۱۹ سال پس از حمالت ۱۱ سپتامبر؛ آمریکا چه کاشت و چه درو کرد؟

0
766


نزدیک به دو دهه از حادثه ۱۱ سپتامبر میگذرد؛ اما سیاستهای آمریکا در دوران پسا ۱۱ سپتامبر چه نتایجی را
برای این کشور و دنیا بخصوص منطقه غرب آسیا در پی داشته است؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به 19 سال از حادثه 11 سپتامبر و سپس حمله آمریکا به افغانستان و عراق
میگذرد؛ حملهای که با اهداف مشخصی آغاز شد. اما نتایج کمپین جنگ و خشونت آمریکا پس از این همه سال
مستلزم بررسی است. آمریکا برخی از جنگها را مستقیم به راه انداخته است، یا از راه اندازی جنگهای دیگر حمایت
کرده است. اما باید دید در این میان از کاشتن بذر جنگ طلبی و تروریسم بخصوص در منطقه غرب آسیا چه حاصل
کرده است؟
هزینههاینظامی آمریکا
آمریکا پس از 11 سپتامبر چندین جنگ از جمله افغانستان و عراق به راه انداخت که به قول دونالد ترامپ هزینه 7
تریلیون دالری بر دوش این کشور گذاشته است.
موسسه واتسون دانشگاه براون درباره هزینههای پس از 11 سپتامبر 2001 تا سال مالی 2020 تحقیقی را انجام داده
است که نشان می دهد آمریکا دست کم 6 تریلیون و 400 میلیارد دالر هزینه کرده است.
نمودار زیر هزینه های مربوط به افغانستان، پاکستان، سوریه و عراق را به صورت ساالنه نشان میدهد. خط آبی در
این نمودار مربوط به افغانستان و پاکستان و خط نقطه چین قرمز مربوط به عراق و سوریه است.
مبالغ و هزینههای فوق سایر هزینهها، نظیر هزینه کالن اقتصادی برای اقتصاد آمریکا، هزینههای فرصت
سرمایهگذاری در بخشهای جایگزین، سود آتی استقراض مربوط به جنگ، هزینههای بخش خصوصی و دولتهای
محلی نمیشود.
تلفات جنگهای آمریکا
در خشونتهای جنگی در این بازه زمانی به ویژه در افغانستان، عراق، پاکستان، سوریه و یمن دست کم 800 هزار
نفر جان باختهاند. طبیعتا تعداد بسیار بیشتری از رقم زخمی شدهاند. حدود 507 هزار نفر فقط در افغانستان و عراق و
پاکستان جان باختهاند.
تا به این لحظه، دست کم 8 میلیون 400 هزار نفر افغانستانی، پاکستانی و عراقی یا به عنوان پناهجو در کشورهای
دیگر زندگی میکنند یا اینکه مجبور به ترک منزل و جابجایی شدهاند.
در این میان، حدود 7 هزار نیروی نظامی آمریکایی در مناطق جنگی در افغانستان، عراق و پاکستان کشته شدهاند.
نزدیک به 8 هزار پیمانکار آمریکایی دیگر نیز کشته شدهاند. تعداد دیگری هم بر اثر جراحات جنگی بعدها جان
باختهاند. صدها هزار نفر هم زخمی شدهاند.
بیش از از 110 هزار نظامی نیروهای ائتالف، نیروهای پلیس در عراق و افغانستان کشته شدهاند.
نمودار زیر تعداد نیروهای آمریکایی، متحدان و نیروهای نظامی عراقی کشته شده در عراق را نشان میدهد. 4489
نظامی آمریکایی، 3 هزار و 481 پیمانکار آمریکایی، 12 هزار پلیس و نیروی نظامی عراقی و 319 نفر از نظامیان
نیروی ائتالف آمریکایی کشته شدهاند.
در »جنگ با تروریسم« آمریکا از سال 2001 تا به حال حدود 335 هزار غیرنظامی در منطقه جان خود را از دست
دادهاند.
نمودار زیر مربوط به تلفات نیروهای آمریکایی در مناطق جنگی در عراق و افغانستان در بازه زمانی 2001 تا 2018
است.
