اشرف غنی هر ماه مبلغ : 4 صد و 27 هزار و 350 دالرامریکایی به حامد کرزی از جیب این مردم بیچاره باج میدهد

0
963

(امتیاز !!!! یا باج گیری 5.128.205 میلیون دالری حامد کرزی از خزینۀ ملت مظلوم افغانستان

نوشته ی فاروق فردا
*********************************
از ارگ، «خبر رسید» که جناب مستطاب حامد کرزی ، رئیس جمهور پیشین افغانستان نظر به قانونی که خود تصویب کرده است
——————————

سالانه 400 میلیون افغانی که به نرخ امروز دالر – حدود 5میلیون و یک صد و بیست و هشت هزار و دوصد 5 دالر (5.128.205 USD) می شود از دولت کنونی امتیاز( باج) می گیرد.

که حساب ماهانۀ آن به مبلغ : 4 صد و 27 هزار و 350 دالر امریکایی(427.350 USD) بالغ میگردد.

حالان که رئیس جمهور برحال ایالات متحده ی امریکا در یک سال چهار صد هزار دالر (400.000USD) معاش دارد.
نوت : یعنی باج گیری ماهانه این نجس بالاتر از معاش یک ساله مستر ترامپ ریس جمهور امریکاست.
وای بحال این ملت.!!!!!

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here