درد وطن

0
826

درد وطن

روزگار بى مروت كرده سرگردان مرا           مى دواند هر طرف با ديدهء گريان مرا

كى شود ديگر ميسر مكتب و درس و كتاب        رفته امروز از كفم آن فرصت و دوران مرا

جور و بيداد بشر امروز ميبينيم به چشم              غير مكاريست سازد هر دمى حيران مرا

اشك از درد وطن ريزد چنان از چشم من              عاقبت آخر برندم جانب هامون مرا

گر چنين درد وطن چندى ديگر دارد دوام           ميكند مجنون صفت ديوانه و سرسان مرا

من ( ثنا ) نازم به اين اشعار زيبايت لبيب ( ١)    رهنمونم شد به سوى شعر بى نقصان مرا

 شعر از استاد محمد اسحق ( ثنا )

(١ ) – مراد از شاعر ذوللسانين ، اديب ، دانشمند ، استاد سيد محمد عالم ( لبيب ) است                                        

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here