پیام تعزیت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا) در رابطه با درگذشت جناب محبوب الله کوشانی

0
970

پیام تعزیت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا)  در رابطه با درگذشت جناب محبوب الله کوشانی متصدی اسبق مقام ریاست سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان(سازا)؛ رئیس هیئت اجرائیه وبنیانگذارحزب آزادگان افغانستان

یکشنبه 25 ماه اکتوبر 2020

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا) در گذشت ناگهانی جناب محبوب الله کوشانی متصدی اسبق مقام ریاست سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان(سازا) ، بنیانگذار ورئیس هیأت اجرادیۀ حزب آزادگان افغانستان را، بمثابۀ شاگرد برحق وادامه دهندۀ خدشه ناپذیر راه واندیشۀ زنده یاد محمد طاهر بدخشی وسنگر نشین خلاق ومتعهد میدان مبارزۀ عدالتخواهی وتحول طلبی کشورطی نیم قرن اخیر، به جمله اعضای محترم خانواده ، دوستان وهمسنگران، اعضا وهیئت اجرائیۀ حزب آزادگان؛ یکجا با جمیع مجامع روشنگری وتحول طلبی کشور تسلیت گفته ؛ با اندوه بیکران؛ نبود این اندیشمند والامقام وصادق  راه نجات ورستگاری کشور را درین شرایط  دشوار تاریخی ضایعۀ بزرگ وجبران ناپذیر ارزیابی می نماید!

با مراجعه بکارنامه های ماندگار وخلاق شادروان محبوب الله کوشانی درسراسر حیات پربارش؛ او را با متصف بودن بی چون وچرایش  به  صفات وخصایص عالی انسانی چون:  بیداد ستیزی، تحول طلبی، صداقت درگفتار، تعهد به عمل، دوری از ریا، دوری از دنباله روی ، بیزاری از تبعیض وتعصب، آشتی ناپذیری با دشمنان منافع مردم، پاسداری حرمت دوستان، دوری از تعصب وتبعیض، صراحت لهجه، همدیگرپذیری واحترام به افکار وعقاید دیگران، آمادگی دایمی به قبول واقعیت ها، درک عمیق از مفاهیم گستردۀ ظلم وبیداد گری در جامعه ، بی هیچ تردیدی میتوان یکی از بزرگان واقعی میدان مبارزات بیداد ستیزی وایجاد فضای همبستگی واقعی همه باشندگان کشور بدور از همه اشکال برتری جویی وتمامیت طلبی بحساب آورد، که کارنامه های ماندگارفکری وعملی اش در راستای تحقیق و تحقق آرمان بزرگ عدالت اجتماعی  با نفی کلیه اشکال و مظاهر نابرابری وبیداد، به درسنامه های بی زوال همه نسلهای دگر اندیش کشور مبدل خواهد شد!

اعضا وشورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا) هیچگاهی رهنمودها ومشورت های صادقانۀ فکری وعملی مرحومی را در نخستین روزهای  تأسیس این نهاد عدالتخواهی وحفظ مناسبات نیک دایمی با شورای رهبری این کانون فرهنگی  هیچگاهی فراموش ننموده، با تمنای آرامش ابدی روح ، ماندگاری نتایج کارنامه هایش را دراندیشه وعمل همه همباورانش از صمیم قلب آرزو میدارد.

روحش شاد ویادش جاویدان باد

شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا)  

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here