فاریاب در معرض خشم وانتقام دشمنان سوگند خورده

0
788

Thordy Besmalahi12. oktober 2015 · 

فاریاب در معرض خشم و انتقام فاشیستی اندیشان، هردو جبهۀ جنگ یعنی آدمکشان طالب وآدمفروشان ارگ کابل قراردارد.
موضعگیری های مستقلانه وآگاهانۀ باشندگان فاریاب ، در قبال رویدادهای مختلف دهه های اخیر، از سقوط داکتر نجیب الله تا رویکار آمدن اشرف غنی احمد زی، و مقاومت های خود جوش ومجموعی آنان در برابر یورشهای سازمانیافتۀ حلقات تمامیت طلب از جوانب ارگ نشینان کابل، طالبان ودیگر حلقات مافیایی فاشیستی آن گناهان نا بخشودنی مردم با دیانت ومظلوم فاریاب در نزد محافل فاشیستی کشوراست که، ارگ نشینان حرکت های دفاعی مردم را برعلیه آدمکشان طالب به نسل کشی متهم مینمایند، وهمزادان تکفیری ایشان هم از طریق تریبیونها ومطبوعات باشندگان فاریاب زمین را کافر وبی دین اعلام میدارند.
این قضاوت های دور از عقل ومنطق این وطنفروشان ارگ نشین وآن دین فروشان جلاد از گجا سرچشمه میگیرد ؟؟؟ مسلما از باور های جمعی تعمیم یافته در اذهان وقلوب ایشان که، قدرت ومنفعت را به قبله وخدای ایشان مبدل نموده است. وپیامبران کاذب ایشان چون اسماعیل یون، جنرال طاقت ، اشرف غنی احمد زی، حامد کرزی ، حنیف اتمر، انور الحق احدی وصدهای دیگراین آیة های باطل را همه وهمه به گوش ایشان نجوا مینمایند.
در کشوری که مناسبات قبیلوی سنگ بنای جمیع مناسبات دیگر را بخود مرتبط ساخته، و پیوند های قبیلوی با افتخارجای نام اول ویا نام خانوادگی را با پساوند های کرزی، احمدزی، زاخیلوال، اتمر، وردک، شینواری، خروتی، اندر، تره خیل، ابراهیم خیل، کروخیل وغیره دربین فرهنگیان وتحصیل یافتگان قوم حاکم بخود اختصاص داده است، خود بیانگر آن میباشد که درین کشورداشتن پیوند های قبیلوی دربین قبایل مختلف قوم حاکم ، وپیوندهای قومی مجموع ایشان دررابطه با تأمین مناسبات با دیگر اقوام وملیتهای ساکن این سرزمین دارای چه ارزش واعتبار غیر قابل عدول است!!! وجرم جاری وهمیشه برپای اوزبیک، تورکمن ، هزاره، تاجیک وغیره بودن درین کشور چه معنی ومقامی دارد!
مقاومت وپایداری مردم با شهامت فاریاب در برابر تصامیم نا عادلانۀ سردمداران قبایلی احمد زی وکرزی در رابطه با توزیع تذکره های الکترونیکی با قیدعام کلمۀ افغان در برابر هویت ملی تمام باشندگان کشور، با خیزشهای قدرتمند مردمی باشندگان این خطه بر علیه طالبان ودیگر نوکران گوش به فرمان بیگانگان، چنان خشم وانتقام را در وجود فرد فرد تمامیت طلبان راست وچپ برانگیخته است که، اگر نعوذ باالله یک لحظه قدرت ادارۀ کائینات به ایشان تفویض شود، درین دنیا بجز از قوم وقبیلۀ خود احدی من الناس را زنده نخواهند گذاشت!!!!
پس ای مردم شرافتمند فاریاب زمین از فجایع قندوز عبرت بگیرید، بیدار وهوشیار باشید وبر دشمنان مجال تسلط بر سرزمین خویش را ندهید! با اتحاد ویک دلی از جان، مال وناموس خویش دفاع نمایید وپوز کثیف هر دشمنی راکه قصد تجاوز بر حریم پاک میهن شمارا داشته باشید با قاطعییت بر زمین بمالید. طالب مسلمان نیست، طالب پشتون هم نیست، یک مشت نوکر پاکستان وغرب است که بجز از پول وقدرت آنهم بر محراق قبیله هیچ چیز دیگر را نمی شناسد. و تمامیت طلبانهم هیچگاه برادر وهموطن شما نیستند. تمامی ایشان نوکران اجنبی وبزرگترین دشمن تمامی باشندگان این سرزمین اعم از پشتون، تاجیک، اوزبیک، هزاره ، تورکمن ، نورستانی، پشه ای، بلوچ ، قرغیز، قزاق، قزلباش، تاتار، ایماق، عرب وغیره اند بر هیچ کسی رحم ندارند وخدای ایشان صرفاً منافع ایشان است که آنهم در اختیار اربابان غربی ، عربی وپاکستانی ایشان قراردارد

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here