تأیید نقش برتری جویی قومی در شکل گیری وتداوم جنگ وبحران در افغانستان در آستانۀ برگزاری کنفرانس ژنیو

0
1008

تحقیق تازه در آستانه کنفرانس ژنو؛ ‘برتری‌طلبی قومی از عوامل جنگ افغانستان است’

۳ ساعت پیش

Wazir Noorani
توضیح تصویر،نتیجه این تحقیق در یک نشست خبری در کابل ارائه شد

در تحقیق تازه مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) آمده که “برتری طلبی قومی” از عوامل مهم جنگ و طالبان مقصر ادامه جنگ در این کشور است و هنوز تبعیض در این کشور به گونه چشمگیر وجود دارد.

این نهاد این تحقیق را زیر عنوان “نگرانی‌ها، خواست‌های مردم و دستاوردهای حکومت” امروز (یکشنبه دوم قوس/آذر) منتشر کرد.

هدف از این تحقیق جمع آوری نظریات مردم از عملکرد دولت و تعهدات دولت پس از کنفرانس ژنو ۲۰۱۸ خوانده شده است.

این تحقیق با نظرخواهی از ۱۷۵۰ نفر در ۳۱ ولایت افغانستان انجام شده است که ۳۷ درصد آنها زنان بود‌ه‌اند.

نزدیک به ۴۱ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرخواهی گفته‌اند که وضعیت امنیت در محل زندگی‌شان بد است و نزدیک به ۱۶ درصد وضعیت امنیت را بدترین خواندند.

۳۶ درصد از پاسخ دهندگان به سوالات این تحقیق “برتری طلبی قومی” را از دلایل مهم جنگ در منطقه خود خواندند، ۸۷ درصد آنها طالبان را در ادامه جنگ مقصر دانسته‌ و گفته ۳۶ درصد هدف این گروه از جنگ برتری طلبی قومی است و نزدیک به ۴۳ درصدشان جنگ افغانستان را جنگ برتری طلبی قومی دانسته‌اند.

همچنین نزدیک به ۹۵ درصد مردم گفته جنگ طالبان علیه حکومت جواز شرعی ندارد و تقریبا نزدیک به تمام پاسخ دهندگان گفته‌اند خواهان پایان این جنگ هستند.

در حالی که نزدیک به ۷۹ درصد پاسخ دهندگان حکومت را در تامین امنیت ناتوان خوانده اند، هشتاد درصد خواهان مذاکرات حکومت با طالبان شده و نزدیک به ۴۹ درصد گفته می‌خواهند طالبان به نظام برگردند اما نزدیک به ۶۴ درصد این برگشت را به شکل افراد غیرنظامی تایید کرده و تنها ۵ درصد گفته خواهان برگشت این گروه به عنوان نظام حاکم اند و متباقی نیز بازگشت این گروه را به عنوان شریک در قدرت خواسته‌اند.

بیکاری، فساد اداری، ضعف حاکمیت قانون، زورگویی تفنگداران مسلح، بیسوادی، ضعف نیروهای امنیتی، عرضه خدمات ضعیف حکومت، کشت مواد مخدر و دین و مذهب از عوامل دیگر جنگ در این کشور خوانده شده است.

همچنین نزدیک به پنجاه درصد پاسخ دهندگان نقش کشورهای همسایه، نزدیک به ۳۴ درصد نقش گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش، نزدیک به ۳۲ درصد نقش حکومت و نزدیک به ۱۸ درصد نقش نیروهای بین المللی را در ادامه جنگ برجسته ساخته اند.

نزدیک به ۷۲ درصد نیز جنگ افغانستان را جنگ بین قدرت های خارجی و نزدیک به ۴۳ درصد این جنگ را جنگ داخلی خواندند و حدود ۵۳ درصد نیز گفته‌اند که جنگ افغانستان جنگ کشورهای همسایه است.

تحقیق تازه در آستانه کنفرانس ژنو؛ تاکید بر صلح و انتقاد از موثریت کمک‌های جهانی
توضیح تصویر،تحقیق تازه در آستانه کنفرانس ژنو؛ تاکید بر صلح و انتقاد از موثریت کمک‌های جهانی

فساد اداری و حقوق شهروندان

نزدیک به ۹۹ درصد پاسخ دهندگان تایید کردند که فساد اداری در ادارات دولتی وجود دارد و نزدیک به ۷۲ درصد گفته‌اند که تجربه از فساد اداری دارند.

بیش از ۷۰ درصد میزان فساد اداری در حکومت را بسیار زیاد خوانده و بیش از ۲۱ درصد آن را بسیار دانسته اند.

۹۰ درصد مردم انتخابات در این کشور را غیرشفاف خوانده و تقریبا به همین میزان گفته‌اند که به کمیسیون های انتخاباتی اعتماد ندارند.

نزدیک به ۹۲ درصد گفته‌اند که در استخدام های این کشور تبعیض وجود دارد که ۹۳ درصد این تبعیض را قومی خواندند.

نزدیک به ۴۴ درصد گفته‌اند که مردم کم و نزدیک به ۳۷ درصد گفته‌اند بسیار کم از حقوق سیاسی و مدنی خویش برخوردارند.

کمک های جامعه جهانی به افغانستان

نزدیک به ۳۳ درصد پاسخ دهندگان موثریت کمک های بین المللی به کشورشان را کم خوانده و نزدیک به ۲۳ درصد این موثریت را بسیار و نزدیک به ۱۶ درصد آن را بسیار زیاد دانسته اند.

نزدیک به ۲۵ درصد گفته‌اند که توزیع کمک ها هیچ شفاف نبوده، نزدیک به ۳۲ درصد آن را بسیار کم و نزدیک به ۳۲ درصد آن را کم شفاف خوانده اند.

این نظرخواهی در حالی منتشر شد که قرار است کنفرانس ژنو ۲۰۲۰ فردا و پس فردا برای مشخص شدن تعهد جامعه جهانی برای چهار سال آینده برگزار شود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here