ماتم كابل

0
732

ماتم كابل

یک عدۀ بیگناه جوانان بخون تپید          

با دفتر و كتاب چه آسان به خون تپيد                                                                         

از ترس جان ز پنجره پايين به سر پريد      

از دست و پا جدا شده گريان به خون تپيد                                                   

       اى وحشى ، اى پليد خود انسان نه اى يقين                                                  

  حيوان صفت ، زدست تو انسان به خون تپيد                                                                 

   مادر براى آمدنش نان به سفره داشت                                                                                    

  مادر خبر ز مرگ شد و نان به خون تپيد                                                          

  دانشكده ز آتش مرمى خرابه گشت                                                                       

  يكجاى جاده نيز و خيابان به خون تپيد                                                                          

 آن نخل نوجوان ز ثمر داشت آرزو                                                                       

  برباد رفت به غصه و ارمان به خون تپيد.                                                    

  آسمان به حال اين همه كشتار خون گريست                                                               

خورشيد ز حال سينهء سوزان به خون تپيد

محمد اسحاق «ثنا»

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here