ویرانی و جوالن تروریسم، میراث آمریکا برای کشورهای جنگ زده
آمریکاییها پس از حمله به عراق، افغانستان و برخی کشورهای دیگر چیزی جز ناامنی و ویرانی، و خال سیاسی
نیاوردهاند. حضور آمریکا در این کشورها و میدان ندادن به مردم، باعث شده است که بسیاری از زیرساختها معطل
مانده و به سرانجام نرسد.
آمریکاییها معموال هزینههای جنگها در منطقه را از زاویه جیب خود محاسبه کردهاند و آمار و ارقام دقیقی در
خصوص هزینههای تحمیل شده به کشورهای جنگ زده ارائه نشده است. عراق و افغانستان عالوه بر تحمیل
هزینههای انسانی، هزینههای اقتصادی و راهبردی زیادی را نیز به خود دیدهاند. متاسفانه به اندازهای که گزارشها و
تحقیقات به هزینههای آمریکا پرداختهاند، حتی خود کشورها هم آمار و ارقام دقیقی از هزینههای مختلف متحمل شده
ارائه نکردهاند. جنگهای آمریکا باعث شده است که کودکان بسیاری هم سالمت و بهداشت خود را در خطر ببینند و از
آموزش مناسب برخودار نشود و موقعیت شغلی مطلوبی را پیدا نکنند. این مورد را میتوان برای اقشار مختلف مثل
بانوان، شرکتها و کارخانجات، پروژههای عمرانی در نظر گرفت. با محاسبه این موارد و معضالتی که به واسطه
حضور آمریکا همچنان وجود دارند، میتوان با آمار و ارقام باالیی دست یافت.
جنگهای بی پایان آمریکا
افغانستان
آمریکا بخش عمدهای از عمر چند صد ساله خود را مشغول جنگ و جنگ افروزی بوده است. پس از وقوع حادثه 11
سپتامبر 2001 ،این کشور تحت عنوان سیاست »جنگ با تروریسم« به کشورهای مختلف حمله کرده است. در همان
سال 2001 آمریکا به افغانستان حمله کرد. جنگ افغانستان و حضور نظامی آمریکا تا به االن نیز ادامه دارد و تبدیل
به باتالقی برای ایاالت متحده شده است.
عراق
در سال 2003 آمریکا به بهانه اینکه عراق سالحهای کشتار جمعی دارد، به این کشور حمله کرد. اما دیری نپایید که
دلیل حمله آمریکا به عراق دروغین از آب در آمد و بعدها به رسوایی جنگ عراق معروف شد. هر چند جنگ عراق
اسما تا سال 2011 ادامه داشت، اما آمریکا در قالب دیگری همچنان در عراق حضور نظامی خود را حفظ کرده است.
به ویژه در سال 2014 به بهانه مبارزه به داعش آمریکا دوباره به عراق نیرو اعزام کرد.
پاکستان
آمریکا از سال 2004 به االن حمالت متعددی را تحت عنوان مبارزه با تروریسم به مناطق شمال غربی پاکستان انجام
داده است. عمده حمالت در این مناطق توسط پهپادها انجام میشوند.
سومالی
آمریکا بار دیگر تحت عنوان مبارزه با تروریسم، در جنگ داخلی سومالی دخالت و ورود کرد. عمده حمالت در این
کشور توسط نیروهای ویژه آمریکا و پهپاد انجام شدهاند. تعدادی از کشورهای آفریقایی و انگلیس هم در این جنگ
حضور داشتهاند که تا به حال ادامه دارد.
لیبی
لیبی از دیگر کشورهایی بود که آمریکاییها در چارچوب مداخله بین المللی و ناتو به آن حمله کردند. آمریکا و
متحدانش قرار بود برای مردم لیبی سوغات دموکراسی ببرند، اما از قضا مشابه جاهای دیگری، چیزی جز ناآرامی و
هرج و مرج در آن کشور دیده نمی شود.
آمریکاییها در فاصله سالهای 2011 تا 2017 به اوگاندا نیز نیروی نظامی بردند.
