تحلیل وارزیابی مذاکرات صلح قطردر یک مصاحبۀ کوتاه استاد توردیقل میمنگی با تلویزیون صدای تورکستان

0
809

https://www.facebook.com/turkestansesi/videos/1654225201424723/?t=52

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here