پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت 41 مین سالروز شهادت زنده یاد محمد طاهر بدخشی

0
1131

 پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت 41 مین سالروز شهادت زنده یاد محمد طاهر بدخشی

                                       شنبه 31 اکتوبر 2020

طنین نام محمد طاهر (بدخشی ) درارتعاش  امواج نا کرانمند تاریخ روشنگری وروشن نگری  این سرزمین، بخودی خود فرا خوان  ماندگار وفنا نا پذیری است  ، به ضیافت آگاهی وخود آگاهی انسان مسکون درین جزیرۀ  ظلمت ومذلت  تاریخ  ، که درس مایه های ناب  ونجات بخش آن را پیام رستگاری از دخمه های متعفن وسیاه  اسارتگری واسارت پذیری در کلیه ابعاد و جلوه های آن تشکیل میدهد .

      درین ضیافت جاویدان ، خون بدخشی با یاران مصلوبش  نمادی ازعصاره های خویشتن سوزی وپرتو افگنی درعمق ظلمات  جا معۀ ما با تاریخ رقم خوردۀ دروغین وحقیقت  برباد رفته در این جغرافیای تبعید است که باشندگان آن ، از زمانه های دور تا امروز، موهبت  انسانی زیستن رازیر سیطرۀ نا خدایان وحشت وبربریت  از یاد برده  ، وتداوم حیات  در قعر این جهنم  عریان را  به تقدیر خود ها مبدل نموده بودند .

     بدخشی سلطۀ  این اوضاع اسفبارباراستبداد زده و متحجری را که زندگی مردم را در جالی از اوهام وخود گمگشتگی ها فرو برده ، وهجوم سیل آسای اندیشه های وارداتی وجدا از واقعیت های عینی چپ وراست در نبود خلاقیت فکری ، عمق این بیگانگی از خویشتن حقیقی جامعه را هر روز عمیق وعمیقتر میساخت، با درایت وشهامت مورد مطالعه عمیق وهمه جانبه قرار داده  ودر نتیجه  معتقد بدان میشود که : نبود تحلیل  ونگرش واقعاًعلمی وجامعه شناسانه از چگونگی حقایق موجود در تاریخ وزندگی گذشته وحال مردم این سرزمین ، عملاً تلاش های رزمجویانه وعدالتخواهانۀ مردم مارا در نبود اندیشه های رهنمودی ملی ومیهنی  از درون دچار گندیدگی وسر در گمی ساخته و زمینه های عملی  پیوند خلاق مبارزات مردم مارا بادست آورد های  مردم منطقه وجهان درین رابطه مخدوش وخنثی میکند .

چه بسا که جای استفادۀ  سازنده از تجارب مبارزاتی دیگران را دنباله روی کور کورانۀ و فاقد خلاقیت فرا میگیرد . که این خود بعد مرگبار یک فاجعۀ فکری ومعنوی  در یک جامعه است که داعیان روشنفکری جامعه راپیشتر از آنکه مبشر راه  رستگاری مردم باشند ، خود در باطلاقی از خود گم کردگی وبیخودی  غرق ، وبیشترینه معتاد  پیام های از بر خواندۀ  از لای کتب منتسب به این یاآن  رهبر، در این و یا آن کشوراروپائی ، آسیائی ، افریقائی ویا هم امریکای لاتین میسازد، تا فهم ودرک از درد ورنج واقعی مردم خویشتن .

 بدخشی با درک این واقعیت های  دردناک مصمم بدان میشود که با تشریح وکالبد شگافی این حقایق همانند طبیب حاذقی که در پی ریشه یابی ومحو کامل مرض باشد تا تسکین آن ، گام در راه مبارزات بی برگشت فکری وعملی تاریخی خود گذاشته وبه افشای عوامل انحطاط وفساد در نظام روشنگری جامعه بپردازد . واصولهای ماندگار فکری خویش را که در واقعیت امر اولین تجربۀ خویشتن شناسی آگاهانه وعلمی در سرزمین ماست بی هراس از همه بهتانات ،توطئه ها وتوهین های آگاهانه ویا غیر آگاهانۀ دیگران ، با عناوین حل عادلانه ودیموکراتیک مسألۀ ملی ، سیاست عدم دنباله روی ، طرح جبهۀ فراگیرسیاسی در جهت تشکیل دولت وسیع البنیاد ،برخوردمسئولانه با اسلام وارزشهای فرهنگی مردم  به جامعه تقدیم وخود پیام آورانه در راه توضیح وتکوین آنها وارد صحنۀ عمل میشود  .

 این کار بدخشی درین مقطع زمان یک انقلاب فکری عظیمی است که اولین مکتب تدریس وتحلیل حقایق عینی جامعه از آن آغاز واو با فراست کم نظیری  در مییابد که مردم این سرزمین مشکلات وپرابلم های منحصر به خود را دارند که دریافت  راه حل آن ها بدون مراجعه به اصل حقایق وواقعیت های موجود درین جامعه ، با الگو برداری کورکورانه از عمل کرد های انجام شده در این یا آن کشور خارجی ممکن نیست  .

     بدینترتیب محمد طاهر بدخشی باب مدرسۀ خلاق فکری خودرا که همخوان با واقعیت های عینی جامعه بود مفتوح نمود وبی باکانه به تعلیم وتدریس حق ادامه داد تا آنکه در همین راه وسنگر جان باخت!

وباخون خویشتن را ه رسیدن بفردای روشن وفارغ از هرنوع بیدادگری و نابرابری ها را برای نسل های بعد از خود ترسیم و به دیعه سپرد.

اعضای فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با گرامی داشت یاد وخاطرۀ این معلم بزرگ تاریخ تعهد میسپارند؛ که با همه توان؛ پیگیر آموزش وعمل به آموزه های جاویدان یاد محمد طاهر بدخشی باقی مانده ؛ در راه نفی اعتقادات باطل قوم برتر، قبیلۀ برتر، نژاد برتر، زبان برتر، طبقۀ برتر آگاهانه وقاطعانه به روشنگری ومبارزه ادامه دهند.

  استاد بدخشی روحت شاد وراهت پر رهرو باد!

 ما یقین داریم که به زودی بساط بی عدالتی ها وبرتری جویی ها در کشور ما جمع وباشندگان همزیست درین جغرافیا؛ همدیاری واقعی در یک فضای قانونمند وعادلانه را همه باهم به آغوش میکشند!

 به امید رسیدن بدان روز بزرگ وفرخنده!

شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان      شنبه 31 اکتوبر 2020 میلادی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here