج محمد اکبر اندخویی در زندگی خویش یک شخصیت اجتماعی فعال وفرهنگی متعهد بود. دایما از فعالیتهای اجتماعی وفرهنگی بگونۀ خستگی ناپذیر حمایت وبا مشوره های سود مند خویش به دست اندرکاران عرصۀ فرهنگ و روشنگری مدد رسان بود.

اوبا داشتن  افتخار عضویت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان «ففتا»یکی از حامیان دایمی وصدیق این کانون فرهنگی محسوب میگردید.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان درگذشت این انسان بزرگوار را برای  فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان یک ضایعۀ جبران ناپذیرارزیابی وبا عرض تسلیت بحضورجمیع اعضای محترم خانواده و دوستان مرحومی از بار ایزد متعال شادی روح وجاویدانی خاطراتش را مسألت مینماید.

شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان «ففتا»

 روز دوشنبه 23 نوامبر 2020

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here