سوریه
آمریکا در کنار متحدان خود با پشتیبانی از گروه های تروریستی در سوریه جنگ داخلی در این کشور را راه انداخت و
از ادامه آن حمایت کرد. نیروهای آمریکا، بدون کسب هیچگونه اجازهای، علنا از سال 2014 در بخشهایی از سوریه
مستقر شدند و از آن موقع تا کنون حتی هواپیماهای مسافربری را نیز تهدید کردهاند. حادثه اخیر مربوط به هواپیمایی
ماهان نیز از جمله آن موارد بود. اما دخالت و سیاست آمریکا در ناامن سازی سوریه، تلفات و هزینههای قابل توجهی
را بر جا گذاشته است.
یمن
جنگ یمن در سال 2015 با چراخ سبز و پشتیبانی آمریکا از ائتالف سعودی آغاز شد و تا به االن ادامه داشته است.
جنگ یمن عالوه بر اینکه جان بسیاری از مردم یمن را گرفت یا با خطر مواجه کرد، مورد غفلت و سانسور رسانههای
غربی قرار گرفته است.
تروریسم و افراطگرایی
سیاست جنگ با تروریسم آمریکا که باعث راهاندازی چندین جنگ در منطقه و سایر نقاط جها ن شد، نه تنها تروریسم
را ریشه کن نکرد، بلکه به آن پر و بال داد. کمی دقت و تامل نشان میدهد که آمریکا با حمالت خود افراطیگری و
تروریسم در منطقه را پرورش داد و تروریستهای خفته در کشورهای دیگر از جمله غرب را به سمت منطقه گسیل و
در آنجا متمرکز کرد.
یکی از گروههای تروریستی که آمریکا به بهانه آن به برخی کشورهای منطقه لشکرکشی کرده داعش است. این در
حالی است که دونالد ترامپ در کمپین انتخاباتی برای سال 2016 گفت که باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا و
هیالری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا ، گروه تروریستی داعش را به وجود آورده اند.
ترامپ گفت: آنها )اوباما و کلینتون(، افرادی غیر صادق هستند. آنها داعش را به وجود آوردند. هیالری کلینتون به
همراه اوباما داعش را به وجود آورده است.
الکساندر جورج در سال 1991 در کتابی نوشت که آمریکاییها از تروریسم در کشورهای در حال توسعه حمایت
میکردند. او در این کتاب نوشت که آمریکا و متحدانش حامیان اصلی تروریسم در سراسر جهان بودند.
ویلیام اودوم، مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا در دولت رونالد ریگان در این باره میگوید: »همانگونه که بسیاری از
منتقدان تأکید کردهاند، تروریسم یک دشمن نیست، بلکه یک تاکتیک است، چونکه آمریکا خودش ید طوالیی در
حمایت از تروریستها و استفاده از تاکتیکهای تروریستی دارد.«
اما در نهایت نتیجه این سیاست آمریکا، دامن خودش را نیز گرفت. انجام عملیاتهای تروریستی در اروپا و آمریکا
ثمره سالها حمایت آنها از تروریسم بود که به خانه آنها هم آمد.
از طرفی درگیری آمریکا در جنگ موجب مخالفت افکار عمومی این کشور با سیاست خارجیاش در منطقه شده است.
به همین دلیل است که ترامپ میگوید آمریکا نباید در »جنگهای بیپایان« )wars endless )باشد. رئیس جمهور
آمریکا با اعتراف به شرایط بد سیاسی و اقتصادی به واسطه جنگهای متعدد آمریکا، به نتیجه نامطلوب
جنگافروزیهای کشورش اشاره میکند.
بررسی شرایط نشان میدهد که آمریکا نه در حوزه سیاسی و اجتماعی، بسط و گسترش امپریالسم، نه در حوزه
اقتصادی و امنیتی نتوانسته است به اهدافی برسد که در سیاستهایی پیگیری میکرد که به بهانه حمالت 11 سپتامبر
2001 در راستای توسعه قدرت و سلطه جهانی خود چیده بود. ضمن این که اکنون پس از گذشت دو دهه به خوبی از
وضعیت کنونی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جهانی آمریکا آشکار است که واشنگتن روز به روز در عمق بیشتری
از باتالق خودساخته فرو رفته و میرود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here