جریان مکمل کنفرانس بین المللی( سراب صلح) که از جانب مجمع دانشمندان افغانستان به روز دوشنبه 16 نوامبر 2020 « 26عقرب 1399» بگونۀ آنلاین در کشور شاهی هالیند برگزار گردیده بود

0
743

https://www.facebook.com/afghanistanExperts/videos/188548539495196/?t=26

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here